Halvårsrapport 2018

Satsningen på smarta produkter har börjat ge resultat

 • Ökad försäljning av produkter inom blåtand och smart ljusstyrning. 
 • Nya affärer inom projektförsäljning.
 • Avgörande framgångsrikt första steg för OEM-sidan.


Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2018.

 •  Nettoomsättningen uppgick till 8 546 kkr (6 736 kkr).
 •  Nettoomsättningstillväxt 27 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 437 kkr (56 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 5,1 % (0,8 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -115 kkr (-415 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -104 kkr (-351 kkr).
 •  Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (0 mkr).

Perioden, 1 januari-30 juni 2018 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 16 822 kkr (14 398 kkr).
 •  Nettoomsättningstillväxt 17 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 201 kkr (430 kkr).
 •  EBITDA marginalen var 7,1 % (3 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 114 kkr (-407 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -4 kkr (-458 kkr).
 •  Kassaflödet under kvartalet uppgick till 0 mkr (-1 mkr).

Händelser under andra kvartalet

 •   Vadsbo har skrivit avtal med ännu en exportkund inom smart belysning och IoT och har mottagit en första order om 0,6 MSEK för leverans under Q2.

VD har ordet

”Satsningen på smarta produkter har börjat ge resultat”

Koncernens första kvartal redovisade en lönsam tillväxt som nu med vårt andra kvartal överträffas med en nettoomsättningstillväxt på 27%, som framförallt drivs av koncernens målmedvetna systemsatsning för att bli en komplett leverantör inom belysningsstyrning. Vi ser en ökad tillväxt i samtliga kundsegment där den professionella- och gör-det-själv-sidan växer starkast. Vadsbo:s dimrar och drivdon i kombination med Casambi-ekosystemet fortsätter vinna fler användare genom koncernens unika erbjudande om en heltäckande belysningslösning. Parallellt arbetar bolaget aktivt med att bredda den nuvarande produktportföljen inom belysningsstyrning.

Bolagets systemsatsning har redan gett koncernen nya möjligheter speciellt inom det föreskrivande ledet och projektförsäljningen där allt fler större nationella aktörer knyts till oss. Koncernen har skrivit ett avtal med Pinchos vilket är världens första app-restaurang. Pinchos har idag cirka 57 restauranger i Sverige samt i Oslo och Köpenhamn. Affären beräknas utifrån nuvarande antal restauranger vara värd minst 1,7 MSEK fördelat på de närmaste åren.

Koncernens OEM sida har under det andra kvartalet tagit ett stort steg mot koncernens mål att internationalisera vårt framgångsrika arbete med att kunna erbjuda kundspecifika lösningar för armatur- och belysningstillverkare. OEM affären som skedde under det andra kvartalet var koncernens första stora affär inom den brittiska belysningssektorn och är det första steget i bolagets internationaliseringsprocess som inom kort kommer åtföljas av fler affärer främst på den nordiska marknaden.

Bolaget har haft ett framgångsrikt första halvår 2018 med en nettoomsättningstillväxt om 17 % och med en EBITDA marginal om cirka 7 %. Detta påvisar att . Vadsbo utvecklar sig i rätt riktning för att möta våra finansiella mål och med kommande produktlanseringar inom både befintliga produktsortiment och etablerandet av ett nytt produktsortiment (vad?) samt kommande nya OEM-affärer kommer vi få ett ännu framgångsriktare andra halvår.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

 

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 procent årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 procent på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. EBITDA marginalen uppgick till 7,1 % under perioden.

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 procent. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 54,8 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapport 1

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 16 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 30 juni till 0,6 mkr. Koncernen hade

vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 8,5 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 30 juni) uppgick till 0 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till +0,4 mkr. Detta kommer främst ur det positiva rörelseresultatet om +0,9 mkr, kundfordringarnas och lagrets bindning av kapitalet minskar med +1,7 mkr samt att bolaget kortfristiga skulder minskar och bidrar därmed mindre till finansieringen av verksamheten med -2,1 mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1,2 mkr och bestod främst av aktiverad produktutveckling i dotterbolaget samt inköpta produktionsverktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamhet uppgick till +0,7 mkr vilket kommer ur den utnyttjade checkkredit om +1,4 mkr samt amorteringen av skulder om -0,7 mkr.

Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde ett resultat på -0,9 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 16,7 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market (fd AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 17 maj 2018 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 23 februari 2016 tecknades i mars 2016, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 mars 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5 SEK.
 2. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 804 st.

Bolagets börsvärde var per 2018‐06‐30 cirka 77 mkr.

Redovisningsprinciper
Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q3-18 den 15 november 2018.     

Bokslutskommuniké 2018 den 21 februari 2019.

Årsstämma för räkenskapsår 2018 den 16 maj 2019.       

Västra Frölunda den 16 augusti 2018.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070‐433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Taggar:

Om oss

Vadsbo SwitchTech utvecklar och säljer användarvänliga, innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och system till kunder som tror på en hållbar och energieffektiv framtid.

Prenumerera

Dokument & länkar