Avstämningsdag och utbetalning av tidigare beslutad utdelning

Report this content

Styrelsen för Västsvensk Logistik AB (publ) har i dag fattat beslut om avstämningsdag och utbetalningsdag för den senarelagda utdelningen om 4 287 500 kr. Avstämningsdagen faller den 29 september 2020 och utbetalningen sker den 7 oktober 2020.

På grund av den pågående coronakrisen, beslutade en extrastämma den 28 april 2020 av försiktighetsskäl att senarelägga utbetalningen av utdelningen om totalt 4 287 500 kr med tidigare beslutad avstämningsdag den 15 maj 2020. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för denna utdelning, dock med den begränsningen att avstämningsdagen inte får falla efter kommande ordinarie årsstämma.

Styrelsen har i dag fastställt avstämningsdagen till den 29 september 2020 och utbetalningsdagen till den 7 oktober 2020. Årsstämmodagen har sedan tidigare fastställts till den 8 oktober 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se
 

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl 16.30.

Prenumerera

Dokument & länkar