Kvartalsrapport april – juni 2020

Finansiell sammanfattning kvartal 2 2020

 • Underliggande finansiellt resultat bättre än förväntat, tack vare våra marknadsanpassningsinitiativ (MAI)
 • Intäkterna uppgick till 184 MUSD, en minskning med 62%, inkl. organisk försäljning1) som minskade 53%
 • Försäljningen för Aktiv Säkerhet 79 MUSD, minskade med 57%, inkl. organisk försäljning som minskade 56%
 • Operativt kassaflöde uppgick till neg 107 MUSD    
 
Utsikter för 2020 
 • Organisk försäljning driven av nylanseringar, väntas överstiga global fordonsproduktion 

 • Valutaomräkningseffekt väntas vara negativ på ca 1%
 • FoU, netto, väntas förbättras med mer än 100 MUSD från 2019 för jämförbara enheter
 • Rörelseförlusten väntas bli mindre än 2019 års nivåer (för jämförbara enheter) och kassaflöde före finansiering1) väntas bli negativt på ca 200 MUSD för andra halvåret 2020 

 
 Viktiga händelser i verksamheten

 • Marknadsanpassningsinitiativ bidrog till att förbättra vårt negativa rörelseresultat och vårt kassaflöde, framförallt genom engångs-ersättningar från kunder samt återbetalning från Nissin Kogyo, vilka mildrade kvartalets negativa effekter från COVID-19

 • Kassaflöde före finansiella poster bedöms bli i linje med våra förväntningar för helåret 2020 
 • Orderingången överstiger 300 MUSD vid kvartalets slut och mer än 600 MUSD för de senaste 12 månaderna 
 • Veoneer och Volvo Cars slutförde uppdelningen av mjukvaru-JV Zenuity
 • FN introducerar föreskrift med strikta krav från år 2021 för att personbilar med automatiserade system ska hålla sig i sin körfil
 • Pågående process för att slutföra försäljningen av den amerikanska bromsverksamheten VBS.

 
Kommentar från Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef

Andra kvartalet var mycket ovanligt. Fordonsproduktionen sjönk med drygt 45%, den största minskningen någonsin. Komplexa utmaningar som regio­nala skillnader, globala leverantörskedjor, snabba leveransförändringar och andra faktorer gjorde det svårt att bedriva verksamheten effektivt. Våra medarbetares hälsa stod fortsatt i fokus, inte minst innebar det ytterligare utma­ningar för en säker upprampning av vår verk­samhet, då pandemin COVID-19 först och främst är en hälsokris. Trots extrema förutsätt­ningar under kvartalet gav våra marknadsanpassnings­initiativ önskvärda effekter och vi är på god väg att nå våra effektivitetsmål för 2020. Under första och andra kvartalet har vi varit extra fram­gångsrika i förhandlingar med våra kunder, vilket återspeglas i andra kvartalets resultat. Vi fortsätter leverera förbättringar inom FoU och genomför andra kostnadseffektiviseringar som planerat. 
 
Under kvartalet fortsatte vi introducera nästa generation av vår produktportfölj inom Aktiv Säkerhet. Fjärde generationen av vårt kamera­sys­tem har lanserats. Indikationerna är att systemet fungerar mycket bra, vilket stärker vår position som en ledande utmanare på kamera­mark­naden. Totalt har också elva lanseringar av vår nästa generation 77 GHz radarprodukter genomförts, däribland nyligen två lanseringar av framåtriktad radar. Detta är en mycket viktig utveckling, då vi ser att denna generation radarprodukter är mycket konkurrenskraftig på marknaden under kommande år.

 
Trenden, vårt fokus och den kommersiella möjligheten för kommande decennium ligger inom sk collaborative driving och aktiv säker­het, där upp­del­ningen av Zenuity och införlivandet av mer än 200 begåvade mjukvaruingenjörer i vårt team för system och mjukvara passar perfekt. Dessa är foku­se­rade på mjukvara för beslutsfattande, vilket komp­letterar teamet som främst är fokuserat på mjukvaru­perception och system­design. Att ha denna kombination in-house stärker ytterligare vår kapacitet att utveckla ett komplett system och individuella produkter till alla bil­till­verkare och segment på fordonsmarknaden. De inledningsvis positiva omdömena om Polestar 2 är uppmunt­rande. Veoneer har levererat merparten av de aktiva säkerhets­system som finns i Polestar 2, inklusive hela ADAS mjuk­varu­paket för förarstöd, vilket är en god referens för nästa steg av vår verksamhet inom system och mjukvara. Ytterligare lanseringar kommer under andra halvan av 2020 och därefter.

 
Jag är mycket stolt över hur Veoneers team har agerat under dessa omständigheter; med fokus på genomförande, lansering av nya teknologier och kundprogram, samtidigt som framsteg genomförts i de marknadsanpassningsprogram som presenterades för över ett år sedan. Detta har åstad­kommits samtidigt som man hanterat hälsosituationen och alla de förändringar som kommit av att arbetet i huvudsak blivit virtuellt och digitalt. Jag vill rikta mitt varmaste tack till hela Veoneer-teamet.


Övriga sidor i rapporten publiceras enbart på engelska. 
  
En telefonkonferens hålls idag fredag 24 juli, 2020 kl 14:00 CET. Se www.veoneer.com för kod, telefonnummer och presentation som publiceras innan telefonkonferensen börjar. Se även Non-U.S. GAAP Financial Measures på sid 9 i denna kvartalsrapport. Ej U.S. GAAP samt övrigt markerat med ’*’, se jämförelsetabell samt Non-U.S GAAP Financial Measures på sid 9 i denna kvartalsrapport, angående organisk försäljning, vilken är framåtblickande och inte baseras på U.S. GAAP (god redovisningssed i USA).
 


Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom EVP Communications & IRs försorg för offentliggörande fredagen den 24 juli 2020 kl 12:00 CET.
 

Kontakt:
Thomas Jönsson – EVP Communications & IR, +46 8 527 762 27, thomas.jonsson@veoneer.com
Ray Pekar – VP Investor Relations, +1 248 794 4537, ray.pekar@veoneer.com.  Frågor – Corporate website
www.veoneer.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar