Veg of Lund AB extra bolagsstämma 2019

Report this content

Veg of Lund AB höll extra bolagsstämma den 31 oktober 2019 i Malmö. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens förslag:

Styrelsens sammansättning
Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt att Christine Widstrand ska entledigas som styrelseledamot mot bakgrund av att hon själv begärt utträde ur styrelsen.

Byte av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att byta bolagskategori från privat till publikt samt att ändra bolagsordningen enligt följande:

- Ändring av § 1 enligt följande: Byte av ordet ”firma” till ”företagsnamn” samt införande av ”(publ)” efter bolagets företagsnamn i syfte att bolaget ska byta bolagskategori från privat till publikt bolag.

- Ändring av aktiekapital i § 4 på så sätt att aktiekapitalgränserna ändras från ”lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor” till ”lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor”.

- Ändring av antalet aktier i § 5 på så sätt att antalet aktier ändras från ”lägst 5 000 000 och högst 20 000 000” till ”lägst 7 812 500 och högst 31 250 000”.

- Ändring i § 8 första stycket från att kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller e-post till följande:
”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.”

Ökning av aktiekapital
Det beslutades att genomföra en fondemission innebärande att aktiekapitalet ökas med 423 360 kronor till 501 760 kronor. Beloppet som ska ökas med tillförs från fritt eget kapital. Fondemissionen ska ske utan utgivande av nya aktier. Genom fondemissionen ökar kvotvärdet för bolagets aktier till 6,4 öre per aktie

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller kapital för investeringar.

    
För ytterligare information, vänligen kontakta:


Verkställande direktör Thomas Olander
Telefon: 070-935 98 63
E-mail: thomasolander@vegoflund.se

Taggar: