Kommunerna måste rusta för att klara dricksvattenförsörjningen

Livsmedelsverket uppmanar sedan flera veckor kommunerna att kartlägga förekomsten av högfluorerade ämnen (PFAS) från brandövningsplatser som riskerar att förorena dricksvattnet. Detta sedan kommuner tvingats stänga vattenverk som en följd av förorenat grundvatten. Samtidigt har Östersunds kommun friats i fallet med utbrott av cryptosporidium där över 20 000 personer insjuknade på grund av förekomsten av parasiter i dricksvattnet. Varim, branschföreningen för svensk vattenreningsindustri, menar att kommunerna måste göra mer för att garantera att dricksvattnet är säkert.

-          De ansvariga politikerna i våra kommuner måste kartlägga hur sårbara de är. Helt uppenbart är att det är stora investeringar som krävs i kommunernas vattenverk och ledningsnät för att garantera säkert dricksvatten. Det handlar bland annat om att öka monitoreringen av vattenkvaliteten och säkra distributionen av vatten men även åtgärder för att skydda vattentäkterna bättre, säger Robert Kingfors, generalsekreterare för Varim.

Varim har upprepade gånger lyft behovet av en kartläggning av risker och utmaningar för vår framtida dricksvattenförsörjning. Många kommuner har inte kartlagt vilka risker och utmaningar de står inför. Vi är därmed mycket dåligt förberedda inför framtida utmaningar och har en dålig handlingsberedskap inför situationer som den i Ronneby där kommunen stängde sitt vattenverk i Kallinge pga höga halter PFAS. I fallet Östersund friades kommunen då lagstiftningen inte uttryckligen kräver viss reningsteknik eller att vattnet ska vara fritt från vissa ämnen eller parasiter.

Enligt Varim visar fallen i Östersund och Ronneby tydligt att dagens lagstiftning är alldeles för svag för att säkerställa tillgången till rent och säkert vatten. Så länge lagstiftningen släpar efter och kommunpolitikerna inte tar fullt ansvar för det man levererar till invånarna kommer man att fortsatt vara reaktiva istället för proaktiva.  

-          Det är kommunernas ansvar att säkerställa tillgången till rent och säkert dricksvatten. I dagsläget är det för många kommuner som tar för enkelt på vattenfrågorna och inte satsar de nödvändiga resurserna. Det riskerar att leda till konsekvenser för kvaliteten på dricksvattnet, säger Robert Kingfors.

Varim hävdar därför att det måste ställas krav på kommunerna att kartlägga sina risker och utmaningar och tydligt redovisa dessa tillsammans med handlings-, underhålls- och investeringsplaner.

-          Vi anser att lagstiftningen måste omformas så att det är tydligt att det är ett kommunalt ansvar att leverera ett tjänligt dricksvatten till sina invånare. Nuvarande lagstiftning tar inte tillvara invånarnas intressen på ett tillfredsställande sätt, säger Robert Kingfors.


För kommentarer kontakta:
Robert Kingfors, generalsekreterare VARIM, telefon 08-782 09 64

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB. www.varim.org

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt