Venue Retail Group meddelar positiva försäljningsresultat, erhåller positiva besked om bankuppgörelse från Nordea samt lanseringar av pilotprojekt

STOCKHOLM (10 juli 2020) – Venue Retail Group Aktiebolag (”VRG” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: VRG B) meddelar en positiv försäljningstrend sedan den 1 juli 2020 där Bolaget noterar att försäljningsindex ökat från tidigare index 40-50 till index 80. Bolagets norska butikskedja, Morris, har de två senaste dagarna överträffat index 100. Bolaget har som målsättning att nå ett försäljningsindex om 90 under juli.

Bolaget öppnade vidare den 1 juli respektive den 4 juli 2020 två pilotbutiker på Drottninggatan i Stockholm samt i Täby Centrum. Butikerna ska under en tid användas för att testa nytt koncept, utveckla konceptuella detaljer och sortiment mm. Bolaget arbetar för att öppna ytterligare någon pilotbutik. Under tidig höst kommer utvärdering av pilotbutikerna att ske samt eventuellt utrullning av koncept till övriga butiker.

Bankuppgörelse

Bolagets styrelse har arbetat hårt för att lösa de akut uppkomna finansiella svårigheterna som uppstått till följd av det pågående globala utbrottet av coronaviruset (COVID-19) och som tidigare har kommunicerats har förhandlingar ägt rum avseende en bankuppgörelse med Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea").

Nordea har meddelat Bolaget att Nordeas kreditkommitté accepterar att ingå ett bankavtal ("Bankfinansieringen") med Bolaget som löper under 18 månader. Bankfinansieringen innebär att (i) Bolagets förvärvskredit om 16 MSEK amorteras med 6,4 MSEK vid datumet för ingående av bankavtalet samt att löpande amortering av förvärvskrediten ska ske under 18 månader om totalt 10 MSEK, (ii) Bolagets checkkrediter om 100 MSEK förlängs till och med slutdatumet av löptiden för bankavtalet, (iii) Bolaget erhåller en tillfällig kredit om 30 MSEK som får nyttjas två gånger per år med en kredittid om högst tre månader, samt (iv) det borgensåtagande Varenne AB och Ulf och Bo Eklöf Invest AB har ställt ut till Nordea för Bolagets räkning för krediterna i punkt (ii) och (iii) ovan begränsas till 35 MSEK per kredit för Varenne AB respektive 30 MSEK per kredit för Ulf och Bo Eklöf Invest AB. Borgensåtagandena enligt punkt (iv) kommer friställas så snart Bolaget två kvartal i följd har redovisat en EBITDA om 75 procent och en soliditet om 30 procent.

Bankfinansieringen är villkorad av att Bolaget träffar en ackordsuppgörelse med Bolagets borgenärer samt att Bolaget genomför en företrädesemission som omfattas av garantiåtaganden uppgående till minst 60 MSEK. Bolaget ska slutligt förhandla Bankfinansieringen med Nordea under augusti med förhoppning om att kunna ingå bankavtalet under fjärde kvartalet 2020.  

Bolaget arbetar även aktivt för att ingå avtal om emissionsgaranti motsvarande lägst 60 MSEK i enlighet med villkoren i Bankfinansieringen. Bolaget förhandlar för närvarande med ett antal aktieägare och andra intressenter om att tillhandahålla en emissionsgaranti och kommer återkomma med information när förhandlingarna slutförts.

Avsikt att upprätta ansökan om offentligt ackord och kostnadsbesparingar

Vidare har Bolaget, i linje med Bankfinansieringen, för avsikt att upprätta en ansökan om offentligt ackord och inleda förhandlingar med Bolagets borgenärer med förhoppning om att en ackordöverenskommelse ska kunna träffas. Bolagets styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma när en ackordsuppgörelse har träffats med Bolagets borgenärer och Stockholms tingsrätt har beslutat om ackordet, vilket förväntas ske under hösten 2020. Nordea har meddelat att bankavtalet som reglerar Bankfinansieringen kan ingås så snart den pågående företagsrekonstruktionen avslutats i anledning av ett lagakraftvunnet beslut om offentligt ackord, vilket förväntas kunna ske under hösten 2020 förutsatt lyckade ackordsförhandlingar. Bolaget kommer offentliggöra utfallet av ackordsförhandlingarna så snart Bolaget har ytterligare information därom.  

Bolaget har även arbetat vidare med att lösa den likviditetsproblematik som Bolaget har befunnit sig i och har erhållit uppskov med betalning av tidigare inbetald mervärdesomsättningsskatt och således erhållit utbetalningar om totalt ca 27 SEK från Skatteverket. Uppskovet ska återbetalas under februari, mars respektive april. Bolaget har också erhållit ett likviditetsstöd avseende verksamheten i Norge, uppgående till ca 4,5 MNOK. Likviditetsstödet har beviljats utan krav på återbetalning.

Därtill har Bolaget erhållit hyreslättnader, minskat personal på huvudkontoret och i butiker, flyttat till mindre och billigare huvudkontor, effektiviserat butiksdriften med bland annat minskat antal arbetade timmar och förändrade schemat samt stängt olönsamma butiker. Bolaget slutförhandlar för närvarande avtal med Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm och Göteborg. Sammantaget kommer Bolaget, som kommunicerats i kvartalsrapporten, minska hyreskostnader och övriga kostnader på helårsbasis med ca 15 MSEK. Till det har nu ytterligare åtgärder bidragit med ca 2,5 MSEK, dvs totalt 17,5 MSEK.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO, tel: +46 (0)70 927 80 00, email: lars.fins@venueretail.com
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)73 344 10 54, email: anders.arverud@venueretail.com
 

Denna information är sådan information som Venue Retail Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 18.00 CEST.

Om Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 101 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker VRG B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 420 medarbetare. För mer information, besök www.venueretail.com

Venue Retail Group AB, Karlavägen 108, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 104 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar