Venue Retail Group avser att genomföra en företrädesemission om cirka 95 MSEK som är garanterad till 73,5 MSEK, samt utreder möjligheterna att genomföra en riktad nyemission till anställda

STOCKHOLM (16 juli 2020) – Venue Retail Group AB (publ) ("VRG" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: VRG B) har tidigare meddelat att Bolaget förhandlar med ett antal aktieägare och andra investerare om tillhandahållande av en emissionsgaranti inför en planerad nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 95 MSEK ("Företrädesemissionen"). Med hänvisning till pressmeddelandet den 10 juli 2020 om en uppgörelse med Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Bankfinansieringen") meddelar nu VRG också att Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och nya investerare om 73,5 MSEK ("Emissionsgarantin"). Genom Emissionsgarantin är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 77 procent och uppfyller därmed villkoren i Bankfinansieringen om en företrädesemission som är garanterad till minst 60 MSEK.

Emissionsgarantin och planerad Företrädesemission

Enligt Emissionsgarantin ska Företrädesemissionen uppgå till cirka 95 MSEK. Styrelsens förslag till exakt emissionsstorlek, antal aktier som kommer att emitteras och teckningskursen i emissionen kommer att framgå i kallelsen till extra bolagsstämman som ska hållas senast den 30 november 2020.

Emissionsgarantin, som uppgår till totalt 73,5 MSEK, består av en kombination av tecknings- och garantiåtaganden som har erhållits från de befintliga aktieägarna Tommy Jacobson AB (ägs av Bolagets styrelseordförande Tommy Jacobson), Trading House Scandinavia AB, Varenne AB och Leif Rahmqvist samt intressenterna Lars Fins (Bolagets VD) och Håkan Lundstedt (styrelseledamot i Bolaget) (tillsammans ”Garanterna”). De befintliga aktieägarna har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel i Företrädesemissionen.  Garanterna erhåller 8 procent av respektive garanterat belopp i kontant garantiersättning. Garantiersättning utgår inte för den del som omfattas av respektive befintlig aktieägares pro rata-andel i Företrädesemissionen.

Emissionsgarantin är bland annat villkorad av att en beviljad ackordsuppgörelse vinner laga kraft och att en extra bolagsstämma beslutar om en minskning av aktiekapitalet, en sammanläggning av aktier och om genomförande av Företrädesemissionen. Emissionsgarantin är vidare villkorad av att aktieägare med innehav om 26 106 145 aktier av serie C i Bolaget begär omvandling av sina aktier till aktier av serie B och att omvandlingen verkställs före avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Emissionsgarantin är inte säkerställd genom exempelvis bankgaranti eller pantsättning.

De befintliga aktieägarna har som en del av Emissionsgarantin åtagit sig att på extra bolagsstämman rösta för minskning av aktiekapitalet, sammanläggningen av aktier och genomförandet av Företrädesemissionen.

Det är Bolagets bedömning att VRG kommer att ha tillräckligt rörelsekapital för att klara driften under åtminstone de kommande 12 månaderna om Företrädesemissionen om cirka 95 MSEK blir fulltecknad, en ackordöverenskommelse med Bolagets borgenärer träffas och mot bakgrund av Bankfinansieringen. Om Företrädesemissionen inte blir fulltecknad och enbart det garanterade beloppet om 73,5 MSEK inflyter till Bolaget, måste Bolaget utvärdera ytterligare finansieringslösningar och/eller kostnadsbesparingar. Om en ackordsuppgörelse inte träffas är Bolagets fortsatta drift hotad. 

Avsikt att undersöka möjligheterna att genomföra en riktad nyemission till butikschefer och anställda vid huvudkontoret

Utöver Företrädesemissionen och i syfte att knyta butikschefer och anställda vid huvudkontoret närmare Bolaget avser styrelsen undersöka möjligheten att, till marknadsmässiga villkor, genomföra en riktad nyemission till sådana anställda i samband med genomförandet av den planerade Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)73 344 10 54, email: anders.arverud@venueretail.com

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 13.00 CEST.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar