Positivt att EU vill storsatsa på biologisk mångfald – nu krävs handling

Report this content

WWF välkomnar i stort EU-kommissionens förslag till nya strategier för biologisk mångfald och hållbara livsmedel som presenterades idag i Bryssel. Höjda mål för skydd och bindande mål för restaurering är ambitiöst och hoppingivande. Nu måste förslagen bli verklighet. 
– Om de stöds av medlemsländerna får  Europas natur en chans att återhämta sig, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.


Pollineringen är viktig för att säkra mattillgången. Foto: Ola Jennersten, WWF

EU-kommissionens förslag till ny strategi för biologisk mångfald och livsmedelsstrategin Farm to Fork till 2030 lanserades idag som en del av EUs gröna giv, European Green Deal. 

–Coronapandemin visar hur bräckligt och skadat vårt förhållande är till naturen. Friska och robusta ekosystem är själva grunden för en långsiktigt hållbar samhällsekonomi och människors hälsa och något vi verkligen måste värna om, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén. 

WWF välkomnar särskilt planen att 2021 sätta bindande mål för EU-länderna att restaurera land- och havsmiljöer. Att återställa naturen är helt nödvändigt för att vända att vända den negativa trenden för biologisk mångfald och minska klimatförändringarna.

–Vi är glada att kommissionen nu föreslår att minst 30 procent av EUs land- och havsområden ska skyddas och få en effektiv förvaltning till år 2030, något WWF länge drivit. Det ger en stark signal att EU tar på sig ledartröjan inför FN-förhandlingarna om biologisk mångfald nästa år, säger Åsa Ranung, senior policyrådgivare på WWF.

Andra framgångar gäller skogen. Enligt EU-kommissionen ska ett lagförslag presenteras 2021 för att förhindra importerade produkter kopplade till avskogning på EUs marknad. Det finns också en tydlig målsättning om att strikt skydda all kvarvarande gammal naturskog inom EU.

Däremot saknas ambitioner på vissa områden, exempelvis ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade områden och tydliga skrivningar om att miljöskadliga subventioner bör avvecklas.
I odlingslandskapet föreslås tio procent av marken avsättas för biologisk mångfald. Det kan handla om blommande kantzoner, småvatten, stenmurar och andra värdefulla miljöer.  

– Den typen av småbiotoper kan få stor betydelse för artrikedomen framför allt i våra slättbygder, som under lång tid förlorat mycket av detta, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

För att löftena ska bli verklighet måste genomförandet av befintliga åtaganden och miljölagstiftning stärkas. Det gäller till exempel fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet, ramdirektivet för vatten och havsmiljödirektivet. WWF tycker att det är positivt att kommissionen vill fokusera på handling. Kommissionen överväger att lägga fram ett bindande ramverk för genomförande 2024 om medlemsländerna inte tar sitt ansvar.

Farm to Fork – satsningar på mer hålbara livsmedel

Samtidigt med strategin för biologisk mångfald lade kommissionen fram åtgärder för mer hållbar konsumtion- och produktion av mat, Farm to Fork- strategin. I den föreslås att läckaget av gödningsämnen ska halveras och användningen av gödselmedel minska med 20 procent. Riskerna med och användningen av kemiska bekämpningsmedel föreslås minska med 50 procent. Ekologisk odling ska öka till 25 procent av jordbruksarealen till år 2030.

I strategin ingår bland annat ett ramverk för hållbar mat, förslag kring konsumentmärkning av livsmedel, riktlinjer för företags marknadsföring och produktutveckling för en hållbar livsmedelskedja.

– Farm to fork-strategin har många förslag som kan styra europeiskt jordbruk i hållbar riktning. Vi ser mycket positivt på att strategin tar ett helhetsgrepp om livsmedelssystemet och även inkluderar förslag som riktar sig mot livsmedelskedans aktörer, skolmat och konsumentupplysning. Nu är det upp till bevis för den gemensamma jordbrukspolitiken som till stor del ska stå för kostnaderna. Med tanke på alla länders olika förutsättningar är det också viktigt att politiken inte blir för fyrkantig utan låter många blommor blomma, säger Jenny Jewert.

–Vi uppmanar nu Sverige, övriga medlemsländer och parlamentet att stödja strategierna för att stärka naturen och öka vår motståndskraft mot kriser, säger Åsa Ranung.

Under det kommande året ska världens ledare fatta en rad globala beslut med avgörande beslut för planetens framtid. WWF uppmanar EU att ta en ledande roll globalt, minska EUs fotavtryck och arbeta för ett ambitiöst ramverk vid nästa FN möte inom konventionen om biologisk mångfald 2021.

Fakta: I EUs gröna giv” ingår Farm to Fork”, en strategi för biologisk mångfald, en ny industristrategi, en handlingsplan för cirkulär ekonomi och en strategi för gröna finanser. När det gäller biologisk mångfald rör det sig om satsningar på 20 miljarder euro per år.

Läs mer här: https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-biodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en

För frågor, kontakta: Åsa Ranung, senior policyrådgivare WWF, 070-66 99 290 (strategin för biologisk mångfald)

Jenny Jewert, jordbruksexpert WWF, 073-642 32 02 (Farm to Fork)

Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Prenumerera

Media

Media