Kommuniké från årsstämma

Report this content

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 14 augusti 2019 i Stockholm 

Vid stämman fastställdes bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 1 maj 2018 – 30 april 2019. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 7 kr och 20 öre per aktie, dvs. sammanlagt 17 640 000 kr, att betalas ut vid fyra tillfällen om 1 kr och 95 öre per aktie vid det första tillfället, dvs. sammanlagt 4 777 500 kr och därefter med 1 kr och 75 öre per aktie vid efterföljande tre utbetalningstillfällen, dvs. sammanlagt 4 287 500 kr per utdelningstillfälle. Avstämningsdagarna är den 16 augusti 2019, den 19 november 2019, den 18 februari 2020 samt den 15 maj 2020. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för perioden.

Till styrelseledamöter utsågs Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Stefan Björkqvist och Peter Bredelius (omval av samtliga) samt Per-Olof Persson som styrelseordförande (omval). Stämman beslutade om ett styrelsearvode på sammantaget 225 000 kr fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr och övriga tre ledamöter 50 000 kr vardera.

Som revisor omvaldes Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att Christoffer Helgesen kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för tillsättande av valberedning och om valberedningens uppgifter. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019.