Vattenfalls årsstämma 2022

Report this content

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum torsdagen den 28 april. Bland annat beslutades om en utdelning på 23,414  miljarder SEK till ägaren, den svenska staten. Dessutom valdes Mats Granryd till ny styrelseordförande.

Vattenfalls ägare företräddes vid röstningen på årsstämman av ämnesrådet Christine Leandersson från Näringsdepartementet. Ägaren representerades även av statssekreteraren Stina Billinger, som höll ett tal.  

Beslut vid årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 23 414 000 000 SEK till moderbolagets ägare, för verksamhetsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar  

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är utformade i enlighet med regeringens principer och publiceras på Vattenfall webbsida under rubriken bolagsstyrning. Bolagsstyrning - Vattenfall

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter. Mats Granryd, styrelseledamot sedan 2020, valdes till ny ordförande. Till styrelseledamöter omvaldes Viktoria Bergman, Ann Carlsson, Håkan Erixon, Tomas Kåberger och Fredrik Rystedt. Till ny styrelseledamot valdes Daniel Kristiansson. Lars G Nordström, Jenny Lahrin och Åsa Söderström Winberg hade avböjt omval.

Arvoden till styrelsen 

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 882 000 kronor och 405 000 kronor till övriga styrelseledamöter. För arbete inom revisionsutskottet ska ett arvode på 108 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 82 000 kronor till ledamot, samt ett arvode på 60 000 kronor till ordförande och 45 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet. Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet.

Val av revisor och arvode 

Revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor med Eva Carlsvi som huvudansvarig. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Regeringens principer för bolag med statligt ägande

Årsstämman beslutade att Regeringens principer för bolagsstyrning i bolag med statligt ägande, extern rapportering i bolag med statligt ägande samt ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, ska gälla för Vattenfall AB till dess att bolagsstämman beslutar annat.

För ytterligare information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10

press@vattenfall.com

Prenumerera