Modernisering av elnätet möjliggör tillväxt i Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro

Report this content

Ombyggnationer av transformatorstationer, nybyggnation och uppgradering av befintliga elledningar samt spänningshöjning av elnätet till 130 kV. Det är en förutsättning för en effektiv elförsörjning, och tillväxtplanerna i Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner.

Sigtuna, Knivsta och Upplands-Bro kommuner står inför en ökad tillväxt. Inom området byggs nya bostäder, logistikcenter och det sker olika företagsetableringar. För att hantera tillväxten och det därmed ökade elbehovet, krävs att Vattenfall Eldistributions regionnät förstärks. Detta kommer ske genom att en helt ny 130 kV-ledning byggs mellan Odensala och Sigtuna. Ledningen byggs delvis parallellt med befintliga ledningar. Dessutom byggs ledningen mellan Sigtuna och Håtuna om. Samråd om det planerade arbetet kommer att ske den 14 och 16 oktober 2019.

Kapacitetsläget i elnätet i Stockholmsregionen är ansträngt. För att möta kapacitetsbehovet och öka driftsäkerheten i nätet, har Vattenfall Eldistribution upprättat en utvecklingsplan som bland annat omfattar regionnätet i Sigtuna, Knivsta och Upplands bro kommuner. Under de kommande 10-15 åren ska företaget genomföra en omfattande förnyelse och utbyggnad av sitt regionnät som idag till största del består av luftisolerade 70 kV-anläggningar uppförda under 1970-talet.

− Ett historiskt högt och snabbt byggande i kombination med en ny industrialisering byggd på el, är en stor utmaning att hantera med de begränsningar som föreligger i dagens elnät. Genom moderniseringsarbetet löser vi på sikt kapacitetsbristen och möjliggör en långsiktig utveckling av samhälle och näringsliv i Stockholmsregionen, säger Jan Karlsson, Projektansvarig, Vattenfall Eldistribution AB.

Att bygga elnät är ett långsiktigt arbete med långa tillståndsprocesser innan arbetet kan påbörjas. För att kunna planera den infrastruktur som behövs, har företaget inlett en förstärkt dialog med länsstyrelse och kommunerna om framtida bygg- och expansionsplaner.

− Vi behöver samverka med kommunerna och ta del av deras planer och tillväxtprognoser i tidigt skede, samt skapa förutsättningar för snabbare tillståndsprocesser för att minimera handläggningstiderna i våra infrastrukturprojekt, säger Jan Karlsson.

Sträckningarna ovan beskrivs utförligare i samrådsunderlaget som finns att ladda ner på:

www.vattenfalleldistribution.se/samrad/ort/odensala-sigtuna-hatuna/

För ytterligare information kontakta:

Jenny Hakeberg, kommunikatör, Vattenfall Eldistribution AB, tel 072-209 11 54, e-post jenny.hakeberg@vattenfall.com

Eller Vattenfalls pressjour, tel 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media