Kvartalsrapport 1 november 2020 – 31 januari 2021

Report this content

TREDJE KVARTALET 2020-11-01—2021-01-31

 • Hyresintäkter 9 953 (10 231) Tkr.
 • Driftnetto 9 510 (9 781) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 191 (6 477) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,53 (2,64) kr.
 • Resultat efter skatt 4 822 (4 850) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,97 (1,98) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -63 (-281) Tkr.

NIO MÅNADER 2020-05-01—2021-01-31

 • Hyresintäkter 29 941 (30 634) Tkr.
 • Driftnetto 28 302 (27 323) Tkr.
 • Underhållskostnader 511 (2 138) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 18 112 (17 374) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 7,39 (7,09) kr.
 • Resultat efter skatt 7 466 (10 695) Tkr.
 • Resultat per aktie 3,05 (4,37) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -6 794 (-2 946) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten har under året varit uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerat 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. De två mindre kontorshyreskontrakten har löpt till april respektive juni 2020 och lokalen är för närvarande vakant.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Bolaget äger en fastighet med två byggnader och har en hyresgäst, KappAhl. Hyresgästen påverkades initialt något negativt av coronakrisen, på samma sätt som hela retailbranschen påverkades, men hyresbetalningsförmågan har varit och är stabil och inga diskussioner om hyreslättnades förs.

Den ekonomiska vakansen är cirka tre procent. De vakanta lokalerna är i bra skick och uthyrningsarbete pågår. Viss tak- och fasadrenovering är planerat för åren 2021 – 2022. Bolagets kassa har behövt förstärkas, vilket varit anledning till att den enhälliga årsstämman fattade beslutet om att stoppa utdelningen tillfälligt. Den främsta anledningen har varit de omfattande oförutsedda underhållsutgifterna för byte av samtliga ventilationsaggregat och tillbyggnad av sprinklertank, som bolaget har bekostat från kassan.

Som tidigare kommunicerats, avser bolaget att återkomma till utdelningsfrågan i samband med bokslutskommunikén för det pågående räkenskapsåret. Ordinarie stämman avses hållas i augusti 2021.

KappAhl har ett långt hyreskontrakt med bolaget. Vi har ett gott samarbete med hyresgästen och fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans.

Maarit Nordmark
VD

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké maj 2020 – april 2021        2021-06-30

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, Maarit.Nordmark@hestia.se

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, Gunilla.Persson@hestia.se

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Dokument & länkar