Vattenfalls vd Lars Josefsson: Att avveckla kärnkraften tar lång tid

Report this content

Vattenfalls vd Lars Josefsson: Att avveckla kärnkraften tar lång tid Vid det seminarium om omställningen av det svenska energisystemet som Näringsdepartementet höll den 20 januari redogjorde Vattenfalls vd och koncernchef Lars G. Josefsson för kärnkraftindustrins syn på den svenska kärnkraften och de politiska förhandlingarna om en förtida avveckling. Här följer hans tal. Detta seminarium handlar om omställningen av energisystemet, i klartext om hur den svenska kärnkraften skall kunna avvecklas. Vi har fått ta del av inlägg från producentperspektiv, från miljöperspektiv och industriperspektiv. Vi som äger de svenska kärnkraftverken måste naturligtvis integrera samtliga tre, det är vi som skall se till att anläggningarna faktiskt fungerar och levererar el dygnet runt, året om. Det är vi som i slutänden ansvarar för elproduktionen och dess miljökonsekvenser. Det är vi som skall driva anläggningarna så effektivt att basindustrin fortsätter att investera i Sverige. Vi tar ett stort miljöansvar, vi tar stora kommersiella riskersom producenter, vi verkar på samma internationella villkor som övrig basindustri. De svenska kärnkraftverken ägs i dag till 99 procent av 3 företag. Vattenfall är huvudägare i Ringhals där numera även Barsebäck 2 ingår (Vattenfall äger 74,2 %, Sydkraft 25,8 %), Vattenfall är också huvudägare i Forsmark (Vattenfall 66 %, Sydkraft 9,8 %, Fortum 22,2 % och övriga 2 %). Oskarshamn ägs av (Sydkraft 54,5 % och Fortum 43,5 % och övriga 2 %) Tillsammans står dessa anläggningar för nästan 70 TWh, det vill säga nära hälften av den svenska elförbrukningen under ett normalår. När den svenska regeringen nu vill inleda en diskussion för att komma fram till en svensk överenskommelse inspirerad av den tyska för att successivt fasa ut den svenska kärnkraften är det alltså ingen liten fråga som skall hanteras. Professor Kaijser har tidigare i dag talat under temat "Energiomställningar - förr och nu". Omställning tar tid, lång tid. Under hela denna tid skall kärnkraftanläggningar fungera och skapa en grundläggande trygg försörjning samtidigt som utrymme skall skapas för alternativ. Jag vill ta upp några villkor som är viktiga i sammanhanget men låt mig dock först göra ett förtydligande. Från kraftindustrins sida är vi i grunden positiva till fortsatt drift! Med vår erfarenhet och professionella kompetens som elproducenter som bas ser vi inget skäl att avbryta driften i förtid. De svenska kärnkraftanläggningarna fyller en viktig roll som baskraft i den nordiska produktionsapparaten, anläggningarna är säkra med bra miljödata. Vi är mycket stolta över den svenska elproduktionen inklusive kärnkraftverken! För att vara ännu tydligare, det kommer att ta mycket lång tid att avveckla hela det nuvarande svenska kärnkraftprogrammet om konsekvenserna skall bli rimliga för den nordiska elmarknaden, för det svenska samhället och för kunderna. Att kärnkraften skall avvecklas är ett politiskt beslut som en riksdagsmajoritet fattat. Samtidigt, och även här vill jag vara tydlig, nu när staten vill förhandla om avveckling kommer vi från kraftindustrins sida att medverka. Staten, Sydkraft och Vattenfall kunde hitta en förhandlingslösning i Barsebäcksfrågan. Finns nu den politiska viljan att gå vidare för att skapa en stabil grund för energisystemet inklusive befintlig kärnkraft så kommer vi som äger kraftverken naturligtvis att ställa upp och bidra till att under rådande omständigheter skapa så vettiga lösningar som möjligt. Låt mig nu återgå till de krav som måste ställas på omställningsprocessen: Kärnkraftens framtid måste kopplas till växthuseffekten. Avveckling av kärnkraft leder till högre koldioxidutsläpp.Det kommer att krävas tid och det kommer att kosta pengar att minimera koldioxideffekterna av en utfasning av det svenska kärnkraftprogrammet. Kärnkraftens framtid måste kopplas till vilka effekter som fås på prisutvecklingen på den nordiska producentmarknaden och därmed på kundpriserna. Denna vinter är den torraste vi sett på 50 år i Norden, marknaden fungerar, minskat utbud ger högre priser. På de nivåer elpriset rört sig under den senaste månaden ser vi också för första gången en markant reaktion på efterfrågesidan. Det finns industrikunder som valt att inte säkra sig och som nu i stället drar ner på sin verksamhet, det finns säkerligen även kunder som väljer att sälja tillbaka den kapacitet de disponerar. Den nuvarande situationen är ett undantag, i ett normalårsläge är Vattenfalls bedömning att spotpriset faller tillbaka till en nivå omkring/strax över 20 öre för att sedan röra sig upp mot nyinvesteringsnivå de vill säga 25 - 30 öre för ny gasbaserad elproduktion (CCGT) beroende på gaskontrakt och ev. miljöavgifter. Men situationen denna vinter ger en föraning vad som skulle hända vid en forcerad eller en okontrollerad avveckling, t ex på grund av skatt i produktionsledet som förhindrar nödvändiga reinvesteringar. Tar vi bort produktion med låg rörlig kostnad i utbudskurvan så stiger marknadspriset kraftigteftersom hela systemet byggts upp under lång tid för att ge en optimal mix av olika produktionsslag. Detta gäller oavsett om det är vattenkrafts- eller kärnkraftskapacitet som försvinner. Den nordiska vattentillrinningen beräknas under det innevarande torråret 2002/03 bli cirka 40 TWh lägre än ett normalår. De 11 svenska reaktorer som i dag är i drift producerar nära 70 TWh. En avveckling av befintlig kärnkraft leder till högre marknadspriser på el och till en belastning på samhällsekonomin och industrins konkurrenskraft!För att trygga industrins konkurrenskraft och tillväxt krävs att en sådan omställning planeras ske under mycket lång tid. Samhällsekonomin mår inte bra av plötsliga förändringar. En viktig del i omställningen är därför att skapa en gemensam och genomförbar vision av vad som skall ersätta kärnkraften. Vi måste få framtidstron tillbaka inom svensk elproduktion! Denna vision måste bygga på stabila, realistiska och omvärldsorienterade förutsättningar, den måste ta hänsyn till teknisk utveckling. Sverige måste säga ja till effektiv elproduktion med rimliga miljödata, De svenska kraven på elproduktionen kan inte kraftigt avvika från de krav som ställs i andra industrialiserade länder! Det finns också en annan sida som måste beaktas vid en utfasning. De kvarvarande anläggningarna måste hela tiden kunna drivas på ett säkert och effektivt sätt under lång tid, ända tills dess att den sista kilowattimmen har producerats.I detta ligger att kunna göra stora reinvesteringar under avvecklingstiden, att hålla anläggningarna bemannade, att samplanera utfasningen för att få så lite av avvecklingsrelaterade prischocker som möjligt och att kunna tillhandahålla ny produktion med bra egenskaper i tillräckliga volymer. Detta kräver i sin tur: Stabila planeringsförutsättningar. Stabilitet kräver en grundläggande samförstånd och ett gemensamt ansvarstagande. Ryckighet i villkor och styrmedel leder i slutänden till högre kostnader. Kärnkraftskatten måste avvecklas.Vi kommer annars inte att kunna räkna hem de nödvändiga reinvesteringarna i ett antal anläggningar med en "okontrollerad" kapacitetsnedgång som följd. En sådan kapacitetsnedgång skulle ge dramatiska effekter på elpriset. Att helt eller delvis skatta bort kärnkraften är inte bara oetiskt gentemot de som investerat i anläggningarna, det är också oansvarigt sett ur kundernas perspektiv. Att beskatta kärnkraften i produktionsledet är en markant avvikelse från de förhållanden som gäller i konkurrentländer. En förståelse för att en övergripande kapacitetsplanering måste göras. I dag möter vi kritik för att vi har ett samägande av kärnkraftverken och vi beskylls ibland för att använda detta för att manipulera. Något sådant förekommer inte! Samägandet syftar till ökad effektivitet och bättre riskspridning. Vi är ytterligt noga med att driva de gemensamma anläggningarna så att det inte finns något informationsläckage eller andra inslag som skulle kunna leda till otillbörlig prispåverkan. Vi är också mycket noga med att alla marknadsaktörer skall ha tillgång till information enligt gällande regler. Jag vill ställa en fråga till dem som sprider rykten om prismanipulation; hur förklarar ni egentligen att spotpriset under nittiotalets tre sista år pendlade mellan 11 - 12 öre? Låt mig återkomma till den mänskliga dimensionen. Oavsett omställningsprogrammets utformning skall svenska kärnkraftanläggningar under många år framöver bemannas personal som är motiverade att göra sitt bästa. Ungdomar skall i dag kunna se en framtid i att arbeta med drift av kärnkraftverk. Om detta skall vara möjligt måste vi tillsammans skapa stabilitet och trygghet under hela omställningsperioden. För att summera: Fortum, Sydkraft och Vattenfall har tillsammans blivit inbjudna av regeringen till samtal om kärnkraftens framtid. Kraftföretagen är villiga att komma överens om en plan för omställning av energisystemet under förutsättningar att ett stabilt regelverk som gäller hela omställningstiden skapas, att effektskatten på kärnkraft tas bort, att miljöhänsyn och stabilitet i marknadsutvecklingen beaktas. Och framförallt, under förutsättning att hänsyn verkligen tas till kundernas behov av rimliga och stabila förutsättningar. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Karl-Erik Olsson, presschef Vattenfall, telefon 08-739 75 83, mobil 070-538 81 38. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20040804BIT21410/wkr0001.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar