Kommunerna måste inventera sina VA-system

Enligt en rapport som presenterades av konsultbolaget WSP igår finns stora skillnader i vattenkvaliten i olika kommuner. Kommuner med svagare befolkningsutveckling har sämre förutsättningar att säkerställa dricksvattenkvalitén. Rapporten fokuserar på VA-nätet men vattenkvaliten vid provtagning påverkas även av investeringsnivån i vatten- och reningsverk.

-          Kommunerna behöver inventera sina VA-system för att kartlägga brister och behov inför dagens och framtidens utmaningar. Vårt förslag är att man antingen initierar detta arbete från ansvarig myndighet eller genom lagstiftning, säger Robert Kingfors, generalsekreterare för Varim, branschföreningen för svensk vattenreningsindustri.

Rapporten pekar på omfattande brister i kunskapen om våra VA-system. Den information som finns samlas in oregelbundet och på frivillig basis. Det finns ingen heltäckande information och inga möjligheter att jämföra viktig data över tid. Svenskt Vatten har tagit initiativ för att etablera ett Hållbarhetsindex som utgör ett bra första steg men det behöver stödjas av mer grundläggande data och rapporteringskrav.

För att komma till rätta med problemet föreslår Varim att kommunerna åläggs att kartlägga sina VA-system och gör en inventering för att se hur väl de står rustade inför dagens och framtidens utmaningar som till exempel urbanisering, ökande användning av kemikalier och klimatförändringens effekter. 

-          Det är kommunernas ansvar att säkerställa tillgången till rent och säkert dricksvatten. Ett grundproblem är dock den bristfälliga tillgången till fakta om hur statusen är och vilka brister som finns, säger Robert Kingfors, generalsekreterare för Varim.

Rapporten konstaterar också att nyinvesteringar krävs för att hantera den ökade risken för översvämningar som bland annat klimatförändringen för med sig. Vid översvämningar sker så kallad bräddning och orenat avloppsvatten släpps ut i våra sjöar och vattendrag. Sjöar och vattendrag som direkt eller indirekt är kopplade till vattentäckter där vi hämtar vårt dricksvatten. Eftersom klimatförändringarna innebär ökad risk för översvämningar, kommer reningsverken behöva anpassas för större volymer vatten. Redan i dag sker bräddning vid översvämningar eller vid driftsstörningar och underhållsarbete.

För kommentarer kontakta:
Robert Kingfors, projektledare VARIM, telefon 08-782 09 64

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar