Vattenfalls årsstämma 2019

Report this content

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 11 april på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Bland annat beslutades om en utdelning på 2 miljarder SEK till ägaren, den svenska staten. Dessutom valdes Ann Carlsson till ny ledamot av styrelsen. 

Vattenfalls ägare företräddes vid röstningen på årsstämman av kanslirådet Maurice Forslund på näringsdepartementet.

Beslut vid årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 2 miljarder SEK, motsvarande 20 procent av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare, för verksamhetsåret 2018.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar  

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016, med en avvikelse gällande hur dessa ska tillämpas i Vattenfalls dotterföretag.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha nio stämmovalda ledamöter. Lars G Nordström, ordförande sedan juni 2011, valdes om till ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Arp, Viktoria Bergman, Håkan Erixon, Tomas Kåberger, Jenny Lahrin, Fredrik Rystedt och Åsa Söderström Winberg. Som ny ledamot i styrelsen valdes Ann Carlsson, vd för Apoteket AB.

Arvoden till styrelsen

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 790 000 kronor och 370 000 kronor till övriga styrelseledamöter. För arbete inom revisionsutskottet ska ett arvode på 99 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 75 000 kronor till ledamot, samt ett arvode på 60 000 kronor till ordförande och 45 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Val av revisor och arvode

Revisorsfirman Ernst & Young AB valdes om till revisor med Staffan Landén som huvudansvarig. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Årsstämman beslutade att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för externrapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, ska gälla för Vattenfall AB.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar