DELÅRSRAPPORT Q2 SEPTEMBER 2018 – FEBRUARI 2019

Ett kvartal där omställningsarbetet fortskrider enligt plan

ANDRA KVARTALET DECEMBER 2018 – FEBRUARI 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 240,1 Mkr (254,3), en minskning med 14,2 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 3,2 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,0 procent (51,0)
 • Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 2,1 Mkr (16,7), en minskning med 14,7 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,0 Mkr (12,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 kr (0,08 kr)
 • Antalet butiker uppgick till 119 jämfört med 126 butiker föregående år

FÖRSTA HALVÅRET SEPTEMBER 2018 – FEBRUARI 2019

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 452,1 Mkr (471,1), en minskning med 19,1 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker var oförändrad jämfört med föregående år
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,3 procent (54,3)
 • Resultat före av- och nedskrivningar rensat för omstruktureringskostnader uppgick till 8,6 Mkr (33,4), en minskning med 24,8 Mkr. 
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev 3,6 Mkr (33,4), en minskning med 29,8 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,4 Mkr (21,7)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 kr (0,15 kr)

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Då hela utvecklingen inom detaljhandeln är fortsatt svag har VRG under kvartalet inlett arbetet med en åtgärdsplan för att minska kostnaderna i koncernen. En av dessa åtgärder innebär att ytterligare butiker sannolikt kommer att avvecklas. De redan initierade åtgärderna förväntas ge 10 MSEK i minskade kostnader på helåret.
 • Arbetet med den nya affärsmodellen för Rizzokedjan går snabbare än planerat. Under kvartalet har två Rizzobutiker stängts, Gallerian i Stockholm och Triangeln i Malmö. Totalt sett är nu fyra av kedjans 14 butiker stängda. Detta har påverkat försäljning negativt under kvartalet jämfört med föregående år.
 • Som en del av den nya strategin öppnade Rizzokedjan i slutet av mars en ny flagship store på Nybrogatan i Stockholm, en butik med noga utvalt sortiment och mix av externa och egna varumärken. Butiken pekar ut den nya riktningen för koncernens skoaffär och har haft en utmärkt start.
 • Bolaget har enligt plan dessutom stängt fyra Morrisbutiker i Norge, Horten, Tönsberg, Kristiansand och Fornebu. Detta är ytterligare en del i arbetet med att göra företaget mer lönsamt.
 • Under kvartalet har ett nytt koncept för våra Accentbutiker lanserats som nu rullas ut i samband med uppgradering av våra befintliga butiker.
 • Nytt avtal för våra uppdaterade ytor på NK i Göteborg har tecknats och kommer att öppnas redan innan sommaren.

VD-kommentar till utvecklingen

Venue Retail Groups jämförbara försäljning sjönk något under andra kvartalet, -3,2 procent jämfört med föregående år. Sammantaget första halvåret ligger försäljning och bruttomarginal i linje med föregående år.

Försäljningen i kvartalet påverkas negativt främst av ombyggnationerna på NK och omställningsarbetet av koncernens skoverksamhet, som vi arbetar med och som successivt kommer ge positiva effekter. Därutöver påverkas försäljningen av varuförsörjningen inom affärsområde Väskor/Accessoarer främst under reaperioden i januari. Allt detta sammantaget påverkar resultatet negativt, EBITDA uppgår i kvartalet till 2,1 MSEK.

Bolagets onlineverksamhet uppvisar en fortsatt stark tillväxt och under kvartalet ökade försäljningen med +31% mot förgående år, vilket inte helt uppväger försäljningstappet i våra fysiska butiker. Vi arbetar hårt och lägger mycket resurser på att öka vår onlineaffär. Detta innebär bland annat att utveckla vårt erbjudande genom utökat sortiment, effektivare logistik, förbättrad funktionalitet och att öka konverteringsgraden allt för att attrahera flera kunder.

Som tidigare presenterats pågår arbetet med strategiförändring i vår skoverksamhet för fullt och vi ligger före den lagda planen. För att stärka lönsamheten pågår en omställning som innebär att flertalet av koncernens skobutiker avvecklas. Då hela utvecklingen inom detaljhandeln är fortsatt utmanande, inledde vi i början av kvartalet en översyn av kostnaderna med åtgärder för att förbättra lönsamheten ytterligare. De planerade åtgärderna förväntas ge en resultateffekt på ca 10 MSEK på helårsbasis.

Vi ser löpande över det fysiska butiksnätet och som en följd av den omställningsfas som bolaget befinner sig i har ytterligare 10–15 butiker identifierats för en sannolik avveckling, uteslutande mindre och olönsamma butiker. Detta är i linje med arbetet som även genomförs inom Rizzokedjan, där fokus kommer ligga på online och större lönsamma butiker. Vi har under kvartalet lanserat ett nytt butikskoncept för våra Accentbutiker som rullas ut i samband med uppgradering av våra befintliga butiker – vilket har slagit mycket väl ut.

Arbetet med att utveckla och öka andelen egna varumärken är ett fokusområde. Under våren har flera nyheter inom varumärket Don Donna framgångsrikt lanserats. Varumärket Rizzo har lanserat en ny serie sneakers som tagits emot väl av kunderna. Handskmakaren och A-TO-B fortsätter att utvecklas väl både försäljnings- och lönsamhetsmässigt. Våra egna varumärkens roll är att stärka vår position, såväl online som i fysiska butiker, och samtidigt bidra till ökad lönsamhet och unikitet.

Arbetet med att ställa om bolaget till en mer digital handel och med fokus på större lönsamma fysiska butiker fortgår. Vi är väl medvetna om vilka åtgärder som måste vidtas och detta arbete har redan påbörjats. Vi har en tydlig plan som vi följer!

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar