Venue Retail Group beslutar om riktad nyemission till butikschefer, anställda vid huvudkontoret och övriga nyckelpersoner

STOCKHOLM (5 augusti 2020) – I enlighet med vad som meddelades i ett pressmeddelande den 16 juli 2020 har Venue Retail Group AB (”VRG” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: VRG B) undersökt möjligheterna att erbjuda vissa anställda möjlighet att delta i en riktad nyemission i samband med den planerade företrädesemissionen. Styrelsen i Bolaget har idag, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av B-aktier till butikschefer, anställda vid huvudkontoret samt konsulter till ett emissionsbelopp om högst 10 miljoner kronor.

Styrelsen i Bolaget har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission av B-aktier. Emissionsbeloppet ska uppgå till högst 10 miljoner kronor och omfattar totalt högst 100 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie. Teckningskursen är bestämd med beaktande av aktiekursen vid tidpunkten för handelsstoppet i den 23 mars 2020, den teckningskurs som ska gälla för kommande företrädesemission, samt villkoren för de emissionsgarantier som lämnats inför den planerade företrädesemissionen i enlighet med vad Bolaget meddelande i ett pressmeddelande den 16 juli 2020. Styrelsen bedömer därför att den riktade nyemissionen sker till marknadsmässiga villkor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma samtliga butikschefer och anställda vid huvudkontoret samt konsulten (tillika styrelseledamoten) Håkan Lundstedt. Bland de teckningsberättigade finns VD Lars Fins, som äger rätt att teckna sig för aktier motsvarande 1,5 miljoner kronor. Håkan Lundstedt äger rätt att teckna sig för aktier motsvarande 2 miljoner kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att denna emission beslutas i tillägg till företrädesemissionen dels för att knyta butikschefer, anställda vid Bolagets huvudkontor samt konsulter närmare Bolaget, dels för att tillgodose Bolagets behov av ytterligare kapital i enlighet med vad styrelsen bedömer kommer att krävas.

”Vi är glada över att kunna erbjuda våra butikschefer, anställda vid huvudkontoret och övriga nyckelpersoner en möjlighet att bli delägare i Bolaget samtidigt som den riktade nyemissionen också utgör ett viktigt steg i att tillgodose Bolagets kapitalbehov med anledning av den nystart som Bolaget befinner sig i.” – Styrelseordförande Tommy Jacobson

Styrelsens beslut är villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande varvid för giltigt beslut krävs att minst nio tiondelar (9/10) av såväl de vid bolagsstämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. Enligt vad som meddelades den 16 juli 2020 avser Bolaget även att genomföra en sammanläggning av aktier i samband med den planerade företrädesemissionen. Högsta antalet aktier i den riktade nyemissionen samt tillämplig teckningskurs kan därför komma att bli föremål för justering i samband med att Bolaget genomför sammanläggningen. Teckningskursen ska dock ekonomiskt motsvara 0,10 kronor per aktie innan sammanläggningen. Det högsta antalet aktier, erbjudandets teckningsperiod samt tillämplig teckningskurs i den riktade nyemissionen kommer att meddelas i samband med att kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, email: anders.arverud@venueretail.com

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2020 kl. 15.00 CEST.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar