KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VEG OF LUND AB

Report this content

Aktieägarna i Veg of Lund AB, org.nr 559054-4655, kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 kl. 15.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 25 oktober 2019, dels senast den 25 oktober 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske via e-post till vegoflund@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 25 oktober 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. Fullmaktsformulär bifogat.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om antal styrelseledamöter
 8. Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier
 9. Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
 10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 11. Bemyndigande till VD att vidta justeringar
 12. Stämman avslutas

Beslutsförslag
Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Det noteras att Christine Widstrand begärt utträde ur styrelsen. Stämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt om entledigande av Christine Widstrand som styrelseledamot.

Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en fondemission innebärande att aktiekapitalet ökas med 423 360 kronor till 501 760 kronor. Beloppet som aktiekapitalet ska ökas med tillförs från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Genom fondemissionen ökar kvotvärdet för bolagets aktier till 6,4 öre per aktie. Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen.

Handlingar enligt 12 kap. 7 § aktiebolagslagen kommer att läggas fram på stämman.

Beslut om byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen (punkt 9)
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om byte av bolagskategori från privat till publikt samt att ändra bolagets bolagsordning på i huvudsak följande sätt:

- Ändring av § 1 enligt följande: Byte av ordet ”firma” till ”företagsnamn” samt införande av ”(publ)” efter bolagets företagsnamn i syfte att bolaget ska byta bolagskategori från privat till publikt bolag.

- Ändring av aktiekapital i § 4 på så sätt att aktiekapitalgränserna ändras från ”lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor” till ”lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor”.

- Ändring av antalet aktier i § 5 på så sätt att antalet aktier ändras från ”lägst 5 000 000 och högst 20 000 000” till ”lägst 7 812 500 och högst 31 250 000”.

- Ändring i § 8 första stycket från att kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till följande:

”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.”

Efter ändringen har bolagsordningen lydelsen enligt Bilaga 1.

Handlingar enligt 26 kap. 2 § aktiebolagslagen kommer att läggas fram på stämman.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller kapital för investeringar.

Bemyndigande till VD att vidta justeringar (punkt 11)
Styrelsen föreslår att VD eller den VD utser befullmäktigas att vidta de smärre förändringar i besluten vid stämman som kan krävas för verkställande eller registrering av desamma.

Övrig information
Beslut under punkterna 9) och 10) ovan är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Fullständiga förslag hålls tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor närmast före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö den 17 oktober 2019
Veg of Lund AB
Styrelsen

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar