Kommuniké från årsstämma i Venue Retail Group

Vid årsstämma idag den 8 december 2017 i Venue Retail Group Aktiebolag (publ) fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016/2017. Stämman beslutade att ingen utdelning till aktieägarna lämnas och att den balanserade vinsten överfördes i ny räkning.

Stämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ulf Eklöf, Bo Eklöf, Tommy Jacobson, Christel Kinning, Håkan Lundstedt och Andreas Bladh till styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Ulf Eklöf till styrelsens ordförande och Tommy Jacobson till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöter som indirekt eller direkt äger mer än 1 000 000 aktier i bolaget eller är styrelseledamot eller VD i bolag som äger mer än 1 000 000 aktier i bolaget. Till övriga ledamöter skall arvode om 150 000 kronor utgå, vilket efter årsstämmans beslut ovan utgörs av två personer.

Stämman valde PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och beslutade att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om förnyade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt om valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande om högst 14 500 000 aktier av serie B.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Arverud, CFO, telefon 073-344 10 54

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Jonas Ottosson försorg, för offentliggörande den 9 december 2017 kl. 12.00 CET. 

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 127 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar