Komplettering av Bokslutskommuniké 2020/2021

Report this content

Bokslutskommunikén för Västsvensk Logistik AB (publ) för år 2020/2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.vastsvensklogistik.se. Bokslutskommunikén har kompletterats med en MAR-etikett. Inga andra förändringar har gjorts jämfört med kommunikén som publicerades den 30 juni kl 8.30.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2021-02-01 — 2021-04-30

 • Hyresintäkter 9 978 (10 313) Tkr.
 • Driftnetto 9 679 (9 809) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 257 (6 562) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,55 (2,68) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2020-05-01 — 2021-04-30

 • Hyresintäkter 39 919 (40 947) Tkr.
 • Driftnetto 37 981 (37 133) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 24 369 (23 935) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 9,95 (9,77) kr.
 • Resultat efter skatt 15 791 (-4 655) Tkr.
 • Resultat per aktie 6,45 (-1,90) kr.
 • Under räkenskapsåret har bolaget beviljat hyresgästen KappAhl Sverige AB anstånd med att betala 50% av hyran för april och maj 2020. Anståndet, som gällde till den 31 augusti 2020, är reglerat i sin helhet utan hyresförluster. Inga fortsatta diskussioner om anstånd har hållits.
 • Bolagets två mindre kontorshyreskontrakt har löpt ut och fastighetens ekonomiska vakans uppgår till 3%.
 • En sprinklertank har installerats under året till en totalkostnad om 9 979 Tkr.
 • Fastighetens marknadsvärde per 2021-04-30 uppgår till 624 000 Tkr enligt den årliga externa värderingen. Under året genomförda investeringar uppgår till 6 793 Tkr vilket resulterat i en orealiserad värdeförändring om -5 794 Tkr.
 • Den senarelagda utdelningen om 4 288 Tkr utbetalades i oktober 2020.
 • Covid-19 kommer att ha en viss påverkan på både bolagets omvärld och verksamhet under 2021. Vi följer händelserna noga och anpassar verksamheten allt eftersom pandemins påverkan för både i omvärlden och vår hyresgäst tydliggörs ytterligare.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kr per aktie för räkenskapsåret. Utdelningen föreslås att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 1,35 kr per aktie vid det första tillfället och 1,30 kr per aktie vid de resterande tre tillfällen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+46 701 69 64 01 

gunilla.persson@hestia.se   


Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83

maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Västsvensk Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl 13.30.