Delårsrapport januari-juni 2021

Report this content

VBG Groups delårsrapport beskriver ett stabilt och lönsamt kvartal för koncernen.

Andra kvartalet 2021

 • Koncernens omsättning ökade med 38,1 procent till 925,5 MSEK (670,1).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren uppgick den faktiska organiska volymtillväxten till 46,9 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 130,6 MSEK (38,2).
 • Rörelsemarginalen ökade till 14,1 procent (5,7).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 126,5 MSEK (32,6).
 • Vinst per aktie uppgick till 3,75 SEK (0,90).

Första halvåret 2021

 • Koncernens omsättning ökade med 12,2 procent till 1 826,9 MSEK (1 627,6).
 • Med hänsyn taget till valutakursförändringar mellan åren uppgick den faktiska organiska volymtillväxten till 21,0 procent.
 • Rörelseresultatet ökade till 273,4 MSEK (154,1).
 • Rörelsemarginalen ökade till 15,0 procent (9,5).
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 262,5 MSEK (146,1).
 • Vinst per aktie uppgick till 7,88 SEK (4,08).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson

Andra kvartalet 2021 präglades av en stark efterfrågan, bra kapacitetsutnyttjande i våra anläggningar samt god kostnadskontroll. Nettoomsättningen ökade till 926 MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 14 procent. Vår lönsamhet överträffar därmed vårt mål med råge. Jag kan även stolt summera att vi levererar vårt historiskt starkaste halvårsresultat med en vinst efter skatt på 197 MSEK. Vår tillväxt ligger i linje med våra mål, men hämmas något av en valutamotvind där framför allt en försvagad US-dollar har en påverkan.

Jag ser andra kvartalets resultat som ett kvitto på att vår affärsportfölj är väl sammansatt och ger en jämn och stabil affärsutveckling med ständigt förbättrad lönsamhet. Efterfrågan på såväl transporter som infrastruktur har varit fortsatt hög. Covid-19-pandemin har generellt påverkat efterfrågan i positiv riktning under 2021, genom stimulanspaket samt ökande e-handel.

Parallellt med en stark efterfrågan på våra produkter och tjänster har andra kvartalet präglats av hårt ansträngda leveranskedjor och stigande råvarupriser. Samtliga divisioner har fått arbeta kreativt för att klara leveranstider och kompensera för stigande material- och transportkostnader. Vi har delvis kunnat kompensera för prisökningar tack vare våra produkters starka marknadspositioner inom sina respektive nischer.

Stark efterfrågan på godstransporter

En stark fraktmarknad med ökade transportvolymer och stigande priser har gynnat åkerier och logistikleverantörer. Detta har i sin tur lett till stark efterfrågan av både nya produkter inom Truck & Trailer Equipment såväl som en ökad eftermarknadsaffär. Värt att lyfta fram är att försäljningen av skjutbara tak till den europeiska marknaden tagit rejäl fart under kvartalet.

Hög efterfrågan i kombination med fortsatt kostnadskontroll och högt kapacitetsutnyttjande har under andra kvartalet genererat ett rekordstarkt resultat för divisionen.

Försäljning av Offroad-lösningar kompenserar

Restriktioner i samband med pandemin har haft en fortsatt negativ påverkan på den globala bussmarknaden under 2021. Minskad kollektivtrafik har medfört en lägre efterfrågan på både nyproduktion och service för Mobile Climate Controls busserbjudande.

Divisionens offroad-lösningar kompenserar för den svagare bussmarknaden och har haft en stark efterfrågan inom samtliga undersegment. Effektiviseringsarbetet som pågår inom divisionen bidrar vidare till att Mobile Climate Controls lönsamhet är tillbaka på nivåer motsvarande dem före pandemin.

Elektrifieringstakten av fordonsmarknaden är fortsatt hög och divisionens utvecklingsresurser fokuseras nu helt mot elektrifierade fordon, vilket även innebär nya affärsmöjligheter.

Lösningar för verkstadsautomation

Ringfeder Power Transmission har under andra kvartalet skiftat sin produktmix och haft en lägre andel försäljning av friktionsfjädrar och en högre andel automationsprodukter än första kvartalet.

Den förändrade produktmixen, stigande råmaterialskostnader och dyrare transporter har haft en negativ inverkan på lönsamheten, men divisionens goda arbete med ökad produktivitet samt god kostnadskontroll balanserar upp.

Två nya kundsegment som divisionen förser med automationslösningar är producenter av halvledarkomponenter respektive vaccin. Båda dessa kundsegment levererar högaktuella lösningar där det känns viktigt att vara en del av värdekedjan.

Fokus på hållbarhet

Under första halvåret har vi internt lagt stort fokus på hållbarhetsarbete. Vi har arbetat med kompetensutveckling av ledningsgrupper och nyckelpersoner. En organisation för att arbeta med hållbarhetsfrågorna är på plats med tydliga roller och mandat. Vi kommer under hösten genomföra väsentlighetsanalyser med våra viktigaste intressenter och jag ser fram emot hur vi tillsammans kan forma framtidens hållbara lösningar.

Covid-19-pandemin satte under förra året rådande konjunktur i pausläge. När de flesta länder under 2021 kommit i gång med vaccinationer och samhällen börjat öppna upp har konjunkturen återigen tagit fart. Efterfrågan på våra produkter och lösningar är hög och ser ut att vara fortsatt stark framåt.

Omvärlden förändras ständigt, men vi skapar genom vår affärsportfölj manöverutrymme för att ta fram nya lösningar och fortsätta vår tillväxt långsiktigt och hållbart.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som VBG Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl. 11:00.