Kallelse till årsstämma i VBG Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i VBG Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska

 •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 19 april 2018
 •  dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den 19 april 2018.

Anmälan kan ske skriftligen under adress: VBG Group AB (publ), Kungsgatan 57,
461 34 Trollhättan, per telefon 0521-27 77 00 eller via e-post: anmalan2018@vbggroup.com. Anmälan ska innehålla namn och person- eller organisationsnummer.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska uppvisa fullmakt, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (ägarregistrering).

Ärenden  

 1. Val av ordförande vid stämman samt anmälan om styrelsens val av sekreterare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningar
  och koncernbalansräkningar
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Ändring av bolagsordning §6
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisionsbolag
 12. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare
 13. Beslut om aktierelaterat optionsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner
 14. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv
 15. Val av ledamöter till valberedning
 16. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 17. Fråga om att beslut och val varit enhälliga
 18. Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hansson ska väljas till ordförande för årsstämman 2018.

Utdelning (punkt 7b)
Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 kronor per aktie (1,75) med avstämningsdag den 27 april 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 3 maj 2018.

Ändring av bolagsordning §6 utökning av högsta antal ledamöter från sex till sju ledamöter (punkt 8)
Förutom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan ordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst fem suppleanter.

Arvode (punkt 10)
Arvode till styrelsen föreslås höjt till 1 795 000 kr (nuvarande 1 505 000) varav 500 000 kr (475 000) till styrelsens ordförande, 315 000 kr (300 000) till vice styrelseordförande, 220 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (210 000) och totalt 100 000 kr (100 000) till revisions- och ersättningsutskott att fördelas av styrelsen, till utsedda ledamöter. Till Vd utgår inget arvode. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.   
 
Val av styrelse och revisorer (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter; Peter Hansson, Johnny Alvarsson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Jessica Malmsten, Anders Birgersson (Vd), samt nyval av Mats R Karlsson.

Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Hansson som ordförande i styrelsen och Johnny Alvarsson som vice ordförande. Valberedningen föreslår att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor. Aktieägare som företräder mer än 75 procent av det totala röstetalet i bolaget stöder förslagen.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman 2018 beslutar att nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla. Riktlinjerna avser ersättning och andra anställningsvillkor för VBG Groups koncernledning och övriga ledande befattningshavare. Fasta ersättningar ska vara marknadsmässiga och baseras på personens ansvarsområde och prestation. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå, vilken ska vara begränsad och baserad på koncernens eller respektive affärsdivisions ekonomiska utveckling jämfört med fastställda mål. För ledande befattningshavare kan den rörliga delen uppgå till maximalt 50 procent av den fasta årslönen. Därjämte kan långsiktig rörlig ersättning i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i VBG Group AB utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Förutom ersättningar enligt ovan kan andra förmåner som tjänstebil och hälsovård utgå. Ledningen har i allmänhet pensionsförmåner enligt lag och kollektivavtal (ITP-planen). Det finns dock möjlighet för den enskilde att välja andra pensionslösningar till samma kostnad för bolaget. För personer bosatta utanför Sverige utgår pensionsförmåner som är praxis i respektive land. För befattningshavare bosatta i Sverige är uppsägningstiden från bolagets sida sex till arton månader och från den anställdes sida tre till sex månader. Avgångsvederlag utöver lön under uppsägningstiden får maximalt uppgå till en årslön. För befattningshavare bosatta utanför Sverige tillämpas uppsägningstider och avgångsvederlag som är praxis i respektive land. Ersättningsutskottet beslutar om löner och andra anställningsvillkor.

Styrelsens förslag till införande av långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTI 2018”) riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen. LTI 2018 föreslås innefatta emission av teckningsoptioner i Bolaget samt en kontant subvention till deltagarna i programmet. Bolaget har i dagsläget inte några utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

Avsikten med LTI 2018 är att på ett enkelt sätt belöna och behålla värdefulla medarbetare samt att genom medarbetares egen investering främja och skapa en långsiktig delaktighet i koncernen och därigenom uppnå ökad intressegemenskap mellan medarbetarna och Bolagets aktieägare. För att erbjuda en konkurrenskraftig ersättningsstruktur för koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTI 2018 enligt följande.

 1. LTI 2018 innebär att cirka 54 personer erbjuds att förvärva sammanlagt högst 375 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna föreslås emitteras i två serier (Serie I och Serie II), varav högst 375 000 teckningsoptioner i Serie I och högst 75 000 teckningsoptioner i Serie II. Det sammanlagda antalet teckningsoptioner som överlåts till deltagarna får dock inte överstiga 375 000. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget.
 2. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast 10 handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen beslutar att rikta erbjudandet om förvärv av teckningsoptioner i respektive serie till deltagarna i LTI 2018. Respektive anmälningsperiod kan förlängas efter beslut av styrelsen.
 3. Priset för teckningsoptionerna ska fastställas utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tiden för tilldelning med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut (Skandinaviska Enskilda Banken AB).
 4. Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer deltagarna uppdelat på sex kategorier enligt följande: (i) koncernchef, omfattande en deltagare, tilldelas lägst 1 000 och högst 40 000 teckningsoptioner, dock med en garanterad tilldelning av 20 000 teckningsoptioner, (ii) övergripande affärschefer, omfattande högst två deltagare, tilldelas lägst 1 000 och högst 30 000 teckningsoptioner, dock med en garanterad tilldelning av 15 000 teckningsoptioner, (iii) divisionschefer, omfattande högst två deltagare, tilldelas lägst 1 000 och högst 20 000 teckningsoptioner, dock med en garanterad tilldelning av 10 000 teckningsoptioner, (iv) övrig koncernledning, omfattande högst tre deltagare, tilldelas lägst 1 000 och högst 15 000 teckningsoptioner, dock med en garanterad tilldelning av 7 500 teckningsoptioner, (v) medlemmar i divisionsledningar, omfattande högst 23 deltagare, tilldelas lägst 1 000 och högst 10 000 teckningsoptioner, dock med en garanterad tilldelning av 5 000 teckningsoptioner, och (vi) lands- och dotterbolagschefer samt övriga nyckelpersoner, omfattande högst 24 deltagare, tilldelas lägst 1 000 och högst 5 000 teckningsoptioner, dock med en garanterad tilldelning av 2 500 teckningsoptioner. Ovanstående fördelning av deltagare på olika kategorier är preliminär och baseras på tänkt antal deltagare vid tidpunkten för förslaget, dvs. exklusive eventuellt tillkommande deltagare. Fördelningen av eventuellt tillkommande deltagare inom respektive deltagarkategori, ska bestämmas av styrelsen inför erbjudandet av teckningsoptioner av Serie II.
 5. Rätt att förvärva teckningsoptioner i Serie I ska tillkomma samtliga deltagare. Rätt att förvärva teckningsoptioner i Serie II ska endast tillkomma sådana därefter tillkomna ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen som omfattas av programmet samt sådana deltagare som på grund av insiderlagstiftning eller motsvarande varit förhindrade att förvärva teckningsoptioner av Serie I.
 6. För det fall att respektive erbjudande om förvärv av teckningsoptioner inte blir fulltecknat ska, inom ramen för det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds inom respektive kategori ovan, deltagarna ha möjlighet att anmäla sig för köp av ytterligare teckningsoptioner som inte förvärvats, varvid tilldelning ska ske pro rata i förhållande till det högsta antal teckningsoptioner som kan tilldelas för den kategori som respektive deltagare tillhör.

 Riktad emission av teckningsoptioner
I syfte att genomföra LTI 2018 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av två serier enligt nedan. Styrelsens förslag innebär att årsstämman ska besluta om en riktad emission av två serier om högst 375 000 teckningsoptioner i Serie I respektive högst 75 000 teckningsoptioner i Serie II, med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget på följande villkor.

 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 2. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget. Således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 937 500 kronor för Serie I respektive maximalt 187 500 kronor för Serie II.
 3. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett för ändamålet nybildat helägt dotterbolag till Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att bereda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen ett väl avvägt incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling.
 4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 30 juni 2018 med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
 5. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med fredagen den 20 maj 2022 och då endast under följande teckningsperioder: (i) två veckor efter dagen för offentliggörande av Bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2021, (ii) två veckor efter dagen för offentliggörande av Bolagets kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021, (iii) från och med dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för första kvartalet 2022 fram till och med fredagen den 20 maj 2022 samt, i förekommande fall, (iv) trettio dagar från det att Bolaget underrättats om att tredje part förvärvat ett så stort antal aktier i Bolaget att den tredje parten enligt tillämpliga regler blir skyldig att påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska i övrigt ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.
 6. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier i Bolaget med en teckningskurs motsvarande 120 procent av den för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under en period om 10 handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen riktar erbjudandet om att förvärva teckningsoptioner av respektive serie till de ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som omfattas av LTI 2018.
 7. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 8. Villkoren för teckningsoptionerna kan komma att omräknas enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.

 Beslut om överlåtelse av teckningsoptioner till vissa ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen
I syfte att genomföra LTI 2018 föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om överlåtelse av teckningsoptioner från det för ändamålet nybildade dotterbolaget till cirka 54 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen som omfattas av LTI 2018.

Styrelsens förslag innebär att överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i LTI 2018 ska ske på följande villkor:

 1. Överlåtelse får ske av sammanlagt högst 375 000 teckningsoptioner.
 2. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen som omfattas av LTI 2018.
 3. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske mot ett vederlag motsvarande marknadsvärdet på teckningsoptionerna vid tilldelning, vilket ska fastställas utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut (Skandinaviska Enskilda Banken AB).
 4. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske vid de tidpunkter och på de övriga villkor som gäller för deltagares rätt att förvärva teckningsoptioner inom LTI 2018.

Subvention
En kontant subvention motsvarande 120 procent av det pris som deltagarna i programmet erlagt för teckningsoptionerna, kommer att utbetalas av Bolaget, genom det för ändamålet nybildade dotterbolaget, till deltagarna vid två tillfällen och till lika delar (1/2), efter halva tiden av programmet respektive efter tre år.

Förvärv av teckningsoptioner utöver det antal som garanteras i respektive befattningskategori berättigar dock inte till subvention. På subventionen erlägger deltagare i programmet skatt vars storlek är beroende på var deltagaren är skattskyldig och andra relevanta förhållanden för varje enskild deltagare. Utbetalning av subventionen ska normalt ske under förutsättning att deltagaren, vid utbetalningstidpunkten, inte har avyttrat några teckningsoptioner samt att deltagaren är fortsatt anställd i koncernen och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Motivet till subventionen är dels att den bedöms bidra till en god anslutningsgrad i LTI 2018, dels uppmuntra till fortsatt anställning inom koncernen.

Övrigt
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 375 000. Dessa nyemitterade aktier motsvarar cirka 1,5 procent av antalet aktier och 0,8 procent av antalet röster på dagen för årsstämman.

Deltagande i LTI 2018 förutsätter att det är legalt möjligt och lämpligt i den jurisdiktion som berörs och att sådant deltagande bedöms möjligt med rimliga administrativa och finansiella kostnader. Styrelsen ska äga rätt att erbjuda deltagare i jurisdiktioner där förvärv och/eller utnyttjande av teckningsoptioner lagligen eller lämpligen inte kan ske alternativa incitamentsprogram innefattande kontant avräkning.

Årsstämmans beslut att införa LTI 2018 innefattande riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Beslut om bemyndigande (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2019 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.  

Valberedning (punkt 15)
Aktieägare som företräder mer än 75 procent av röstetalet i bolaget föreslår att till valberedning utse Reidar Öster, privat, tillika valberedningens ordförande, Peter Hansson, styrelseordförande i VBG Group AB och styrelseledamot i Herman Kreftings Stiftelse för Allergi- och Astmaforskning, Johan Lannebo, Lannebo Fonder och Per Trygg, SEB Asset Management SA.  

Aktier och röster
Vid tidpunkt för denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 26 196 024, varav 2 440 000 aktier av serie A och 23 756 024 aktier av serie B. Bolaget innehar 1 191 976 egna aktier utan rösträtt. Antal utestående aktier är därmed totalt 25 004 048 aktier med totalt 46 964 048 röster.

Handlingar
Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats vbggroup.com minst tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Vänersborg i mars 2018  
Styrelsen i VBG Group AB (publ)
 

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

VBG Group AB offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018 kl. 08.00 CET.

Taggar: