Delårsrapport Kvartal 3 Januari - September 2021

Report this content

Sammanfattning av verksamheten


• Stabil intjäning i kundverksamheten
• Ökade provisionsintäkter från värdeförändring på fonder och föräkringar
• Lägre kreditrisk ger även detta kvartalet återföringar av kreditreserver
• Den redan starka kapitalrelationen ökar till till 27,84%
• Mycket god likviditetssituation, likviditetstäckningskvot 342 %

Under tredje kvartalet har vaccinationsprogrammet fortsatt att ge god effekt och folkhälsomyndigheten kunde därmed lyfta sina restriktioner vid slutet av september. Vi både tror och hoppas att samhället kommer att kunna återgå till ett normalare tillstånd under fjärde kvartalet. Vi kan också märka en ökad aktivitet bland våra företagskunder där investeringsviljan tycks återvändaPrivatmarknaden har fortsatt att utvecklats positivt med en hög aktivitet framförallt inom bolån.

Efter att ha diskuterat med många sparbankskollegor runt om i Sverige är det min uppfattning att Varbergs kommun har klarat sig i jämförelse väl igenom pandemin. En stark inflyttning vilket gynnar bostadsmarknaden och fastighetsutveckling tillsammans med en stark besöksnäring och god utveckling inom jord- och skogsbrukssektorn har lagt en stabil grund för samhällets och bankens utveckling.

Vi fattade under perioden beslut om att stänga vårt stadsdelskontor i Håsten. Tidigt under pandemin stängdes kontoret temporärt för att minska riskerna för smittspridning bland både personal och kunder. Vi har under den här tiden haft goda möjligheter att utvärdera konsekvenserna för både kunder, medarbetare och banken. Vårt motiv för beslutet grundar sig bland annat i en ökad digitalisering som accelererat under pandemin, önskan bland våra kunder att träffa oss på andra platser, i andra kanaler och på andra tider. Det är min förhoppning att vi kommer att erbjuda flexiblare mötesplatser och tider samt ett mer stimulerande arbete för våra medarbetare genom detta beslut.

Hållbarhetsarbete står högt på vår agenda och vi har under kvartalet tagit flera steg i bankens arbete med att verka för ett hållbarare samhälle. Vi har tagit fram ett grönt ramverk som bland annat möjliggör för oss att finansiera oss genom gröna obligationslån. Vi har lanserat ett flertal produkter inom både spara- och lånaområdet som ger oss och våra kunder goda möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Vidare så pågår ett flertal hållbarhetsprojekt i banken som till exempel kartlägger bankens eget klimatavtryck och föreslår konkreta åtgärder för att minska det.

Varbergs Sparbank har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska risken i vår kreditportfölj, vilket påverkat kredittillväxten i företagssegmentet. Det är vår bedömning att vi nu står väl rustade för att växa och utvecklas tillsammans med Varberg och våra kunder. Vår finansiella ställning är mycket stark och banken har en kapitalrelation och likviditetssituation som är bland de starkaste i svenska banker. Vi har fått vår rating, A- stable, bekräftad efter en årlig genomgång med Nordic Credit Rating (NCR).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att både Varberg och Varbergs Sparbank står väl rustade inför kommande utmaningar och att vi ser fortsatt goda möjligheter till utveckling och tillväxt i vår kommun och för banken.

Informationen är sådan som Varbergs Sparbank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-27 07:38 CET.

Bo Liljegren
Verkställande direktör
+46 (0)340-66 61 00
bo.liljegren@varbergssparbank.se

Prenumerera