Peder Skrivares skola redovisar bäst resultat bland utexaminerade

Report this content

Ett långsiktigt arbete kring kollegialt lärande finns utvecklat på Peder Skrivares skola (PS) som bidrar till upprätthållandet av goda resultat. Detta visar att skolan ingår bland rikets kommuner med bäst resultat.

Ett resultat av långsiktigt utvecklingsarbete
Inom gymnasieskolan pågår ett ständigt arbete för att skapa likvärdighet och kvalitet i utbildningen. Under 2020 har bland annat gemensamma kompetensutvecklingsinsatser lett fram till nya strukturer och arbetssätt för det systematiska kvalitetsarbetet. PS har en hög andel som tar examen inom 3 år och tillhör de 25 procent bland rikets kommuner som redovisar bäst resultat. Sedan 2019 har andelen som
utexamineras inom 3 år ökat med 4 procentenheter. De positiva resultaten visar att det är viktigt att fortsätta att utveckla redan pågående arbete.
– Den positiva utvecklingen är ett resultat av ett långsiktigt arbete, hög behörighetsnivå och kompetens hos vår personal, säger gymnasiechef Tobias Ramstedt.

Målinriktat arbete trots pandemi
Pandemin har på olika sätt inneburit utmaningar med arbetet med att nå kunskapskraven. Trots det fortskrider ett målinriktat arbete med ambitionen om att nå förra årets goda resultat.
– Vi arbetar hårt och målinriktat för att nå samma examinationsnivåer i år som förra året, förklarar Tobias.

Distansundervisning med hög närvaro
Sedan 2017 har det skett en successiv minskning vad gäller ogiltig frånvaro på PS. Ett tydligt samband kan ses vad gäller hög närvaro på examensnivå.Undervisningen på PS bedrevs i form av fjärr- och/eller distansundervisning under vårterminen 2020 till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationermed anledning av pågående pandemi. Möjligheten till distansundervisning
 påverkade närvarostatistiken positivt, samtidigt som undervisningsmetoden ställde högre krav på att säkerställa att elever deltog aktivt i undervisningen.

Höga genomsnittliga betyg
För PS de ligger de genomsnittliga betygspoängen (GBP) efter avslutad gymnasieutbildning högt i jämförelse med riket. 2020 tillhör PS de 25 procent som redovisar bäst resultat i riket även avseende betygspoäng.

Fokus på elevernas välmående
Satsningar sker även på elevhälsan samt att kunna möta samtliga elever i behov av särskilt stöd. Rapporten Trygghet och trivsel, som fokuserar på elevernas välmående, visar att elever på PS upplever en hög grad av trygghet och trivsel vilket även det bidrar till en god målupplevelse.

Resultaten redovisas i rapporten Mål och resultat 2020 – Varbergs kommunala gymnasieskola.

För mer information, kontakta:
Tobias Ramstedt
Gymnasiechef Peder Skrivares skola
070-638 84 72
tobias.ramstedt@varberg.se

Prenumerera

Dokument & länkar