Veg of Lund AB: Bokslutskommuniké 2020

Report this content

Ett år präglat av förberedelsearbete och covid-19

Oktober–december 2020

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 352 TSEK (536).
 • Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2020 före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 387 TSEK (-5 483) och EBIT uppgick till -3 504 TSEK (-5 594).
 • Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till -3 719 TSEK (-5 992).

Januari–december 2020

 • Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 1 177 TSEK (2 038).
 • Rörelseresultatet för helåret 2020 före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -17 325 TSEK (-13 383) och EBIT uppgick till -17 785 TSEK (-13 741).
 • Resultatet efter skatt för helåret 2020 uppgick till -18 348 TSEK (-14 139).

Väsentliga händelser oktober–december 2020

 • Vid en extra bolagsstämma den 6 november beslutades om utökat bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.
 • Veg of Lund ingick samarbetsavtal med Scandi Standard för utveckling av växtbaserade alternativ till köttprodukter.
 • Veg of Lund producerade sin växtbaserade smoothie i ny typ av förpackning. 
 • DUG®, bolagets växtbaserade potatismjölk presenterades.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget upptar bryggfinansiering om en låneram på 9 MSEK och emitterar teckningsoptioner.
 • Styrelsen föreslår till årsstämman att inte lämna någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2020 (-).

Koncernens nyckeltal i sammandrag

TSEK Q4 2020    Q4 2019    Helår 2020 Helår 2019
Nettoomsättning 352 536 1 177 2 038
Bruttomarginal, % 26  42 33 37
EBITDA -3 387 -5 483  -17 325 -13 383
EBITDA-marginal, % Neg.  Neg.  Neg.  Neg.
Rörelseresultat (EBIT) -3 504 -5 594 -17 785  -13 741
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg.  Neg.  Neg.  Neg.
Resultat efter skatt -3 719 -5 992 -18 348 -14 139
Vinstmarginal, % Neg.  Neg.  Neg.  Neg. 
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,35  -0,76 -1,80 -1,81
Soliditet, % 70 Neg. 70 Neg.
Eget kapital per aktie, kr 0,60 -0,19 0,60  -0,19
Balansomslutning 9 063 7 279 9 063 7 279
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 661 -3 628 -17 899 -11 191
Medelantalet anställda 2,5 1,0 2,5 0,5
Denna rapport samt övrig ekonomisk information och pressmeddelanden finns på bolagets webbplats, www.ir.vegoflund.se

    
VD har ordet

Slutet av 2020 tydligt påverkat av covid-19

Till följd av rådande pandemi kännetecknades såväl fjärde kvartalet som helåret 2020 av en osäkerhet på i stort sett alla områden. Veg of Lunds arbete sker enligt plan, men med förseningar som bland annat påverkat tidplanen för lanseringen av vår potatismjölk. Trots pandemin har vi nått flera viktiga milstolpar, vi har avtal med återförsäljare i flera marknader, en ny kartongförpackning har tagits fram för My Foodie® och vi har producerat testvolymer av potatismjölken. 

Försäljningen av våra växtbaserade smoothie-produkter under fjärde kvartalet 2020 är lägre än förväntat, påverkat av olika länders beslut i strävan att minska spridningen av coronaviruset. 

Fjärde kvartalet innehöll även ljuspunkter. Främst handlar det om vår potatismjölk, som vi kommer att sälja under varumärket DUG® och det ingångna samarbetsavtalet med Scandi Standard, Nordens ledande producent av kycklingbaserade livsmedelsprodukter. Målet för detta samarbete är att utveckla framtidens vegetabiliska alternativ till köttprodukter.

Förberedelserna för lansering av DUG® till konsumenter pågår och vår plan att lansera potatismjölken under första halvåret 2021 bedöms vara realiserbar, och vi har beredskap om marknadssituationen skulle ändras. Utvecklingsarbetet inom alternativ till kött leds av Eva Tornberg, Veg of Lunds forsknings- och utvecklingschef, och följer planen med att kunna erbjuda nya livsmedel som möter efterfrågan från ett allt större antal konsumenter som väljer att äta växtbaserat.

Marknadsföringsaktiviteter 
Under fjärde kvartalet 2020 har aktiviteterna på respektive marknad fokuserats på att leverera My Foodie® till befintliga återförsäljare, som caféer och butiker, samt våra strategiska samarbetsparter i Kina och Grekland.

Den 15 december 2020 berättade vi om DUG® och de tre versioner som ingår i varumärket. Drycken är baserad på potatis, en av de mest hållbara råvaror som finns och som växer runtom i världen. Detta ger DUG® ett av de lägsta klimatavtrycken i sin varukategori genom effektiv markanvändning och låg vattenförbrukning. DUG® är fri från allergener som laktos, mjölk, soja, gluten och nötter och har en krämig välbalanserad smak.

Försäljning 
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2020 uppgick till 352 TSEK, en minskning med 34 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Försäljningen i såväl Sverige och England som Kina påverkades fortsatt av covid-19. 

Marknaden
Intresset för växtbaserade livsmedel är en växande global trend. Den långsiktiga stigande efterfrågan på växtbaserade livsmedel och fokus på hållbarhet och hälsa innebär en fortsatt positiv möjlighet för Veg of Lund och våra produkter.
Covid-19-krisen fortsätter och vi noterar att restriktioner införs med kort framförhållning. Som en följd av detta bedömer Veg of Lund att det är nödvändigt att ha stor flexibilitet, bland annat inför ändrade förhållanden till följd av planerade vaccinationsinsatser. 

Kapitalsituation
Vi möter intresse och får förfrågningar från svenska och internationella investerare som ser olika möjligheter att samarbeta med Veg of Lund i vårt mål att utveckla växtbaserade livsmedelsprodukter utöver dagens sortiment. 

Vi har efter räkenskapsårets utgång ingått avtal om en bryggfinansiering genom en låneram på totalt 9 MSEK för att trygga bolagets aktuella kapitalbehov. Vår bedömning är att bryggfinansieringen, tillsammans med tillgängliga likvida medel, säkerställer bolagets kapitalbehov för den kommande 12-månadersperioden. Bryggfinansieringen skapar också möjlighet för styrelsen att fortsatt aktivt utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långfristiga finansiering och optimala kapitalstruktur.

När jag summerar 2020 kan jag konstatera att året präglats av förberedelser inför flera viktiga steg i att ta Veg of Lund till nästa nivå. Vi har ett gott utgångsläge för att generera kommande tillväxt, med såväl befintliga som nya produkter, där potatismjölken kommer att vara mest värdeskapande. Vi ser fram emot att kunna möta konsumenter och kunder samt utökade utvecklings- och säljsamarbeten. 

Thomas Olander,
VD och medgrundare

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Olander, VD
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: 073-915 99 53
E-post: erik.sundqvist@vegoflund.se

Malmö den 18 februari 2021
Veg of Lund AB
Styrelsen

 

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021, klockan 08:00 CET.
 

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Veg of Lund AB: Bokslutskommuniké 2020
Twittra det här

Citat

De långsiktiga trenderna med ökad efterfrågan på växtbaserade livsmedel och fokus på hälsa innebär en fortsatt positiv utveckling för Veg of Lund och våra produkter.
Thomas Olander, VD Veg of Lund