Delårsrapport januari-juni 2019

Report this content

Andra kvartalet 2019:

 • Koncernens omsättning ökade med 5,2 procent till 979,4 MSEK (931,2).
 • Rörelseresultatet ökade till 123,3 MSEK (117,3) med marginalen 12,6 procent (12,6).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 109,6 MSEK (105,6) med vinstmarginalen
  11,2 procent (11,3).
 • Koncernens resultat efter skatt blev 83,2 MSEK (77,8).
 • Vinst per aktie uppgick till 3,32 SEK (3,11).
 • Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 0,7 MSEK.

Första halvåret 2019:

 • Koncernens omsättning ökade med 12,6 procent till 1 969,0 MSEK (1 748,9).
 • Rörelseresultatet blev 258,8 MSEK (222,5) med marginalen 13,1 procent (12,7).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 231,3 MSEK (191,1) med vinstmarginalen
  11,7 procent (10,9).
 • Koncernens vinst efter skatt blev 172,2 MSEK (141,3).
 • Vinst per aktie uppgick till 6,88 SEK (5,65).
 • Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 1,1 MSEK.

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

Med ett stabilt andra kvartal gör vi vårt bästa halvår någonsin

VBG Groups huvudmarknader har varit starka under en längre tid och våra divisioner levererar på historiskt höga nivåer. Som ett exempel nådde Mobile Climate Control under andra kvartalet en milstolpe, genom att passera en miljard i omsättning för första halvåret. Vi ser dock att den kraftiga tillväxttakten har börjat avta under andra kvartalet, men efterfrågan är fortsatt på hög nivå, med stabila orderböcker för större delen av VBG Groups verksamheter.

Undantaget heter Edscha Trailer System, som, med sju procent av koncernens omsättning, börjat känna av en viss avmattning inom den europeiska trailerindustrin. Detta är en konsekvens av att transportbehovet inte ökar på samma sätt och att behovet av att förnya fordonsflottan avtagit och nu är mer i balans. Med det sagt, fortsätter koncernen VBG Group att växa och visar stabila marginaler i kvartalet, vilket visar att vår portföljstrategi fungerar. Den diversifierade affärsstruktur som vi har idag, i och med förvärvet av Mobile Climate Control, är en stor styrka för VBG Group.

Under kvartalet har vi refinansierat verksamheten. Refinansieringen är det sista steget i den strukturella transformeringen av koncernen, som inleddes i och med förvärvet av Mobile Climate Control 2016, och innebär att det nya VBG Group nu har en mycket stabil plattform och rätt förutsättningar för fortsatt positiv utveckling.

En väsentlig händelse under kvartalet, kopplat till Mobile Climate Control, är att divisionschefen, tillika vice Vd i VBG Group, Clas Gunneberg, har valt att lämna sin tjänst. Clas har haft en betydelsefull roll  i koncernledningen och för integrationen av Mobile Climate Control i VBG Group, en uppgift som han har löst på ett väldigt förtjänstfullt sätt. För divisionen, som idag har en väl fungerande organisation, med en effektiv strategi och starkt momentum i affären, blir den kortsiktiga konsekvensen en ledningsgruppsförändring, där jag går in som tillförordnad divisionschef under en period framöver. Ett uppdrag som jag ser fram emot och som jag ser som ett naturligt steg i detta läge.

VBG Truck Equipment – fortsatt tillväxt med stabila marginaler

VBG Truck Equipment verkar i en fortsatt stark marknad på en hög nivå och redovisar under kvartalet en ökad försäljning jämfört med föregående års andra kvartal, samtidigt som divisionen visar på stabila marginaler. Förvärvet av BPWs dragstångsprodukt som gjordes under första kvartalet följer den plan som är satt, med en förväntad positiv ekonomisk påverkan först tidigast i slutet av året. Förvärvet kommer att stärka VBG Truck Equipments strategiska position på marknaden och ge divisionen ett mer komplett erbjudande.

Edscha Trailer Systems – viktig milstolpe nådd med produktlinjen Tippertak

Edscha Trailer Systems redovisar en minskad försäljning i kvartalet, jämfört med föregående års andra kvartal, vilket är en effekt av en vikande trailermarknad och att inga leveranser av järnvägsprodukter gjordes. Divisionen visar dock på stabila marginaler, genom lönsam försäljning och god kostnadskontroll. Det är också glädjande att Edscha Trailer Systems under kvartalet har påbörjat leverans av produkter inom den nya produktlinjen Tippertak.

Mobile Climate Control – stark tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Mobile Climate Control fortsatte att leverera tillväxt med stabila marginaler under kvartalet och vi ser att utvecklingen på den nordamerikanska marknaden är fortsatt stark. Vi kan också konstatera att rörelsemarginalen går åt rätt håll för divisionen, även om jag förväntar mig än högre marginaler framöver.

Ringfeder Power Transmission – stabil försäljning och förbättrad lönsamhet

Ringfeder Power Transmission redovisar under andra kvartalet en stabil försäljning på en fortsatt hög nivå, men det märks att tillväxttakten har börjat mattas av. Med effektivare leverans- och produktionsprocesser, som konsekvens av det omstruktureringsarbete som har skett inom divisionen, fortsätter kostnaderna att långsamt minska och lönsamheten förbättras. Det är tydligt att det går åt rätt håll för divisionen.

VBG Group – bra utgångsläge för strukturell tillväxt samt ökat fokus
på kostnad och lönsamhet

Efter en framgångsrik integration av Mobile Climate Control, omförhandling av bankavtal och med den starka organiska tillväxt som vi haft under en längre tid, ser jag att det nu finns goda förutsättningar för att även skapa strukturell tillväxt framöver. Vi kommer samtidigt inom koncernen att ha ett fortsatt fokus på att trimma våra kostnader och förbättra vår lönsamhet.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 14.00 CET.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar: