Veg of Lund AB: Delårsrapport januari - juni 2021

Report this content

Stort intresse för lansering av DUG®

April–juni 2021

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 574 TSEK (242).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 415 TSEK (-3 381) och EBIT uppgick till -5 533 TSEK (-3 496).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 588 TSEK (-3 809).

Januari–juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 659 TSEK (280).
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -7 580 TSEK (-10 268) och EBIT uppgick till -7 814 TSEK (-10 493).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 857 TSEK (-10 860).
Väsentliga händelser april–juni 2021
 • Bolaget genomförde en riktad nyemission om 357 162 aktier efter begäran om konvertering från långivare i upptagen bryggfinansiering.

 • Veg of Lund har lanserat sin växtbaserade dryck DUG®. Första butiken var ICA Kvantum Liljeholmen, Stockholm och därefter inleddes försäljning i Skåne och i 17 ICA Maxi-butiker i östra Sverige.
 • Säljstart för Veg of Lunds växtbaserade dryck DUG i Storbritannien via Amazon UK och på kaféer i Oxfordområdet.
 • DUG var ett av 13 utvalda varumärken som deltog i Kinas största fackmässa för nya livsmedel, Food & Beverage Innovation Forum i Hangzhou.
 • Veg of Lund lanserade sin växtbaserade dryck DUG i Kina via livsmedelskedjan Ole’.
 • Cecilia Lindwall tillträdde som ny VD den 30 juni.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Emma Källqvist tillträdde som ny CFO från och med 1 juli.

 • Bolaget genomförde en riktad nyemission om 36 822 aktier efter begäran om konvertering från långivare i upptagen bryggfinansiering.
 • Styrelseledamoten Thomas Olander lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot.
 

Koncernens nyckeltal i sammandrag

TSEK

Q2 
2021 

Q2 
2020 

 H1 
2021 
H1 
2020 
Helår 
2021 
 Nettoomsättning 574  242  659  280   1 177 
 Bruttomarginal, % 24  42  27  42   33 
 EBITDA -5 415  -3 381  -7 580  -10 268   -17 325 
 EBITDA-marginal, % Neg.  Neg.  Neg.  Neg.   Neg. 
 Rörelseresultat (EBIT) -5 533  -3 496  -7 814  -10 493   -17 785 
 Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg.  Neg.  Neg.  Neg.   Neg. 
 Resultat efter skatt -5 588  -3 809  -7 857  -10 860   -18 348 
 Vinstmarginal, % Neg.  Neg.  Neg.  Neg.   Neg. 
 Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,52  -0,36  -0,73  -1,10   -1,80 
 Soliditet, % 41  92  41  92   70 
 Eget kapital per aktie, kr 0,36  1,27  0,36  1,27   0,60 
 Balansomslutning 9 721  14 657  9 721  14 657   9 063 
 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 363  -4 399  -9 756  -12 326   -17 899 
 Medelantalet anställda 2,5   2,5 
 Denna rapport samt övrig ekonomisk information och pressmeddelanden finns på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se 

    
VD har ordet

Patent och produkter som är bra för planeten och dig

Andra kvartalet 2021 var ett av de viktigare kvartalen, såväl för Veg of Lund som för mig personligen. Veg of Lund inledde lanseringen av sin potatisbaserade dryck DUG®, med fokus på Sverige, Storbritannien och Kina och jag tillträdde som VD för Veg of Lund den 30 juni. Efter några veckor i min nya roll kan jag konstatera att tidigare VD, Thomas Olander, och säljteamet gjort – och fortsatt gör – ett fantastiskt arbete. Att under pågående pandemi lansera en ny produkt på flera marknader enligt plan är en speciell utmaning.

Efter endast några veckor på marknaden har DUG fått ett mycket positivt mottagande av konsumenter och återförsäljare, vilket gör att vi känner glädje och energi i arbetet med att nå ut bredare i de orter och länder där vi inlett försäljning. Vi är bara i början av vår tillväxt och vi ser fram emot allt det som ligger framför oss. Lanseringen av DUG är naturligtvis fokus de kommande kvartalen, där vi kommer att se en betydande försäljningsökning. Vi ser dessutom goda möjligheter att tillsammans med samarbetspartners löpande utöka antalet geografiska marknader och återförsäljare.

ICA Kvantum Liljeholmen i Stockholm var den första butik att erbjuda sina kunder DUG. Därefter följde ICA Malmborgs i Skåne samt flera ICA Maxi-butiker i Stockholms- och Uppsalaregionen. De senaste veckorna har vi lagt fler butiker till listan och på vår webbplats, dugdrinks.com, finns en aktuell förteckning över de butiker som säljer DUG. DUG finns även i butiker i Kina och på e-handelsplattformar i Storbritannien.

Efter en uppmuntrande lanseringsstart har vi fått förfrågningar från fler livsmedelskedjor såväl i Sverige och andra länder, om möjligheterna för dem att sälja DUG. Även medier i flera länder har uppmärksammat lanseringen av DUG och det ökande intresset för växtbaserade livsmedel. Internationella branschmedier bland annat brittiska The Guardian och BBC har haft artiklar och inslag om vår nya potatisbaserade dryck men även medier på potentiellt kommande marknader har haft liknade inslag.

Den snabba och positiva responsen ger oss goda förutsättningar att ta steget över Atlanten och fortsätta lanseringen i USA, där vi inleder i orter med stor befolkning och intresse för nya livsmedelsprodukter.

Patent och produkt
Det är drygt en månad sedan jag började mitt uppdrag som VD för Veg of Lund. En av de främsta anledningarna till mitt val är att bolaget står för mycket av det jag tycker är viktigt, hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Veg of Lund är ett bolag som bygger på patent och produkter som är bra för planeten.

Professor Eva Tornbergs patent avseende en stabil vegetarisk emulsion och en metod att tillverka denna emulsion var grunden när Veg of Lund startade 2016 – och patenten är fortsatt viktiga för oss. Baserat på bolagets internationella patent har vi under andra kvartalet 2021 ansökt om patentskydd för DUG i ett antal viktiga marknader utöver Sverige. Dessa inkluderar USA, Kanada, Kina, Hongkong, Japan, Sydkorea, Australien och Indien.

DUG är en viktig lansering som sker nu, men det är bara början i byggandet av dagens och framtidens Veg of Lund. Allt baseras på potatis och de oändliga möjligheter den ger. Patent och produkter med bas i potatis lägger grunden för bolagets strategi, som innebär att vi ska:
1. Överföra patenterad teknologi till produktutveckling i de mest intressanta segmenten.
2. Utveckla koncept och varumärke för att etablera och växa inom dessa segment på marknaden.
3. Bearbeta marknader och utforska värdekedjor inom varje segment.

Mer om DUG
Lanseringen av DUG inleddes för två månader sedan. Vi är ödmjuka för det faktum att finns flera duktiga bransch-kollegor inom kategorin växtbaserade drycker men vi har stor tilltro till att DUG är en konkurrenskraftig produkt, med den mest hållbara, klimatsmarta och hälsosamma profil som möter kundernas efterfrågan.

Vi är stolta över att DUG har en smak som uppfattas som neutral, det vill säga att den inte tar över när den används i kombination med andra produkter, så som i kaffet. En stor del av utvecklingsarbetet innebar att finna en balans där DUG har en smak och konsistens som är distinkt och tillför något som uppskattas av konsumenter. Smak är som bekant personligt och vi är mycket glada över att våra smakpaneler kom fram till en smak som delas av de flesta konsumenter. Att DUG dessutom är fri från allergener och ger ett perfekt skum bidrar säkert till deras val.

På vår webbplats, dugdrinks.com, har vi samlat all information om de olika versionerna, dess klimatavtryck, innehåll och all den genialitet som finns i valet av potatis. Sajten förmedlar dessutom hur DUG smakar.

Försäljning
Under kvartalet ökade Veg of Lunds nettoomsättning till 574 TSEK (242). Merparten består av försäljningen av DUG i Sverige, Storbritannien och Kina.

Marknaden
Intresset för växtbaserade livsmedel är en växande global trend. Allt fler konsumenter är medvetna om hur vi använder planetens resurser och efterfrågar därför hållbar livsmedelsproduktion.

Analysbolaget Grand Market Research har bedömt att marknaden för växtbaserade mejeriprodukter år 2025 uppgår till 41 miljarder US-dollar, en uppgång med 116 procent jämfört med utgången av 2020. Den långsiktiga stigande efterfrågan på växtbaserade livsmedel och fokus på klimatsmarta produkter, hög etik och hälsa innebär en fortsatt god marknadspotential för Veg of Lund och våra växtbaserade mejeriprodukter.

Covid-19-krisen fortsätter och vi noterar att restriktioner delvis lättar i våra marknader. Veg of Lund gör fortsatt bedömningen att det är nödvändigt att ha stor flexibilitet, bland annat inför ändrade förhållanden till följd av nya virusvarianter och planerade vaccinationsinsatser.

Cecilia Lindwall,
VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Lindwall, VD
Telefon: 0765 014 809
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se

 

Malmö den 11 augusti 2021
Veg of Lund AB
Styrelsen


Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2021, klockan 08.00 CEST.

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se

Informationen är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-11 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Veg of Lund är ett bolag som bygger på patent och produkter som är bra för planeten. DUG är en viktig lansering som sker nu, men det är bara början. Allt baseras på potatis och de oändliga möjligheter den ger
Cecilia Lindwall, VD Veg of Lund