Kvartalsrapport juli – september 2019

Report this content

Finansiell sammanfattning – Q3’19

 • Bättre resultat än våra förväntningar, frånsett försäljning
 • Nettoomsättning 462 MUSD
 • Nettoomsättningen minskade 12%, organisk tillväxt[1] minskade 10%
 • Försäljningstillväxt Aktiv Säkerhet minskade 11%, organisk tillväxt[1] minskade 8%
 • Operativt kassaflöde, neg 61 MUSD

Utsikter för 2019

 • Fordonsproduktionen minskar med medelhöga till höga ensiffriga tal jämfört med 2018
 • Organisk tillväxt[1] minskar med låga tvåsiffriga tal i procent jämfört med 2018
 • Valutaomräkningseffekt påverkar försäljningen negativt med omkring 3% jämfört med 2018
 • Rörelseresultatet förbättras under Q4 jämfört med Q3 2019
 • Kassaflöde före finansiella händelser[1] som förväntat för helåret 2019 

Viktiga händelser i verksamheten

 • Marknadsanpassningsinitiativ ger effektivare balansräkning och förbättrar kostnadsstrukturen
 • Avtal med sjunde kamerakunden, en global biltillverkare
 • Första avtalet för värmekameror till en självkörande bil tecknades med en ledande global biltillverkare
 • Skalbar systemarkitektur introduceras i produktportföljen
 • Orderingången för senaste 12 månaderna till och med tredje kvartalet 2019 motsvarar ungefär en miljard USD där Aktiv Säkerhet står för ungefär 80%

Kommentar från Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef

Under kvartalet började de marknadsanpassningsinitiativ vi tillkännagav i början av året ge effekt. Dessa verksam­hetsförbättringar minskade vår rörelseförlust med 15 MUSD sekventiellt trots en lägre organisk försäljning. Främst kommer besparingen från en återhållsamhet inom RD&E som gav lägre kostnader, medan en mindre del kom från nya partnerskap inom Aktiv Säkerhet. Vi har även arbetat framgångsrikt med vårt rörelsekapital, främst kundfordringar och varulager. Vi fortsätter driva våra förbättringsinitiativ, inklusive samarbetsprojekt och outsourcingmöjligheter, när vi anpassar oss till marknadens förutsättningar och driver vår egen utveckling framåt.

I september skrev vi avtal med vår sjunde kund för vår egenutvecklade kamerateknologi. Affären visar att vi, tillsammans med mjukvara från Zenuity, skapar kraftfulla lösningar för ADAS och ’collaborative driving’ som kommer vara ledande under kommande år. För närvarande förbereder vi även lanseringen av fjärde generationens kamerateknologi, som ingår i ett antal av våra kundlanseringar under 2020 och 2021.

Fordonsindustrin genomgick ett volatilt och utmanande kvartal. På alla våra större marknader var produktionen av personbilar över lag lägre än vad som förväntades i juli. För Veoneer var försäljningsnedgången starkare än den övriga marknaden, då vissa kundprogram nått sitt slut och vi hade en negativ produktmix. Dessutom väntas positiva effekter från försäljningstillväxten för lanseringar av nya kundprogram först under 2020.

De utmaningar vår industri genomgår väntas fortgå en tid. Detta beror på flera faktorer: ökad volatilitet för prognoser av personbilsförsäljning, kundernas lanseringsscheman och andelen personbilsköpare som väljer de produkter som säljs som extra tillbehör, framför allt i Kina. Veoneer arbetar proaktivt med den inneboende risk som hör samman med att flera nya kundprogram och teknologier lanseras under en kort period de kommande kvartalen.

I flera kvartal framöver kommer vårt fokus vara inställt på framgångsrika lanseringar av kundprogram under 2020 och 2021, marknadsanpassningsinitiativ som driver effektivitet och förbättrar vårt kassaflöde samt att fortsätta vinna nya lönsamma affärer.

Kontakter:
Thomas Jönsson – EVP Communications & IR, +46 8 527 762 27, thomas.jonsson@veoneer.com och
Ray Pekar – VP Investor Relations, +1 248 794 4537, ray.pekar@veoneer.com. Frågor – Corporate website www.veoneer.com 

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom EVP Communi­cations & IRs försorg för offentliggörande onsdagen den 23 oktober 2019 kl 12:00 CET.

Övriga sidor i rapporten publiceras enbart på engelska.

En telefonkonferens hålls idag den 23 oktober 2019 kl 14.00. Se www.veoneer.com för kod och telefonnummer. Presentationen publiceras på hemsidan innan telefon­konferensen börjar. Se även ’‘Management Discussion & Analysis” i Form 10Q som registrerats hos den amerikanska finansinspektionen SEC och fotnoten angående Non-U.S GAAP Financial Measures på sidan 10 i denna kvartalsrapport    [1] Ej U.S. GAAP samt övrigt markerat med ’*’, se jämförelsetabell samt Non-U.S GAAP Financial Measures på sidan 10 i denna kvartalsrapport, angående organisk försäljning, vilken är framåtblickande och inte baseras på U.S. GAAP (god redovisningssed i USA).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar