Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019:

 • Koncernens omsättning ökade med 3,9 procent till 909,1 MSEK (874,8).
 • Rörelseresultatet ökade till 109,4 MSEK (107,3) med marginalen 12,0 procent (12,3).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 103,9 MSEK (100,9) med vinstmarginalen
  11,2 procent (11,5).
 • Koncernens resultat efter skatt blev 73,7 MSEK (71,2).
 • Vinst per aktie uppgick till 2,95 SEK (2,85).
 • Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 0,7 MSEK.

Nio månader 2019:

 • Koncernens omsättning ökade med 9,7 procent till 2 878,1 MSEK (2 623,7).
 • Rörelseresultatet ökade till 368,2 MSEK (329,7) med marginalen 12,8 procent (12,6).
 • Resultatet efter finansiella poster blev 335,2 MSEK (292,0) med vinstmarginalen
  11,6 procent (11,1).
 • Koncernens vinst efter skatt blev 245,9 MSEK (212,5).
 • Vinst per aktie uppgick till 9,83 SEK (8,50).
 • Omräkningen enligt IFRS 16 påverkade rörelseresultatet positivt med 1,9 MSEK.

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

VBG Group levererar ett bra tredje kvartal
VBG Groups huvudmarknader var fortsatt starka under det tredje kvartalet och koncernens omsättning ökade med fyra procent gentemot föregående år, till drygt niohundra miljoner kronor. Koncernen redovisade samtidigt en fortsatt stabil rörelsemarginal för kvartalet på tolv procent.

VBG Groups styrka är koncernens portföljstrategi och den diversifierade affärsstrukturen, där vi verkar inom väl utvalda nischer, vilket skapar en utjämnande och dämpande effekt mot konjunkturella svängningar i marknaderna. Detta gör att vi kan leverera på stabila och bra nivåer över tid, både avseende omsättning och resultat.

Fortsatt tillväxt för leveranser till kommersiella fordon under kvartalet
Försäljningen till marknaden för kommersiella fordon – vilket omfattar VBG Truck Equipment, Mobile Climate Control och Edscha Trailer Systems – uppgick under det tredje kvartalet till strax under åttahundra miljoner kronor, vilket motsvarade åttiosex procent av koncernens totala omsättning. Jämfört med föregående år ökade omsättningen för kommersiella fordon i kvartalet med drygt fem procent, där vi kunde notera en nedgång i Europa som dock kompenserades med uppgångar på den nordamerikanska marknaden och i övriga världen. Ser vi till marknaden för klimatsystem så redovisade Mobile Climate Control bra försäljningsnivåer och stabil lönsamhet under kvartalet och visar även på fortsatt tillväxt, om än inte lika kraftig som vi sett tidigare. Den viktiga USA-marknaden är fortsatt stark och det syns inga tydliga tecken på någon större förändring av konjunkturen.

Det handelskrig som idag pågår mellan USA och Kina påverkar till viss del Mobile Climate Controls verksamhet, då vissa produkter tillverkas i Kina och sedan säljs i USA. Mobile Climate Control har bra möjligheter att hantera detta, vilket innebär att det inte utgör något större problem för divisionen eller leder till några avgörande förändringar för VBG Group.

Under tredje kvartalet visade VBG Truck Equipment återigen prov på styrkan i sin verksamhet och affärsmodell. Divisionen uppnådde tillväxt samt riktigt bra lönsamhet i kvartalet. På den europeiska marknaden – där VBG Truck Equipment har sin huvudmarknad – ser vi att tillväxttakten avtar, men situationen är fortsatt stabil med bra orderböcker fram till årets slut.

Den volatilitet och avmattning som vi såg inom trailerindustrin under andra kvartalet fortsatte även under det tredje kvartalet. Det påverkade vår minsta division, Edscha Trailer Systems påtagligt, men hade en liten påverkan på koncernen som helhet – då divisionens försäljning utgör mindre än fem procent av koncernens totala omsättning. Ett minskat underliggande transportbehov till följd av en svagare konjunktur i kombination med för höga lager av nya och begagnade trailers gjorde att trailertillverkarna kraftigt minskade sin produktion under det tredje kvartalet.

Ringfeder Power Transmission – fortsatt stabil lönsamhet
Ringfeder Power Transmission som har en stark position globalt i sina marknadsnischer, svarade för fjorton procent av koncernens omsättning. Divisionen känner av utvecklingen med en allt lägre efterfrågan på investeringsvaror främst i USA och Tyskland, där orderingången fortsatte att minska för maskinindustrin. En utveckling som delvis kompenserades av uppgångar i Australien och Brasilien. Trots en generellt svagare marknad visade Ringfeder Power Transmission på fortsatt stabil lönsamhet.

VBG Group – bra utgångsläge för strukturell tillväxt vid rätt tidpunkt
Då tidigare divisionschefen för Mobile Climate Control lämnade koncernen den 1 september för ett jobb inom Investorsfären, har jag nu, utöver min roll som Vd och koncernchef, trätt in som divisionschef för Mobile Climate Control. Divisionen har en väl fungerande ledning och en stabil affärssituation. Detta gör att jag ser den närmsta framtiden an med tillförsikt och ser fram emot att få arbeta vidare med att stärka divisionen ytterligare framöver.

I sin helhet redovisar koncernen en stabil utveckling och bra resultat i kvartalet. I takt med en osäkrare konjunktur känns det tryggt att vi idag har en lägre affärs- och marknadsrisk i koncernen, i och med den struktur och bredd som vi har både vad gäller marknad, produkt och kund. Med vårt förnyade bankavtal har vi även en flexibilitet i att kunna hantera både vår kapitalstruktur och finansiella risk, samtidigt som vi är beredda att göra förvärv när rätt läge och tidpunkt uppstår.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl. 08.00 CET.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67, 0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

Om VBG Group
VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Taggar: