Samverkan central för utveckling av nya flexibilitetslösningar

Report this content

För att möta ett växande behov av elanslutningar och ett alltmer väderberoende energisystem krävs nya lösningar för att använda elnätens överföringskapacitet mer effektivt. Det treåriga EU-finansierade Horizon 2020 CoordiNet, som snart går i mål, har med en unik sammansättning av svenska aktörer utvecklat nya lösningar för att möjliggöra för fler kunder att ansluta till elnätet snabbare.

Den 16-17 juni deltog den svenska delen av CoordiNet i ett möte i Bryssel för att summera hela EU-projektet där även representanter från Grekland och Spanien var på plats. CoordiNet i Sverige drivs främst av Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät. I slutet av eventet fick det svenska teamet ta emot utmärkelsen ”Bästa prestation” för sitt kommunikativa sätt att arbeta.

Teamet har delat med sig av sina lärdomar till övriga nationella pilotprojekt inom CoordiNet, men även till andra berörda, som t ex CoordiNet Forum som anordnats för energibranschen tillsammans med Energimyndigheten samt till Energimarknadsinspektionen. På plats i Bryssel för mötet var förutom representanter från det svenska projektet även Energiforsk, Energimarknadsinspektionen och flexibilitetsleverantörerna Vattenfall och Ngenic.

En marknadsbaserad lösning för handel med flexibilitet
CoordiNet var först ut i Sverige att utveckla och bygga kompetens kring en marknadsbaserad lösning för handel med flexibilitet i områden där det finns flaskhalsar i eldistributionen. Marknadsplatser har upprättats inom fyra områden i Skåne, i Uppsala, på Gotland samt i Västernorrland/Jämtland.

Flexibilitet kan skapa en samhällsekonomisk vinst genom att utnyttja det befintliga elnätet bättre. Syftet är att tillhandahålla ett verktyg för att upprätthålla kraftsystemet med den snabbt växande andelen av väderberoende elproduktion.

Det unika med de svenska storskaliga demonstrationerna är mixen av aktörer som medverkar. Det har visat sig mycket värdefullt för lärandet och har skapat möjligheter att på kort tid kunna omsätta nya kunskaper i praktisk tillämpning. Tillsammans har svenska CoordiNet byggt upp ramar och verktyg som kan skapa stor nytta i energisystemet här och nu genom att koordinera elanvändare, elproducenter och nätägare.

För att skala upp flexibilitetslösningar kommer det att behövas regulatoriska förändringar och incitament för att få fler aktörer att medverka. Det svenska projektteamet uppskattade Energimarknadsinspektionens aktiva medverkan på sluteventet och ser fram emot en fortsatt dialog. Till hösten kommer den svenska delen av projektet att avslutas formellt genom det åttonde och sista CoordiNet-forum. Där kommer fler slutsatser om vad som behövs för att vidareutveckla flexibilitetslösningar i Sverige presenteras.

Om CoordiNet
Marknadsplatserna i Skåne, Uppsala, Gotland och Västernorrland/Jämtland drivs genom det EU-finansierade projektet CoordiNet, inom ramen för Horizon 2020. Projektet startade den 1 januari 2019 och pågår fram till och med 2022. Förutom E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution och Svenska kraftnät deltar bland annat: Uppsala kommun, Expektra och RWTH Aachen University, Gotlands Elnät, Upplands Energi, Energiforsk samt de företag, elproducenter och hushåll som deltar på marknadsplattformen i de svenska demonstrationerna. E.ON har utvecklat den digitala lösning som används som beslutstöd och som marknadsplattform.
CoordiNet driver även storskaliga demonstrationer i Grekland och Spanien.

För ytterligare information

The CoordiNet Project (coordinet-project.eu)

Svenska kraftnäts pressjour, telefon 010-475 80 10, press@svk.se
E.ONs presstjänst, telefon 040-25 55 40
Vattenfalls pressjour, telefon 08-739 50 10

Prenumerera

Media

Media