Veg of Lund AB: Delårsrapport januari - juni 2020

Report this content

Covid-19-effekter men ökat intresse för växtbaserade livsmedel

April - juni 2020

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 242 TSEK (450).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 381 TSEK (-2 998) och EBIT uppgick till -3 496 TSEK (-3 031).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 809 TSEK (-3 031).

Januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 280 TSEK (952).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -10 268 TSEK (-4 866) och EBIT uppgick till -10 493 TSEK (-4 932).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10 860 TSEK (-4 932).

Väsentliga händelser april – juni 2020

 • Veg of Lund inledde försäljningen av My Foodie® enligt direktbilskoncept.
 • Veg of Lund breddade sitt samarbete med padelsporten och tecknade avtal med Bullpadel, det ledande varumärket inom padelprodukter.
 • Patentbeviljande för Veg of Lunds vegetabiliska mjölkalternativ.
 • Veg of Lund inledde ett samarbete med en kinesisk aktör för lansering och försäljning av bolagets växtbaserade smoothiedrycker under varumärket My Foodie® på den kinesiska onlinemarknaden.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Veg of Lunds produkter lanseras på den kinesiska shoppingplattformen Taobao Live.

Koncernens nyckeltal i sammandrag


TSEK
Q2
2020     
Q2
2019     
H1
2020     
H1
2019     
Helår
2019  
Nettoomsättning 242 450 280 952 2 038
Bruttomarginal, % 42 34 42 35 37
EBITDA -3 381 -2 998 -10 268 -4 866 -13 383
EBITDA-marginal, % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Rörelseresultat (EBIT) -3 496 -3 031 -10 493 -4 932 -13 741
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat efter skatt -3 809 -3 031 -10 860 -4 932 -14 139
Vinstmarginal, % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,36 -0,39 -1,10 -0,63 -1,81
Soliditet, % 92 83 92 83 Neg.
Eget kapital per aktie, kr 1,27 0,98 1,27 0,98 -0,19
Balansomslutning 14 657 9 302 14 657 9 302 7 279
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 399 -3 624 -12 326 -5 147 -11 191
Medelantalet anställda 3 0,5 2,5 0 0,5
Denna rapport samt övrig ekonomisk information och pressmeddelanden finns på bolagets webbplats, www.ir.vegoflund.se 
 

VD har ordet

Ett kvartal med fokus på att möta nya förutsättningar
De senaste månaderna har varit en period fylld av oväntade och oönskade händelser till följd av covid-19. För Veg of Lund består effekterna främst av indirekta faktorer som påverkar vår förmåga att genomföra planerade aktiveter. I den inledande fasen av covid-19-pandemin gjorde jag och övrig bolagsledning bedömningen att Veg of Lunds affärsplan skulle kunna genomföras, med innebörden att vi skulle fokusera på de projekt som hade bäst möjligheter att generera intäkter och säkerställa utvecklingen av bolagets vegetabiliska mjölkalternativ.

I dag kan jag konstatera att vår försäljning i Sverige har påverkats negativt av covid-19-situation men att vi tillsammans med vår nya engelska partner har kommit igång med försäljningen av våra smoothie-produkter i Midlands-området. Vi har inlett samarbete med en kinesisk aktör som kommit igång bra med lanseringen av MyFoodie©-sortimentet samt startat försäljningen via den Alibaba-ägda shoppingplattformen Taobao. Vidare har vi kommit till en punkt där vi ska slutföra olika tester, gå in i produktion och därefter kommersiell fas för lanseringen av vår potatismjölk. I denna fas krävs omfattande tester och personliga besök hos våra samarbetsparter avseende produktion. Detta har inte har varit möjligt till följd av besöks- och reserestriktioner, varför vi högst sannolikt tvingas flytta lanseringen av potatismjölken till första halvåret 2021.

Marknadsföringsaktiviteter 
Veg of Lund har under andra kvartalet 2020 genomfört marknadsföringsaktiviteter i mindre omfattning än vad bolaget planerat för. Osäkerhet bland konsumenter och återförsäljare samt bristande logistik- och tillverkningskedjor har påverkat vår aktivitetsnivå negativt.

Veg of Lunds samarbete med padel-sporten inleddes under våren och har utvecklats bra, vi är glada över att vara en integrerad del i den snabbväxande sporten. Vi ser även möjligheter att bredda vår närvaro inom andra sporter, exempelvis handboll och golf.

Efter en inledande försening till följd av fördröjd leverans har försäljning i England nu kommit igång och de omkring 100 specialgjorda kylenheter är installerade i butiker i Midlands-området. Dessa svarade för majoriteten av koncernens försäljning under andra kvartalet 2020.

Försäljning 
Försäljningen ökade jämfört med årets första kvartal men är lägre än planerat, vilket förklaras av effekter relaterade till covid-19. Nettoomsättningen för andra kvartalet 2020 uppgick till 242 TSEK (450). Vårt beslut om att lägga om från grossistdistribution till egen direktdistribution av vår premiumversion av MyFoodie© var för att nå ut till specialiserade aktörer som bättre passar vår produkt och därmed öka försäljningen. Detta har dock inte skett då on-the-go-handeln och caféer drabbats hårt under covid-19.

Immateriella rättigheter 
I juni 2020 erhöll Veg of Lund patent som definierar bolagets unika vegetabiliska mjölkalternativ. Därmed stärker bolaget sin position i Sverige genom att ha ett godkänt patentskydd för ytterligare en produkt baserad på potatis. Med det godkända patentet har Veg of Lund ett patentskydd för potatismjölken fram till år 2038. En internationell patentansökan, PCT, har inlämnats och den preliminära bedömningen av patenterbarhet för potatismjölken ser även positiv ut. Baserat på denna PCT avser bolaget att senast under andra kvartalet 2021 lämna in ansökningar för ett antal viktiga marknader.

Marknaden 
Covid-19-krisen är inte över och vi noterar att de länder som lättat på hårda restriktioner i vissa fall har tvingats återuppta dessa till följd av nya utbrott av smitta. Veg of Lund följer noggrant utvecklingen av såväl regulatoriska som finansiella förutsättningar samt konsumentbeteende och har beredskap för att möta de nya förutsättningar som covid-19 kräver.

De långsiktiga trenderna med ökad efterfrågan på växtbaserade livsmedel och fokus på hälsa innebär en fortsatt positiv möjlighet för Veg of Lund och våra produkter.

Malmö den 20 augusti 2020

Thomas Olander,
VD och medgrundare

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Olander, VD
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: 070-869 07 88
E-post: erik.sundqvist@vegoflund.se

Malmö den 20 augusti 2020
Veg of Lund AB
Styrelsen

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentlig-göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020, klockan 08.00 CET.

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.
 

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Veg of Lund AB: Delårsrapport januari - juni 2020
Twittra det här

Citat

De långsiktiga trenderna med ökad efterfrågan på växtbaserade livsmedel och fokus på hälsa innebär en fortsatt positiv möjlighet för Veg of Lund och våra produkter'
Thomas Olander, VD Veg of Lund AB