Delårsrapport januari-mars 2022

Report this content

I delårsrapporten för januari-mars 2022 redovisar VBG Group omsättningsrekord för koncernen.

Första kvartalet 2022

  • Koncernens omsättning ökade med 28,2 procent till 1 155,5 MSEK (901,4).
  • Med hänsyn taget till valutakursförändringar samt förvärvad volym mellan åren uppgick den organiska tillväxten till 17,4 procent.
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 164,1 MSEK (149,6).
  • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 14,2 procent (16,6).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 147,9

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson

I första kvartalet 2022 når VBG Group för första gången en kvartalsomsättning på över en miljard, 1 156 MSEK med ett EBITA resultat om 164 MSEK. Den höga nettoomsättningen förklaras av rekordhög försäljning av koncernens produkter som förstärks av gynnsamma valutaeffekter i kombination med försäljning från det förvärvade bolaget Carlyle Johnson Machine.

Rörelseresultatet är även det koncernens historiskt bästa, men EBITA marginalen på 14,2% (16,6%) är pressad. Första kvartalet 2021 är ett tufft jämförelsekvartal till följd av pandemin, men frånsett detta har vi en marginalpress orsakad av ökande omkostnader under första kvartalet.

Ökande omkostnader

I början av året var många av våra medarbetare sjuka eller satta i karantän på grund av pandemins fjärde våg. Sjukfrånvaron de första veckorna 2022 var den högsta VBG Group upplevt sedan covid-19 bröt ut, vilket påverkade vår leveranskapacitet. För att säkra kundleveranser utan att kompromissa med våra medarbetares trygghet och hälsa steg omkostnaderna för personal och logistik.

De prisökningar vi sett under 2021 framför allt på råvaror, material och transporter fortsätter under första kvartalet. Vi arbetar kontinuerligt med att kompensera för de ökande kostnaderna, men ser att vi fortsatt har ett eftersläp i våra egna prishöjningar.

Konflikten i Ukraina

I mitten av kvartalet ser vi en minskning av pandemins effekter på vår verksamhet. Vid samma tid invaderar Ryssland Ukraina. Det är med en stor oro som vi under kvartalet fått följa krigets utveckling.

VBG Group har som koncern en mycket liten andel direkt försäljning till Ryssland, Ukraina eller Belarus. Vi har indirekt försäljning som är svårare att överblicka, men även denna utgör en begränsad del av den totala försäljningen. Vår verksamhet påverkas främst av fortsatt stigande priser på råvaror, energi och transporter samt den kostnadsinflation kriget bidrar till generellt.

Konflikten i Ukraina samt pandemin har tvingat oss att vidta extraordinära åtgärder och kontinuerligt anpassa vår verksamhet efter nya förutsättningar. Jag är mycket stolt över den kreativitet och flexibilitet som hela organisationen visat upp för att lösa problem och leverera till våra kunder.

Långsiktig strategi

VBG Group står för hållbar, lönsam tillväxt. Att arbeta med vår långsiktiga strategi, trots de omständigheter som funnits de senaste åren, är viktigt.

Under första kvartalet har vi justerat vårt lönsamhetsmål. Koncernens nya målsättning är att nå en EBITA-marginal på minst 15 procent. Viktigt för att nå denna målsättning är det fortsatta arbetet med Mobile Climate Controls lönsamhet. Under första kvartalet har vi färdigställt en ny modern anläggning för divisionens bussverksamhet i USA. Under andra kvartalet kommer bussverksamheten konsolideras till den nya anläggningen i York, Pennsylvania.

En annan del av lönsamhetsarbetet är integrationen av nyförvärvade Carlyle Johnson Machine in i Ringfeder Power Transmission. Arbetet har under kvartalet fortsatt enligt plan och ger ytterligare möjligheter att konsolidera divisionens verksamhet till färre orter i USA.

Hållbarhetsarbetet är fortsatt centralt i vår långsiktiga strategi. VBG Group antogs i mars som medlem i det globala FN-initiativet United Nations Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för att stärka företags samhällsansvar. Som medlem förbinder VBG Group sig att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågorna och att årligen rapportera framsteg för arbetet till FN. Detta är för oss ett viktigt medlemskap och vi har under kvartalet arbetat aktivt med att definiera hållbarhetsmål för framtiden som än mer förtydligar vår ambition framåt.

Framtid

Det är med blandade känslor jag summerar årets första kvartal. Vi kan glädjande nog redovisa rekordsiffror på både nettoomsättning och rörelseresultat. Orderingången under kvartalet är fortsatt hög, 21 procent högre än under första kvartalet 2021, vilket visar att behovet av transport- och industrilösningar är fortsatt mycket högt.

Konflikten i Ukraina, kostnadsinflation och klimathot skapar dock en oro inför framtiden. Det är i dagsläget svårt att överblicka konsekvenserna av rådande situation.

Vi hade hoppats vara ikapp med prisökningarna i början av det här året, men under rådande omständigheter är priskompensation någonting som vi får fortsatt jobba med resten av året då pressade leveranskedjor, kostnadsinflation och brister i systemet kommer kvarstå.

Jag vill slutligen framföra min djupaste medkänsla med alla de människor som lider på grund av det förödande kriget i Ukraina. Efter två år av pandemi hade jag önskat alla medarbetare en tid av mer stabilitet. Dessvärre ser det inte ut att bli så. Jag vill tacka alla medarbetare för ett mycket gott genomfört kvartal, trots alla utmaningar och önskar att vi ser en ljusare framtid snart.

Information i denna rapport är sådan som VBG Group AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 28 april 2022 09:30.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media