Personal- och hälsobokslut för 2020 - ett år som skiljer sig från mängden

Report this content

- 2020 var ett år som innebar stora utmaningar för kommunens medarbetare, men också ett år då det visades prov på ansvarstagande, flexibilitet och engagemang för att lösa många av de svåra situationer som pandemin orsakade. Det är verkligen ett år som skiljer sig från mängden, säger Christofer Bergenblock, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens personalutskott. I kommunens Personal- och hälsobokslut för 2020 framgår utvecklingen inom personalområdet under det gångna året.

Ökad sjukfrånvaro 2020

Under 2019 och i inledningen av 2020 var sjukskrivningstalen på väg ned i kommunen, men därefter har ökningen varit markant. För helåret 2020 ökade sjukskrivningarna med 1,7 procentenheter och landade på 8,2 procent. Skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro har också ökat under året, vilket sannolikt beror på att kvinnor i högre grad arbetar inom kontaktyrken som varit mer exponerade för Covid 19.

Positiva trender

Positivt är att kommunen för första gången passerade 5 000 månadsanställda och att kommunen alltjämt har en oerhört låg andel timanställd personal. Till det positiva hör också att lönegapet mellan kvinnor och män fortsatt att minska under året och att andelen kvinnliga chefer ökat. Det är också glädjande att fler medarbetare än tidigare utnyttjat kommunens friskvårdsbidrag.

Utmaningar framöver

Efter pandemins härjningar kommer kommunen behöva arbeta ytterligare med förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Sjukfrånvaron, jämställdhetsfrågorna och kompetensförsörjningen hör till de stora utmaningarna framöver. Vidare behöver det pågående förändringsarbetet med nya arbetsmetoder, ny teknik och digitalisering fortgå.

Personal- och hälsobokslutet godkändes av kommunstyrelsen den 27 april och kommer att behandlas slutgiltigt av kommunfullmäktige tisdag den 18 maj.

För mer information, kontakta:

Christofer Bergenblock (C)
Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens personalutskott
christofer.bergenblock@varberg.se | 0708–23 68 00

Prenumerera