Välkommet klimatstöd till kommunerna i budgetpropositionen

Många kommuner ligger efter med att modernisera sina vattenverk och säkra vattentäkter och
Va-system inför kommande klimatförändringar. Därför välkomnar vi de extra anslagen till klimatanpassning. Det säger Johan Möllerström, ordförande för Varim, Vattenreningsindustrins mötesplats, i en kommentar till regeringens höstbudget. 

I höstbudgeten föreslår regeringen en ökning av anslaget till klimatanpassning med 110 miljoner kronor. Tillsammans med de 50 miljoner kronor som aviserades i våras blir det totalt 160 miljoner kronor per år från 2016–2019.

– Alla prognoser tyder på att vi i framtiden kommer att få mer av kraftiga skyfall med efterföljande översvämningar. För att säkra dricksvattentillgången krävs ett förebyggande arbete och en mer genomtänkt infrastruktur i samhällsplaneringen, vilket också dricksvattenutredningen betonade i sitt senaste delbetänkande från i somras. Vi vet att många kommuner är oroade för sina vatten- och avloppssystem, och där kommer dessa pengar att göra stor nytta, säger Johan Möllerström.

Av de 160 miljonerna går 50 miljoner till direkta åtgärder i kommunerna. Övriga 110 miljoner kronor går till kunskapshöjande insatser till stöd för bland annat myndigheterna. 

– Vi skulle gärna ha sett att en något högre andel av medlen användes till direkta stöd till kommunerna. De 25 miljoner som har avsatts sedan tidigare har inte alls räckt till de åtgärder som är nödvändiga att göra. Att det nu tillkommer 50 miljoner är bra, men utifrån de planer för klimatanpassning som kommunerna tagit fram är investeringsbehoven mycket större än så, säger Johan Möllerström.

För frågor kontakta:

Johan Möllerström, Ordförande Varim, E-mail: johan.mollerstrom@malmberg.se,
Telefon: 076-639 58 01

Daniella Kostic, Generalsekreterare Varim, E-mail: varim@tebab.com,
Telefon: 08-782 09 67

VARIM är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. VARIMs huvuduppgift är att utvidga samarbetet inom branschen samt öka insikten hos stat, kommun och allmänhet om vikten av att rening av vatten fungerar väl och effektivt. VARIM är en branschorganisation inom Teknikföretagens Branschgrupper AB. www.varim.se

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar