Året 2021 - pandemieffekter, inflyttning och en bro

Report this content

Så skulle föregående år kunna sammanfattas i korthet. En längre version av vad som hände finns i den årsredovisning som på tisdagskvällen antogs av kommunfullmäktige. Där kan bland annat läsas om ett år med oförutsägbara och ihållande pandemieffekter, ett rekordstort ekonomiskt överskott och en rad nyinvigda större investeringar.

Årets ekonomiska resultat för Varbergs kommun blev ett överskott på 413 miljoner kronor, vilket är 341 miljoner mer än budgeterat. Den största enskilda anledningen till det stora plusresultatet är att kommunen under året fick Getteröbron som en gåva av Trafikverket. Bron värderades till 170 miljoner kronor och ska enligt lag redovisas som en intäkt. Den utgör alltså nästan hälften av det oplanerade överskottet. Kommunkoncernen i sin helhet, inklusive de kommunägda bolagen, redovisar ett överskott om 563 miljoner kronor.

Olika effekter av pandemin

En annan faktor som påverkat plusresultatet är att Varbergs kommun fick högre skatteintäkter än förväntat. Hösten 2020 visade prognoserna att pandemin skulle få stor påverkan på landets ekonomi under kommande år. Ekonomin återhämtade sig dock betydligt snabbare än förväntat, svenska hushåll påverkades inte i den omfattning man trott och Varbergs kommun fick därför större skatteintäkter än beräknat.

Men pandemin har också påverkat på flera andra sätt. Exempelvis hade några nämnder lägre verksamhetskostnader på grund av projekt, satsningar och aktiviteter som inte kunnat genomföras som planerat. För exempelvis socialnämnden har pandemin i stället inneburit högre utgifter än beräknat, vilket innebär att nämnden landat på ett underskott om 50 miljoner kronor.

Stora investeringsbehov när Varberg fortsätter växa

Det är många som vill leva och bo i Varbergs kommun. Statistiska centralbyråns befolkningsmätningar visar att Varberg är en av de kommuner som ökade mest under 2021. Vi blev 1 200 personer fler och var i slutet av året drygt 66 600 invånare.

En god grundekonomi

Varberg växer så det knakar, och det gör även investeringsbehovet som beräknas ligga högt flera år framöver. Kommunen har en god grundekonomi och de två finansiella målen kring resultat- och soliditetsnivå har båda uppnåtts för året. Samtidigt innebär de investeringar som planeras för kommande år att stora krav ställs på ekonomisk planering och styrning.

- Vi kan nu lägga ytterligare ett ekonomiskt starkt år bakom oss. Det är svårt att veta hur utvecklingen i omvärlden kommer att påverka oss framöver, men med det goda resultatet står vi väl rustade för att möta framtidens utmaningar, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M).

Flera invigningar under året

Under 2021 färdigställdes en rad stora byggprojekt, bland annat förskolorna Stenen och Klapperstenen, det nya särskilda boendet Midsommargården och den nya badanläggningen Pingvinen. Under året invigdes även en ny bokbuss och både utflyktslekplatsen på Håsten och en ny mötesplats i Veddige blev klara.

Kontakt

Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande (M)
Telefon: 070-348 58 13
E-post: ann-charlotte.olsson.stenkil@varberg.se

Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör
Telefon: 070-983 85 49
E-post: jens.otterdahl.holm@varberg.se

Prenumerera