Varbergs Sparbank AB (publ) - Årsredovisning 2017

Report this content

2017 har varit ett framgångsrikt år för Varbergs Sparbank. Vi har med stort fokus från hela organisationen arbetat med att förbättra vår position i samtliga våra strategiska mål och lyckats åstadkomma stora förändringar.

 

Vi arbetar utifrån fem strategiska områden;

- Kundnöjdhet

- Engagerade medarbetare

- Lönsamhet

- Likviditet

- Risk

Dessa områden är tillsammans grundläggande för bankens överlevnad på lång och kort sikt.

Det som gladde mig kanske mest är att vi under 2017 lyckats med det som få av vårakonkurrenter klarat, att öka kundnöjdheten. I mätningarna från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, fick banken betyg 74,2 av sina privatkunder och 73,8 av sina företagskunder. Motsvarande genomsnitt för branschen var 63,6 respektive 61,8. Jag tror att anledningen till att vi lyckas öka kundnöjdheten är vårt arbetssätt i kundmötet. Vi väljer att fortsätta att finnas till för våra kunder på bankkontor i verksamhetsområdet samtidigt som vi erbjuder nya och praktiskasätt att träffa oss i digitala kanaler. Jag tror också att samhällsnyttan som banken gör genom Sparbanksstiftelsen Varberg är enstarkt bidragande orsak till kundnöjdheten.

En avgörande komponent i nöjda kunder är att ha engagerade medarbetare. För2017 visade det sig att hela 90% av våra medarbetare kände sig motiverade och engagerade över att gå till jobbet. Det är otroligt skönt att se och för mig är samarbetet mellan oss som jobbar i banken en av de viktigaste faktorerna för att fortsätta hålla denna höga nivå.

Lönsamheten i banken har under ett antal år pressats, bland annat av det extremt låga ränteläget. Banken har därför medstort fokus arbetat med att öka resultatet och förmågan att balansera vinst. Att kunna balansera vinst är avgörande för ombanken skall kunna växa med sina kunder. Under 2017 har vår affärsvolym vuxit med11,4% vilket motsvarar 4,8 mdr. Jag är säker på att Varberg kommer att fortsätta att växa under överskådlig framtid. I banken måste vi därför ha en växande lönsamhetför att kunna hänga med i tillväxten. För att mäta lönsamhet och effektiviteten användervi relationen mellan kostnader och intäkter, K/I-talet. För 2017 landar K/I-talet på 0,42 jämfört med 0,50 för 2016. Resultatetför året är 268 mkr, en ökning med 34% och bankens bästa någonsin. Jag är otroligt stolt över arbetet som gjorts i banken.

Likviditeten är alltid i fokus i en bank. Det är en av få faktorer som på kort sikt kan försätta en bank i akut kris. Banken har underåret arbetat med att förstärka likviditetsreserven ytterligare. En av de stora delarna i att öka bankens likviditet är att förmedlaboendekrediter till Swedbank Hypotek vilket vi gjort i stor skala under 2017.

Bankens strategiska måltal för risk är kapitalrelationen, d.v.s. förhållandet mellanbankens eget kapital och riskerna i verksamheten. Den största risken i det avseendet är kreditrisken. Under året harmålsättningen varit tydlig att öka kapitalrelationen. Kombinationen av ökat resultat och förmedlingen av krediter till Swedbank Hypotek gör att banken lyckas lyfta kapitalrelationen till 21,51%. Långsiktigt är detta ett av bankens absolut viktigaste mål och vi skall fortsätta att öka kapitalrelationen under 2018 och framåt.

Banken har under hela året fortsatt att arbeta med de förbättringsområden som identifierades inför och under Finansinspektionens granskning av arbetet motpenningtvätt och terroristfinansiering. Jag känner mig både nöjd och ödmjuk införfrågan. Det är absolut så att vi alltid kan förbättra oss i detta avseende samtidigt är jag är nöjd över att frågan fått så starkt fokus i hela banken och att vi kunnat arbeta systematiskt med att stänga identifierade brister.

Banken kommer för 2017 att avlägga enhållbarhetsredovisning för första gången. Det är något vi arbetar med att införliva i så många av våra processer som möjligt och där det är lämpligt. Vårt ursprung ligger isparbanksidén som skapade en ekonomiskhållbarhet för många människor vidtiden för bankens grundande. Verksamheten har utvecklats och vuxit sedan 1836 men hållbarhet är fortfarande invävt i vårt sätt att jobba i banken. Det märks i allt från hur vi hanterar våra kunders sparpengar, i exempelvis etiska fonder, till vårt arbete med att digitalisera och förenkla våra kundersvardag, vilket minskar på transporter och utsläpp. Sammantaget är det ändå den samhällsnytta vi skapar genom utdelning till Sparbanksstiftelsen Varberg som jag tror att de flesta av våra kunder associerar med att skapa hållbarhet i verksamhetsområdet.

Jag vill till sist passa på att tacka alla kunder och medarbetare som gör Varbergs Sparbank till den unika bank som den är.

Per Richardsson, Verkställande direktör
Varbergs Sparbank AB (publ)
Besök: Bäckgatan 16-18 , Varberg
Post: Box 74, 432 22 Varberg
Direkt 46 340 666150, Mobil 46 70 816 68 27, Vxl 46 340 666000
per.richardsson@varbergssparbank.se
 

www.varbergssparbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar