Ny WWF-rapport: Svensk politik hotar skogens biologiska mångfald

Report this content

Idag, den 4 september, släpper Världsnaturfonden WWF en ny rapport som pekar på att skogens arter och ekosystemtjänster står på spel. Om inte politiker agerar kraftfullt för att vända den negativa utvecklingen riskerar det att slå hårt mot Sverige, både miljömässigt och ekonomiskt.


Tretåig hackspett i skog. Arten är fridlyst och klassas enligt SLU Artdatabanken som nära hotad (NT). Bild: Ola Jennersten

Svensk produktion av skogsråvara har varit enormt framgångsrik, men nu märks de negativa konsekvenserna på livet i skogen allt tydligare. Det intensiva skogsbruket sker på bekostnad av skogens ekosystem och arter. Vi måste vända trenden medan det ännu är möjligt, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF. 

Rapporten belyser effekterna av historiskt och nutida skogsbruk. Trots att Sverige rapporterar till EU att livsmiljön i 14 av 15 skogstyper inte är gynnsam för den biologiska mångfalden, avverkas årligen motsvarande cirka 32 000 fotbollsplaner av biologiskt värdefull skog.

Enligt SLU Artdatabanken påverkas nära 90 procent av skogens 2041 rödlistade arter negativt av skogsbrukets avverkningar. Många av dessa arter kommer sannolikt att dö ut om inte den skogspolitiska ambitionen stärks. 

— Som ett av världens rikaste länder borde Sverige kunna agera förebild i hållbar skogsförvaltning. Men dagens politiska ambition räcker inte, säger Peter Roberntz, skogsexpert på WWF.

Ett intensivt skogsbruk riskerar inte bara att slå mot skogens arter utan kan även leda till ökade kostnader för skogsbruk och samhälle. Som exempel nämns hur virkestäta skogar leder till att blåbär och andra risväxter minskar. När denna viktiga föda för älgar minskar bidrar det till ökade betesskador för skogsbruket – skador som idag uppskattas till mångmiljardbelopp. Andra exempel är hur urholkningen av skogens naturliga system ger minskad motståndskraft mot stormar, bränder, torka och skadeinsekter.

I takt med att aktörer i andra länder skärper sina hållbarhetskrav innebär en förlust av biologisk mångfald även marknadsekonomiska risker för svensk skogsindustri.

Vår skogsindustri är beroende av en internationell marknad där trovärdighet och hållbarhet är hårdvaluta. Om vi lyckas bevara den biologiska mångfalden stärks både industrins konkurrenskraft och Sveriges globala roll i en hållbar cirkulär bioekonomi, menar Peter Roberntz på WWF.

För att åstadkomma detta måste den svenska skogspolitiken ändras. WWF föreslår därför följande sex åtgärder till regeringen, riksdagspartier och myndigheter:

  1. En skogspolitik grundad på vetenskap – Utveckla det befintliga nationella vetenskapliga rådet till stöd för regering, departement och myndigheter i arbetet med att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster i Sverige.
  2. En lagstiftning och lagtillsyn som säkrar ett hänsynsfullt skogsbruk – Revidera skogsvårdslagen utifrån miljöbalken med målet att bevara skogens biologiska mångfald samt stärk sanktionsmöjligheter vid lagbrott.
  3. Ett politiskt mål och resurser för att uppnå 30 procent representativt skydd av skog – Genom i första hand formellt skydd, i andra hand andra effektiva arealbaserade skyddsformer. Ett nationellt mål för återskapande och skötsel av prioriterade skogstyper bör också införas.
  4. Förbättrad kunskap om naturvärden i skogen – Inventering av kontinuitetsskogar måste utökas och nyckelbiotopsinventeringen återinföras. De ger kunskapsunderlag om höga naturvärden och vägledning i beslut om formellt och frivilligt skydd.
  5. Att ansvarsfulla skogsägare premieras – Utveckla och inför ekonomiska styrmedel som uppmuntrar privata enskilda skogsägare att bevara, utveckla och redovisa skogliga naturvärden på sin mark.   
  6. Att biologisk mångfald bevaras i skogslandskapen – Myndigheter och skogsbruket bör tillsammans utveckla en transparent, integrerad planering och förvaltning som funktionellt bevarar biologisk mångfald i skog och vatten.

Läs rapporten "Att se skogen och inte bara träden": wwf.se/skogsrapport-2020

För mer information, kontakta

Peter Roberntz, senior skogsexpert på WWF, 0733423227, peter.roberntz@wwf.se
Erika Reje, pressekreterare WWF, 0765454000 erika.reje@wwf.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar