V: Regionens svar på Ivo:s kritik är otillräckligt

Report this content

I slutet av 2020 levererade Ivo svidande kritik mot hur regionerna skött vården av äldre under pandemins inledning. Region Stockholm ska nu svara Ivo. Vänsterpartiet anser att det svar som regionledningen lagt fram är ett futtigt försvarstal och att de åtgärder som föreslås är vaga och långt ifrån tillräckliga.

- IVO:s rapport borde mana till eftertanke och utgöra startpunkten för en demokratisering av Stockholmsvården. Tyvärr ser vi inget av detta i regionledningens svar. Man vill lappa och laga, men vägrar se att det är själva vårdsystemet som är orsaken till det som skett. Avregleringen av vården har lett till en sönderslagen vårdstruktur där resurser inte används effektivt och där företagens vinster tillåts gå före människors behov, säger Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson.

Ivo pekar i sin kritik av Region Stockholm på flera områden där brister kunnat konstateras, bland annat vad gäller dålig journalföring och felaktiga rutiner kring vård i livets slutskede. Men kritiken är inte ny – rapporter och avhandlingar har vid flertalet tillfällen larmat om brister i vården av äldre redan innan pandemin. Problemen är alltså varken nya eller direkta konsekvenser av corona.

- Om inte det så kallade fria vårdvalet ersätts av en vård präglad av solidaritet och vård efter behov finns det inga garantier för att inte samma sak sker igen. Vi vill skapa en vård med sammanhållna vårdkedjor, där en tillräckligt finansierad primärvård med områdesansvar för vården av de äldre utgör grunden, säger Jonas Lindberg.

Vänsterpartiet lägger idag ett förslag till beslut på Hälso- och sjukvårdsnämndens extrainsatta möte. Där föreslår vi att dessa åtgärder är de som skickas i svaret till Ivo:

Vårdval läkarinsatser för SÄBO ska omgående avvecklas.

Husläkarmottagningarna ges tydligt områdesansvar och särskilda resurser för att ansvara för medicinska insatser på SÄBO i sitt geografiska område.

Hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i samråd med kommunerna möjliggöra kommunala chefläkare på ledningsnivå.

Ett arbete påbörjas för att säkerställa att medicinsk utrustning, såsom t.ex. syrgasbehandling, ska finnas tillgängliga på alla SÄBO i regionen.

Krav ställs på samtliga privata vårdgivare som har avtal med region Stockholm att använda sig av journalsystemet Take Care.

Region Stockholm påbörjar omgående arbetet för att införa Norrtäljes kommunala bolag TioHundras arbetssätt med vård och omsorg i samma organisation i samtliga av regionens kommuner. 

Bifogat detta pm finns regionledningens förslag till svar på Ivo:s kritik samt Vänsterpartiets eget förslag till svar.

Hanna Gimstedt
Pressekreterare
070-737 72 17
hanna.gimstedt@sll.se