Veg of Lund AB: Delårsrapport januari - september 2020

Report this content

Bra start för Veg of Lunds lansering i Kina

Juli – september 2020

  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 544 TSEK (550).
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 671 TSEK (-3 034) och EBIT uppgick till -3 788 TSEK (-3 215).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 769 TSEK (-3 215).

Januari – september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 825 TSEK (1 503).
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -13 939 TSEK (-7 900) och EBIT uppgick till -14 281 TSEK (-8 147).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14 629 TSEK (-8 147).

Väsentliga händelser juli – september 2020

  • Veg of Lunds produkter lanserades på den kinesiska shoppingplattformen Taobao Live.
  • Veg of Lund genomförde en riktad emission av teckningsoptioner till strategisk kinesisk samarbetspartner.
  • Veg of Lunds smoothie-sortiment lanseras i Grekland.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Styrelsen i Veg of Lund AB (publ) beslutade att kalla till extra bolagsstämma som hålls den 6 november 2020 klockan 13.00.

Koncernens nyckeltal i sammandrag


TSEK
Q3
2020
Q3
2019
Q1-Q3
2020
Q1-Q3
2019
Helår
2019
Nettoomsättning 544 550 825 1 503 2 038
Bruttomarginal, % 32 34 35 35 37
EBITDA -3 671 -3 034 -13 939 -7 900 -13 383
EBITDA-marginal, % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Rörelseresultat (EBIT) -3 788 -3 215 -14 281 -8 147 -13 741
Rörelsemarginal (EBIT-marginal), % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat efter skatt -3 769 -3 215 -14 629 -8 147 -14 139
Vinstmarginal, % Neg. Neg. Neg. Neg. Neg.
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr -0,36 -0,41 -1,45 -1,04 -1,81
Soliditet, % 85 51 85 51 Neg.
Eget kapital per aktie, kr 0,94 0,58 0,94 0,58 -0,19
Balansomslutning 11 671 8 964 11 671 8 964 7 279
Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 913 -2 897 -15 238 -8 044 -11 191
Medelantalet anställda 3 0 2,5 0 0,5
Denna rapport samt övrig ekonomisk information och pressmeddelanden finns på bolagets webbplats, www.ir.vegoflund.se

VD har ordet

Covid-19-effekter fortsätter påverka vår försäljning men uppmuntrande signaler från Kina
Åter tvingas vi notera att effekterna från covid-19 och osäkerheten kring virusets spridning påverkat vår försäljning. Den svenska och engelska marknaden visade en stabil utveckling på en låg nivå till följd av pandemin. Från den kinesiska marknaden fick vi samtidigt positiva signaler och kvartalets försäljning kom därmed att ligga i nivå med motsvarande kvartal 2019. 

Parallellt med vårt fokus på försäljning av befintliga produkter pågår arbetet med förberedelserna för lanseringen av Veg of Lunds potatismjölk. Fördröjningar till följd av covid-19 fortsatte under tredje kvartalet och vi och våra samarbetsparter har anpassat oss till den rådande situationen. Detta betyder att nuvarande plan att lansera potatismjölken under första halvåret 2021 bedöms vara realiserbar.

Marknadsföringsaktiviteter 
Veg of Lund inledde i slutet av juni 2020 ett samarbete med en kinesisk aktör för lansering och försäljning av Veg of Lunds växtbaserade smoothiedrycker under varumärket My Foodie® på den kinesiska onlinemarknaden. Försäljningen sker via två stora e-handelsplattformar och såväl vårt varumärke som våra produkter har fått positivt bemötande, vilket vi är mycket glada över. 

Till följd av en stor efterfrågan har våra produkter periodvis varit slutsålda på shopping-plattformen Taobao Live och volymerna har under kvartalet ökat över förväntan. Vi har goda förhoppningar om att kunna öka försäljningsvolymerna under de kommande månaderna.

Försäljning 
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2020 uppgick till 544 TSEK, vilket var i nivå med motsvarande kvartal 2019. Försäljningen i Sverige och England påverkades fortsatt av covid-19, medan efterfrågan på den kinesiska marknaden resulterade i en successivt ökande försäljning under kvartalet. I slutet av kvartalet inledde Veg of Lund även samarbete med en grekisk partner och den första leveransen skedde i september 2020.

Nyemission 
Under tredje kvartalet 2020 genomförde Veg of Lund en riktad emission av 290 920 teckningsoptioner till vår kinesiska samarbetspartner som ger dem möjlighet att bli aktieägare om tre år. Detta visar att både de och vi är övertygade om att Kina kommer att bli en betydande marknad för våra produkter. 

Marknaden 
Intresset för växtbaserade livsmedel är en växande global trend. Vi möter intresse och får förfrågningar från svenska och internationella investerare som ser olika möjligheter att samarbeta med Veg of Lund i vårt mål att utveckla växtbaserade livsmedelsprodukter utöver dagens sortiment. 

Covid-19-krisen fortsätter och vi noterar snabba förändringar på flera marknader. Veg of Lund följer noggrant utvecklingen av såväl regulatoriska som finansiella förutsättningar samt konsumentbeteende och har beredskap för att möta de nya förutsättningar som covid-19 kräver. Den engelska marknaden är en strategisk marknad för Veg of Lund och bolaget följer därför även utvecklingen i de politiska diskussionerna för att kunna anpassa verksamheten på bästa sätt.

De långsiktiga trenderna med ökad efterfrågan på växtbaserade livsmedel och fokus på hälsa innebär en fortsatt positiv möjlighet för Veg of Lund och våra produkter.

Malmö den 28 oktober 2020

Thomas Olander,
VD och medgrundare

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Olander, VD
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: 070-869 07 88
E-post: erik.sundqvist@vegoflund.se

Malmö den 28 oktober 2020
Veg of Lund AB
Styrelsen

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020, klockan 08.00 CET.

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Veg of Lund AB: Delårsrapport januari - september 2020
Twittra det här

Citat

Vi är övertygade om att Kina kommer att bli en betydande marknad för våra produkter
Thomas Olander, VD Veg of Lund AB
De långsiktiga trenderna med ökad efterfrågan på växtbaserade livsmedel och fokus på hälsa innebär en fortsatt positiv möjlighet för Veg of Lund och våra produkter
Thomas Olander, VD Veg of Lund AB