Vattenfalls bokslutskommuniké 2015: Låga elpriser pressar lönsamhet – fortsatt omställning till förnybart

Vattenfalls helårsresultat präglades av låga elpriser och stora nedskrivningar under det andra kvartalet, men också av fortsatta effektiviseringsåtgärder för att minska kostnaderna. Under året tog Vattenfall ytterligare steg för att ställa om verksamheten i riktning mot en mer hållbar produktion och ett ökat kundfokus.

Fjärde kvartalet och helåret i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 45 499 MSEK (48 725) för kvartalet och till 164 510 MSEK (165 945) för helåret.
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 6 449 MSEK (8 223) för kvartalet och till 20 541 MSEK (24 133) för helåret.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 460 MSEK (3 900) för kvartalet och till -19 766 MSEK (-8 284) för helåret.
  • Elproduktionen uppgick till 46,2 TWh (46,2) för kvartalet och till 173,4 TWh (172,9) för helåret.
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -43,5 miljarder SEK (-26,3), varav nedskrivningar på 36,8 miljarder SEK (23,8), för helåret.
  • På grund av det negativa resultatet efter skatt föreslår styrelsen – i enlighet med Vattenfalls utdelningspolicy – att ingen utdelning lämnas för 2015.


Koncernchefens kommentar:

”Den stora utmaningen under 2015 var fortsatt den påverkan som dagens mycket låga elpriser har på Vattenfalls lönsamhet och värderingen av våra tillgångar. I kombination med nya myndighetskrav ledde detta tyvärr till ytterligare nedskrivningar under sommaren”, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Nedskrivningarna gjordes bland annat som en följd av Vattenfalls beslut att stänga kärnkraftverket Ringhals reaktorer 1 och 2 tidigare än planerat. Anledingen till beslutet var vikande lönsamhet och ökade kostnader.

”Fortsatt fallande elpriser och en effektskatt motsvarande 7 öre per kilowattimme gör att svensk kärnkraft befinner sig i en kritisk situation. De återstående reaktorerna behövs under många år framåt om vi på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt ska kunna övergå till ett helt förnybart energisystem. Även vattenkraften, som ju är basen i vår långsiktiga kraftproduktion, drabbas nu hårt av kombinationen låga elpriser och mycket hög skatt”, säger Magnus Hall.

Vattenfall fortsatte under året att se över investeringar och att minska kostnaderna, som nu sett till kostnadsbasen 2010 har reducerats med närmare 30 procent. Samtidigt fortsatte omställningen mot en mer hållbar produktion. Under hösten bjöds den tyska brunkolsverksamheten ut till försäljning.

Vattenfall beslutade även om ett nytt tillväxtmål för förnybart som innebär att 2.300 MW förnybar kapacitet ska byggas till 2020. Partnerskap blir en viktig del i tillväxtstrategin. Under 2015 tecknade Vattenfall ett partnerskapssamarbete på vindområdet med AMF, som köpte en andel i brittiska vindkraftparken Ormonde.

”Den pågående förändringen av energisystemet är dramatisk, men också mycket spännande och ger helt nya affärsmöjligheter för Vattenfall. Jag är trygg i att vår strategi samt de anpassningsåtgärder som vi har vidtagit och fortsatt måste vidta kommer göra oss väl förberedda för att säkra vår position som en pålitlig partner till våra kunder och samhället”, säger Magnus Hall.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar