2002 - ett bra år för Barsebäck 2

Report this content

2002 - ett bra år för Barsebäck 2 · Hög tillgänglighet · Låga produktionskostnader · Nollutsläpp · Förbättrad säkerhet Under 2002 producerade kärnkraftverket i Barsebäck 3,9 TWh (miljarder kilowatimmar). Det är i stort enligt plan, men en bit från den maximala förmågan, som är 4,6 TWh. Den mindre produktionen i Barsebäck 2 förra året beror på att anläggningen var avställd två och en halv månader, 19 juli - 6 oktober, för omfattande rör- och ventilbyten. Normalt är sommaravställningen för årligt underhåll, bränslebyte och investeringar cirka en månad. Produktionen motsvarar ändå under 2003 cirka 30 % av elförbrukningen i Skåne. Som mest har Barsebäck med två block i drift producerat 9,1 TWh, men i november 1999 stängdes Barsebäck 1 efter ett politiskt beslut. Platschefen och vice VD Leif Öst: - Under förra vintern hade vi nära hundraprocentig drift och sedan återstarten den 6 oktober efter den årliga avställningen har driften varit 99,6 procent av vad som är möjligt. Denna vinter är våra 600 MW viktigare än tidigare. Effekten behövs för att hålla elpriset nere i en ansträngd kraftbalans och hålla luften lite renare nu när de danska kolkraftverken tvingas att köra för fullt. Trots den lägre produktionen är produktionskostnaden fortsatt konkurrenskraftig och under 15 öre per kilowattimme. År 2003 kan bli ett ännu bättre år eftersom B2 nu avslutat sitt investeringsprogram och kommer att ha en normal revision. Säkerhetsmässigt har året varit gott. Genom att det treåriga investeringsprogrammet nu avslutats har säkerheten och tillgängligheten förbättrats. Inga allvarliga händelser har behövt rapporterats kring reaktorsäkerheten och arbetsskadorna har varit få trots att det i somras genomfördes det mest omfattande arbetet i anläggningens historia. Genom att systemen gjordes mycket rena inför rörbytena har doserna till personalen varit låga. Totalt har 1 416 personer jobbat i anläggningen och medeldosen har stannat på 1,4 millisievert. Det kan jämföras med vad besättningen i trafikflygplan erhåller. På grund av kosmisk strålning på hög höjd får de där ett dostillskott på 3-5 millisievert. Utsläppen till luft och vatten har varit några få tusendelar av tillåtna gränsvärden och i dagligt tal försumbara. Utsläppen 2002 motsvarar ett dostillskott på 0,0001 millisievert. Till detta ska adderas bidrag från kol 14 och tritium. Beräkningen är inte klar men totalsumman lär stanna under 0,0004 millisievert. Tillåtet årligt utsläpp är 0,1 millisievert och motsvarar den stråldos man får vid en röntgenundersökning av ett benbrott. En genomsnittlig svensk utsätts för 1,0 millisievert genom naturlig bakgrundsstrålning och cirka 4,0 millisievert genom sjukvård och byggnadsmaterial med mera. Miljöpåverkan i övrigt har varit mycket liten och domineras av emissionerna från reservkraftverken som provkörs med jämna mellanrum. Utsläppet av koldioxid från dem är cirka 1 700 ton per år. I jämförelse med kolkraftverk är emissionerna dock i princip noll. För att producera el motsvarande Barsebäck 2 skulle det krävas 3 ton stenkol i minuten i ett kolkraftverk. Utsläppen av koldioxid skulle i så fall bli tvåtusen gånger mer, dvs. cirka 3,5 miljoner ton koldioxid eller detsamma som vad cirka en halv miljon personbilar släpper ut. Personalläget har varit stabilt, trots ett fortsatt politiskt hot att stänga B2. Antalet anställda har sedan stängningen av B1 den 30 november 1999 minskat från 430 till 365 personer. Under förra året har åtta stationstekniker anställts för att klara den framtida bemanningen i kontrollrummet. Idag har Barsebäck Kraft lämnat svar till Näringsdepartementet på remissen om villkoren för stängningen av den andra reaktorn i Barsebäck. Svaret kan läsas på Barsebäcks hemsida. Barsebäck har i korthet framfört: · att målen i omställningsprogrammet inte har nåtts och att produktionsförmågan i Barsebäck 2 har underskattats, · att en stängning av Barsebäck 2 kommer att innebära ökad risk för effektbrist, · att konsekvenserna för klimat- och miljö är allvarliga och att villkoren även borde omfatta hälsokonsekvenserna, · att regeringen inte kompenserat regionen med ersättningsjobb. Lämnat av Barsebäck Kraft AB, Stab Information. För vidare information kontakta: Lars-Gunnar Fritz, Barsebäck Kraft AB, Stab Information telefon 046-724 000, 070-564 7018. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20040804BIT21270/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar