Delårsrapport januari-september 2020

Report this content

VBG Group delårsrapport redovisar en god lönsamhet på en alltmer stabil marknad.
 

Tredje kvartalet 2020

  • Koncernens omsättning minskade med 16,4 procent till 759,6 MSEK (909,1).
  • Rörelseresultatet ökade till 113,0 MSEK (109,4), vilket motsvarar en marginal på 14,9 procent (12,0).
  • Resultatet efter finansiella poster blev 100,0 MSEK (103,9) med vinstmarginalen 13,2 procent (11,2).
  • Koncernens resultat efter skatt blev 73,9 MSEK (73,7).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,95 SEK (2,95).

Nio månader 2020

  • Koncernens omsättning minskade med 17,1 procent till 2 387,2 MSEK (2 878,1).
  • Rörelseresultatet blev 267,1 MSEK (368,2), vilket motsvarar en marginal på 11,2 procent (12,8).
  • Resultatet efter finansiella poster blev 246,1 MSEK (335,2), vilket motsvarar en vinstmarginal på 10,3 procent (11,6).
  • Koncernens vinst efter skatt blev 175,8 MSEK (245,9).

Vinst per aktie uppgick till 7,03 SEK (9,83).

Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson:

Tredje kvartalet – god lönsamhet på en alltmer stabil marknad

I tredje kvartalet visar marknaden på en återhämtning från andra kvartalets låga nivåer. Trots fortsatt spridning av covid-19 och stor osäkerhet har efterfrågan på VBG Groups produkter tagit fart. Koncernens omsättning för det tredje kvartalet minskade till 759,6 MSEK (909,1), men rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade till 113,0 MSEK (109,4). Koncernen redovisade en bra rörelsemarginal för kvartalet på 14,9 procent. 

Vi kan konstatera att vi, genom ett gediget internt arbete med god kostnadskontroll och hård prioritering, lyckats gasa och bromsa på samma gång under tredje kvartalet. Det är imponerade hur våra medarbetare kunnat bibehålla fokus och möta den ökade efterfrågan samtidigt som vi klarat av att hålla nere kostnaderna. Vi har under pandemin kunnat använda vår erfarenhet av tidigare kriser och scenarioplanering har varit ett viktigt verktyg för snabba beslut.

Bred affärbas - en styrka

En av VBG Groups styrkor är koncernens diversifierade affärsbas. Vi verkar inom väl utvalda nischer, vilket skapar en utjämnande och dämpande effekt vid konjunkturella svängningar. Detta gör att vi kan leverera på stabila nivåer över tid, både avseende omsättning och resultat.

Ringfeder Power Transmission visar under årets första nio månader att man tryggt levererar i en volatil omvärld, något vi även såg under finanskrisen 2008-2009. Trots att den huvudsakliga försäljningen sker i Europa och USA har divisionen levererat stabilt under hela pandemin.  Ringfeder Power ­Transmission når under tredje kvartalet en rekordhög rörelsemarginal på 21 procent. Glädjande nog kan vi vidare se en kraftig ökning av försäljningen i Australien och Nya Zeeland, om än från låga nivåer.

Strategisk översyn

I tredje kvartalet kan vi i Nordamerika se en återhämtning i marknaden, framförallt inom off-road segmentet för Mobile Climate Control. Buss- och kollektivtrafik drabbades hårt av pandemin då resandet minskade drastiskt och för att skydda verksamheten har divisionen erhållit statliga stöd. Segmentet hämtade sig under tredje kvartalet, ­vilket är positivt framåt.

Den strategiska och strukturella översyn av Mobile Climate Control som inleddes under andra kvartalet fortsätter och en rad åtgärder initieras för att öka lönsamheten. Under tredje kvartalet landade Mobile Climate Controls rörelsemarginal på 14,0 procent, inklusive statliga stöd. Även bortsett från stödet kan vi konstatera att vi nått ett trendbrott i lönsamhetsutvecklingen.

Parallellt med den strategiska översynen fortsätter Mobile Climate Control arbetet med produktutveckling mot mer ­elektrifierade kundlösningar för att möta framtidens behov. 

Stor flexibilitet i verksamheten

Truck & Trailer Equipment har under årets första nio månader uppvisat en stor anpassningsförmåga. När pandemin slog till och gränser stängdes klarade divisionen att snabbt minska sina kostnader. Mitt i pandemin lyckades divisionen genomföra framåtriktade investeringar i tillverkningen och säkra fortsatt produktionsrationalisering. Efter sommaren, när marknaden tog rejäl fart, klarade man av att möta den ökade efterfrågan på ett mycket flexibelt sätt utan att kompromissa med kundens behov.  Truck & Trailer Equipments verksamhet har från den 1 oktober upphört med permitteringar. Det finns ett positivt drag i organisationen när anställda återvänder från permitteringar och en vilja att gasa för att möta framtida behov. De större OEM-företagen i Europa gick under kvartalet upp i full kapacitet, vilket bådar gott för framtiden. Divisionen har under tredje kvartalet även sett en ökande efterfrågan från Australien och Nya Zeeland.

Förbättrat kassaflöde

Under tredje kvartalet kan vi konstatera att koncernen redovisar ett stabilt kassaflöde. Vi har under de första nio månaderna lyckats minska det operativa kapitalet med SEK 212 MSEK. Detta har åstadkommits genom fokuserat arbete med minskade kundfordringar och reducerade varulager. Arbetet med förbättrat kassaflöde ger oss goda förutsättningar för framtiden.

Vi är ett bolag som arbetar långsiktigt och klarar att möta nedgångar utan att kompromissa med vår långsiktiga strategi. Vi bibehåller fokus på att växa genom förvärv som stämmer med vår strategiska inriktning.  Vi fortsätter med utveckling av morgondagens produkter och jobbar systematiskt mot ökad elektrifiering, digitalisering och globalisering av vårt erbjudande. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar allt vi gör. 

Framtiden

Vi har i tredje kvartalet visat att vi klarat att bibehålla en god lönsamhet, trots oroliga tider, vilket är en styrka.  För kvartalet kan jag återigen tacksamt konstatera att koncernens personal varit relativt förskonad från covid-19. Vi har haft enstaka fall av smitta globalt i koncernen, där personalen nu tillfrisknat och vi har totalt haft en något lägre sjukfrånvaro än normalt. 

Trots rådande pandemi har koncernen under tredje kvartalet levererat ett stabilt resultat med god lönsamhet. Jag vill passa på att tacka alla medarbetare som visat stort engagemang och en stark vilja att hjälpa företaget genom en tuff period. Det är imponerande att se personalens förmåga att hantera de tvära kast som pandemin inneburit och jag känner mig försiktigt optimistisk inför framtiden.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som VBG Group (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.16:00 den 22 oktober 2020.