Reservkraft till lantbruken

Report this content

Reservkraft till lantbruken Vattenfall AB, Elndt Sverige och Svenska Maskinringar, SMR, har tecknat ett samarbetsavtal om fvrbdttrad tillgeng till reservkraft fvr lantbruken i samband med elavbrott. Genom avtalet erbjuds lantbrukarna kunna sdkerstdlla vdlfdrden fvr sina djur dven vid lengvariga elavbrott. Vattenfall AB och Sveriges Maskinringar har tecknat ett samarbetsavtal om vkade mvjligheter fvr lantbrukare att nyttja traktordrivna reservelverk vid lengvariga elavbrott. Konceptet erbjuder lantbrukarna en kostnadseffektiv lvsning fvr en sdkrare djurhellning genom anvdndande av traktordrivna reservelverk. Sedan hvsten 2001 peger ett pilotprojekt med Maskinringen Stenge- Svartedalen som provar denna lvsning fvr bervrda 15 lantbruk. De delar pe fem traktordrivna reservelverk. Genom att gerdarna har fvrberedda och inprovade anslutningsstdllen fvr reservkraft, kan en tillfdllig elfvrsvrjning komma i geng snabbt. Lantbrukare som dr ndtkund till Vattenfall fer dessutom direkt till sin mobiltelefon ett SMS-meddelande med information om elavbrott och berdknade avbrottstid. Ddrmed kan sedan lantbrukare snabbare gvra en inkoppling av traktorelverket och vidta vvriga viktiga etgdrder fvr sin djurhellning. De positiva erfarenheterna fren pilotprojektet har nu utmynnat i ett avtal om fortsatt utveckling av samarbetet mellan Vattenfall och SMR. Inledningsvis lanseras erbjudandet i Maskinringen Stenge-Svartedalens geografiska omrede. SMR ombesvrjer administration och transport av reservelverken mellan de gerdar och produktionsenheter (Mjvlk, Nvt, Svin och Spannmel) som kan dela reservelverk. - Vi dr mycket tillfreds med att vi tillsammans med Vattenfall fett till ett bra avtal. Nu ger vi vidare se att fler lantbrukare kan erhella samma mvjligheter, framheller Staffan Danielsson, ordfvrande i SMR. - Detta inger som ett viktigt led i vert arbetet med att vka sdkerhet och kvalitet i ver verksamhet. Vi satsar mycket pe att skapa sdkra ndt men vi kan aldrig garantera att det aldrig blir elavbrott. Vert samarbetsavtal med SMR torde ddrfvr kunna vara av stort intresse fvr lantbrukarna och deras behov av reservkraft, sdger Bo Svrberg, Marknadschef vid Vattenfall, Elndt Sverige. Vattenfall och SMR lanserar tillsammans erbjudandet pe Elmia-mdssan i Jvnkvping den 23 - 26 oktober. Ldmnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. Fvr vidare information kontakta: Bo Svrberg, marknadschef Elndt, Vattenfall, 08-739 61 94, mobil 070-515 79 25. Glenn Pettersson, projektledare Elndt, Vattenfall, 0141-22 70 88, mobil 070-666 70 88 Staffan Danielsson, ordf Sveriges Maskinringar, 013-530 63, mobil 070- 322 81 99 Tomas Lygnegerd, Kansliansvarig vid SMR, 011-34 60 35, mobil 070-534 60 44 Roger Breid, Verksamhetsledare MR Stenge-Svartedalen, 013-12 01 19, mobil 070-651 97 47 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/16/20020816BIT00220/wkr0001.doc

Prenumerera

Dokument & länkar