WWF välkomnar satsningar på miljö och klimat i vårändringsbudgeten

Report this content

Vårändringsbudgeten släpptes i dag av regeringen i samarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Ambitionerna för klimatet och miljön hålls uppe inom de flesta områden. Det är bra att regeringen ser vikten av att inte förlora takten i miljö- och klimatarbetet under den rådande Coronakrisen, menar Världsnaturfonden WWF.  

Den pågående Coronapandemin är en tragedi som påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Människor oroar sig över sin och sina närståendes hälsa, livssituation och jobb. I den rådande krissituationen har regeringen valt att göra kloka prioriteringar för klimat och miljö i vårändringsbudgeten enligt WWF.

 – Under pågående coronakris har regeringen hållit ambition för naturen och klimatet relativt väl i budgeten. Väl fungerande ekosystem och ett stabilt klimat är avgörande för vår framtid.Att det finns tillräckligt med resurser för omställningen mot ett mer hållbart samhälle är livsviktigt för oss människor, vårt samhälle och vår ekonomi, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF.

I budgeten görs bland annat satsningar på gröna jobb, solceller, biogas och Forskning och Utveckling för hållbar elbilsbatteritillverkning i EU. Nedskärningar görs tyvärr på anslagen till åtgärder för havs- och vattenmiljö, vilket kan ha en negativ inverkan på bland annat datainsamling, rådgivning och uppföljning inom fiskeområdet samt vårt nationella havsplaneringsarbete.

– Det är viktigt att klimat- och miljösatsningar i Sverige och internationellt fortsätter. I kommande stödpaket och stimulansåtgärder behöver ambitionerna för miljön skärpas ännu mer, åtgärder som samtidigt stärker hälsa, ekonomi och jobb. Myndigheterna som jobbar med miljöfrågor måste också ha mer resurser framöver för att kunna hantera detta, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF. 

WWF välkomnar även regeringens och samarbetspartiernas nysatsning på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta gäller i synnerhet de naturvårdande insatserna som planeras, vilka kan stärka både den biologiska mångfalden och tillgängligheten till friluftsliv och rekreation.

Installationen av solceller fortsätter att öka och det bra att det i budgeten skjuts till mer medel så att alla som söker solcellsstödet under 2020 också i slutändan kan få stöd.

– Vi välkomnar den förlängning av biogasstödet som regeringen och samarbetspartierna nu föreslår. Biogas har en viktig roll i omställning av transport- och energisektorn och framöver behövs nya styrmedel som ytterligare ökar produktionen. Därför är det bra att regeringen avser återkomma i denna fråga, avslutar Ola Hansén.

Den viktiga indikatorn för skydd av natur, som tidigare funnits med som mått på välstånd, bör återinföras, anser WWF. Det är positivt att rödlisteindex lagts till bland måtten, men detta bör ses som ett komplement till skyddad natur och bör vidareutvecklas. Det är också mycket positivt att Sverige fortsatt ämnar ta en ledande roll både nationellt och internationellt för att genomföra Parisavtalet och Agenda 2030. WWF önskar också se en stark prioritering av åtgärder för att uppfylla FNs konvention för biologisk mångfald och driva på för ambitiösa mål.

Fakta Vårändringsbudget:
En vårändringsbudget består av förslag till ändringar i den redan beslutade budgeten.

Har ni frågor, ring:
Ola Hansén, klimatexpert, ola.hansen@wwf.se, tel 070-2808033
Nina Schmieder, pressekreterare nina.schmieder@wwf.se, tel 073-5862622

Dokument & länkar