Varim bjuder in till visionsmöte om utmaningarna för vår vattenförsörjning

Den 16 juni arrangerar VARIM, vattenreningsindustrins branschorganisation, åter ett visionsmöte i Stockholm för att diskutera aktuella och framtida utmaningar inom vattenområdet. Vår vattenförsörjning är en högaktuell fråga som i och med global uppvärmning, intensivt jordbruk samt ökad kemikalieanvändning blir allt mer hotad. Framtidsutmaningarna för vattenfrågan, i sitt hela kretslopp, är många men lösningarna utgör nya möjligheter.

VARIM har i samverkan med Kairos Future redan 2012 haft ett visionsmöte med branschens företrädare. Det underlaget har legat till grund för ett fortsatt arbete av Kairos Future och går på djupet i de trender och utmaningar som påverkar vattenförsörjningen. Materialet identifierar flera allmänna trender och även några närliggande förändringar.

Det handlar till exempel om att allt fler människor flyttar till städerna eftersom urbaniseringen alltjämt fortsätter öka, något som kommer att ställa högre krav på fungerande infrastruktur och att de framtida samhällena ska klara av att leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet. Dessutom kommer det även fortsättningsvis finnas människor kvar i glesbygden med behov av småskaliga lösningar som fungerar och som behöver uppdateras kontinuerligt.

Även klimat- och miljöutmaningarna blir nu allt mer kopplade till att det faktiskt krävs konkreta åtgärder och ekonomiska incitament för att skapa ett mer hållbart samhälle.

-          Branschen har saknat en vision som kan peka ut en gemensam riktning. Genom vårt arbete med de viktigaste aktörerna och företrädarna för vattenproducenterna, industrin, branschens organisationer och politiken kan vi väcka tankar och få idéer som kan bredda perspektiven och skapa ett utvecklat framtida samarbete. Det är endast genom samarbete som vi klarar de stora utmaningar som vi står inför, säger Robert Kingfors, generalsekreterare för VARIM.

Förändringarna i omvärlden är många och det är ibland svårt att se hur de påverkar branschen och enskilda verksamheter men det är omöjligt att undgå att vi står inför ett stort och världsomfattande skifte vad gäller resursutnyttjande. Att jordens resurser är ändliga är inget nytt men effekterna av det blir allt tydligare. Vattenanvändningen spås fortsätta öka i takt med att befolkningen växer, jordbruket är den sektor som använder mest vatten, därefter industrin. Sverige har fortfarande en god tillgång på vatten men vi får allt större problem med kvalitén på vattnet.

-          VARIMs medlemar arbetar i den här branschen för att de är djupt engagerade i vattenfrågorna. Vi vill föra en konstruktiv dialog med politiken och övriga näringslivet för att driva diskussionen framåt och hitta lösningar på de utmaningar vi ser. Men vi kan inte göra arbetet på egen hand utan vi behöver en sjukdomsinsikt i samhället och politiska initiativ, säger Johan Möllerström, ordförande för VARIM.

VARIM och Kairos Future har också identifierat ett antal närliggande förändringsområden som är högaktuella för vatten- och avloppsfrågorna som kommer att diskuteras på mötet.

Ett exempel är omfattningen av läkemedelsrester i dricksvattnet som varit på agendan en längre tid.

Mycket sker också på EU-nivå och beslut som fattas i riksdagen är, och blir allt mer, påverkade av besluten i EU, inte minst inom miljöområdet. Bland annat så pågår ett arbete med att ta fram nya direktiv inom hygienisering av slam övergripande inom EU men också på nationell nivå. VARIM ser att samhället står inför många utmaningar men det pågår samtidigt ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom många områden och på många nivåer. Vattenreningsindustrin vill fokusera på lösningarna och öka kommunikationen med politiken både på kommunal och på nationell nivå där man måste ta sitt ansvar och vara tydligare i sin kravställning för att kunna hantera utmaningarna.

Visionsmöte VA 2032
Datum:              Måndag den 16 juni
Tid:                    kl. 13-17
Plats:                 Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm

För kommentarer kontakta:
Robert Kingfors, generalsekreterare VARIM, telefon 08-782 09 64

Taggar:

Om oss

Varim är en branschorganisation för konsulter, entreprenörer och produktspecialister inom området vattenrening och vattenbehandling. Som branschorganisation arbetar Varim för att tydliggöra medlemsföretagens bidrag till säkerställa en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning.Varim är en branschorganisation inom TEBAB, Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar