Delårsrapport - kvartal ett 2022 Januari-Mars Varbergs Sparbank AB (publ)

Report this content
  • Starkt kvartalsresultat i orolig omvärld
  • Provisionsnettot pressas av fallande börser...
  • ...men Räntenettot ökar 
  • Utdelning på bankens aktieinnehav bidrar till starkt kvartalsresultat
  • Dystrare ekonomisk utveckling framöver ökar kreditreserveringarna
  • Mycket god likviditetssituation, likviditetstäckningskvot 284 %
  • Stark kapitalisering, kapitalrelation 30,56% 

Årets första månader fortsatte att präglas av pandemin även om vi började ana ett slut och kunde se att efterfrågan på våra tjänster inom både företags- och privatmarknad började normaliseras. Under januari hade vi den högsta sjukfrånvaron vi haft under hela pandemin då närmare 30 av 145 medarbetare var sjukskrivna, det har under perioder påverkat vår möjlighet att ge våra kunder den service och kvalitet vi önskar.

Den 24 februari invaderade ryska trupper Ukraina, först och främst en humanitär katastrof för det ukrainska folket. Därutöver har kriget lett till en mängd ekonomiska konsekvenser med sjunkande börser, stigande räntor och en markant ökad inflation, det är faktorer som påverkar både våra kunder och banken. Vi ser en tydlig avmattning i investeringsvilja bland våra företagskunder något som påverkar och kommer att påverka våra utlåningsvolymer över tid.

I samband med krigsutbrottet återstartade vi vår krisledningsgrupp och har försökt parera händelseutvecklingen. Vi har tillfört fler resurser och förenklat processerna till de många frågor vi får kring ränteutvecklingen kopplat till bolån. Vi har också ägnat en hel del tid till att resonera med kunder om börsutvecklingen och dess påverkan på kunders placeringar. Genom vårt nära samarbete med Swedbank har vi kunnat säkerställa att vi eller våra kunder inte bryter mot de sanktioner som riktats mot Ryssland samt säkerställt att vår IT-infrastruktur inte drabbats av instabilitet.

Det är min bedömning att de långsiktiga konsekvenserna av det pågående kriget kan komma att bli långt större än de pandemin förde med sig. I det perspektivet känns det bra att representera en stark och motståndskraftig bank,. Vår kapitalrelation är över 30% och likviditetssituationen är också mycket god. Sett till nyckeltal är vi en av landets starkaste banker.

I mitten av mars fick Varbergs Sparbank för första gången i historien, så vitt jag vet, besök av Sveriges Riksbankschef. Ett mycket uppskattat besök där Stefan Ingves tog sig tid att dels hålla ett föredrag för bankens medarbetare och senare under dagen en lunchföreläsning för våra kunder. Dessutom besökte vi ett kundföretag och fick en visning av det pågående arbetet med Varbergstunneln.

Under februari månad mottog banken en begäran om ÖuP (översyn och utvärdering) från Finansinspektionen, en mindre grupp i banken ägnade en hel del tid åt att besvara frågor och sända in dokument. Mindre än en månad efter svar skickats in fick vi en som vi uppfattar mycket positiv återkoppling från Finansinspektionen, ”Banken har styrformer, strategier, processer, rutiner, kapitalbas och likviditet som är tillräckliga för de risker som den är exponerad för”

Trots alla omvärldsfaktorer som påverkat och påverkar oss kan Varbergs Sparbank för första kvartalet 2022 presentera ett robust och starkt resultat.

Informationen är sådan som Varbergs Sparbank AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-27 16:15 CET.

Bo Liljegren
Verkställande direktör
+46 (0)340-66 61 00
bo.liljegren@varbergssparbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar