Varbergs Sparbank AB (publ) - Delårsrapport kvartal 2 - januari till juni 2020

Sammanfattning av verksamheten

  • Corona-pandemin fortsätter att ändra våra beteenden - banken har lyckats väl med att anpassa verksamheten med fokus på kund, säkerhet och hälsa

  • Fortsatt positiv trend i ökat räntenetto

  • Fallande fondvärden och ökade finansieringskostnader pressar provisionsintäkterna under början av perioden...

  • ...vilket vänder under slutet av kvartalet

  • Ökade kostnader kopplat till IT-investeringar och personal

  • Små förändringar i kreditrisk under kvartalet

  • Fortsatt god kapitalisering och stark likviditet ger finansiell motståndskraft

Första halvåret 2020 har i hög grad präglats av Coronapandemin, den har påverkat både bankens finansiella resultat och sättet vi arbetar på och möter våra kunder.

Bankens resultat har påverkats negativt och resultatförsämringen kan framförallt utläsas i ökad reservering för kreditförluster, utebliven utdelning från aktieinnehavet i Swedbank samt värdeförändringar i bankens värdepapper. Det är värt att notera att bankens underliggande resultat, rensat från Coronaeffekter, utvecklas i linje med föregående år.

Varbergs Sparbank har genom många års framgångsrikt arbete byggt upp en mycket god finansiell motståndskraft och är därför väl rustade att stå emot coronakrisen. Vår kapitalrelation är 24% och bankens likviditetskvot är tre gånger högre än de krav Finansinspektionen ställer. Det ger oss och våra kunder en trygghet.

Varbergs Sparbank har genom en rad olika åtgärder arbetat för att minimera riskerna för smittspridning bland både medarbetare och kunder. Genom det förebyggande arbetet har vi under hela perioden kunnat bedriva fullservicebank för våra kunder samtidigt som ingen av bankens medarbetare ännu insjuknat i Covid-19. Vidare har vi arbetat intensivt med att utveckla våra digitala kanaler och verktyg för att ge kunderna tillgång till våra tjänster genom mobiltelefon eller dator. Vi har också ökat kapacitet och utbud i vår telefonbank, bl.a. har tillgängligheten till telefonrådgivning ökats väsentligt, vilket även användandet gjort.

Bland våra privatkunder har vi ur bankens perspektiv sett en mycket begränsad påverkan av krisen, förklaring ligger i välriktade insatser från regering och riksdag, ett starkt socialt skyddsnät i Sverige samt arbetsmarknadens sammansättning i Varberg med omnejd. Det återstår att se hur de långsiktiga konsekvenserna kommer att påverka privatmarknaden.

Våra företagskunder har påverkats, men i mindre grad än förväntat och vi har börjat se tidiga tecken på återhämtning. Även här har de stödpaket som regering och Riksdag beslutat om varit välriktade och gett företagarna respit. Värt att notera är att flera av stödåtgärderna har karaktären av lån och således ska återbetalas vilket kan komma att få långsiktiga konsekvenser. Vi har och fortsätter att analysera vår kreditstock i olika segment och branscher för att kunna upptäcka tidiga signaler på förändringar och kunna vidta åtgärder.

Banken har under perioden arbetat intensivt med förberedelser för återgång till vanlig drift samtidigt som vi tar med oss några av de positiva effekter som Corona medfört, t.ex. ökad digitalisering och ett ökat intresse för buffertsparande och försäkringar. Det är vår plan, om omständigheterna tillåter, att återgå till det "nya" normala den 1 september 2020.

Varbergs Sparbank kommer med början den 1 september 2020 genomföra ett antal organisatoriska förändringar med syfte att effektivisera verksamheten ytterligare samt för att förtydliga mandat och ansvarsområden.

Vi har ökat vår närvaro i sociala medier och berättar om vår affärsidé och hur den skiljer sig från andra bankers och vilken betydelse det har för Varberg och dess innevånare. Vi får god respons på aktiviteterna från både kunder-, ickekunder och inte minst från våra medarbetare. Det tar oss ett steg närmare vår vision "Det självklara valet".

Avslutningsvis är det min bild att Varbergs Sparbank agerat tidigt och konstruktivt för att mildra effekterna av Coronakrisen och att vi står väl rustade för framtiden.

/Bo Liljegren, Verkställande Direktör

bo.liljegren@varbergssparbank.se

+46 761357342

Varbergs Sparbank AB (publ),

Besöksadress huvuddkontoret: Bäckgatan 16-18 i Varberg
Postadress: Box 74, 432 22 Varberg

kundservice@varbergssparbank.se, Växel 46 340 666000, Fax 0340 66 60 08

Prenumerera

Dokument & länkar