Kvartalsrapport oktober – december 2018

Finansiell sammanfattning – Q4’18

 • Nettoomsättning 535 MUSD
 • Tillväxt, netto neg 10%, Organisk tillväxt*, neg 9%
 • Försäljningstillväxt, Aktiv Säkerhet 1%, Organisk tillväxt*, Aktiv Säkerhet 3% 
 • Rörelsemarginal, neg 14%

Utsikter för 2019

 • Fordonsproduktionen något lägre jämfört med 2018
 • Organisk tillväxt* väntas vara oförändrad till något lägre än 2018 
 • Valutaomräkningseffekt påverkar försäljningen negativt med 2% jämfört med 2018
 • Rörelsemarginalen svagare första halvåret 2019, med förbättringar under andra halvåret 2019

Viktiga händelser i verksamheten

 • Helåret 2018: Rekordhög orderingång för Veoneer med en genomsnittlig årlig försäljning på mer än 1,2 miljarder USD, motsvarande totalt ordervärde på ca 5,9 miljarder USD
 • Helåret 2018: Rekordhög orderingång för Aktiv Säkerhet närmare 900 miljoner USD i genomsnittlig årlig försäljning, totalt ordervärde ca 3,8 miljarder USD
 • Ett betydande LiDARkontrakt med en stor global biltillverkare till en autonom fordonsapplikation
 • Under fjärde kvartalet anställdes ca 350 ingenjörer inom RD&E, under helåret 2018 ca 1100 för att stödja framtida organisk försäljningstillväxt*
 • Organisationsförändring och initiativ för anpassning till marknadsläget väntas ge ökad effektivitet, ett mer snabbrörligt företag och starkare kundfokus

  
Nyckeltal
Vänligen se bifogad fil för tabellen Kvartalet i siffror.

Kommentar från Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef

Omvärlden förändras snabbt och vi ser just nu ett skifte i bil- och autotech industrierna. Ny teknik, nya typer av interaktion och förarstöd håller på att revolutionera bilkörningen, men vi ser också att föraren kommer att vara involverad i många år framöver. Vi kallar detta ’Collaborative Driving’, industrin kallar det även förarassistans på nivå 2+. Samtidigt finns det en ökad medvetenhet om att det sannolikt kommer ta längre tid och kosta mer än vad man tidigare antagit innan helt självkörande bilar introduceras. Denna insikt öppnar nya möjligheter för många bolag, inklusive Veoneer, men det kräver också omprioritering av resurser.

Kortsiktigt ökar också osäkerheten kring utvecklingen av den globala fordonsproduktionen. Under fjärde kvartalet 2018 såg vi en kraftig försvagning av fordonsproduktionen i Kina och Västeuropa och vi räknar med att dessa marknader kommer vara fortsatt svaga under första halvåret detta år. Under andra halvåret förväntar vi oss en förbättring, men för närvarande ser vi en mindre nedgång av den globala fordonsproduktionen för helåret 2019.

Som svar på trenden med mer system för förarstöd, den förväntade förseningen av självkörande bilar och den svagare utvecklingen för fordonsproduktionen, ser vi över hur vi prioriterar våra investeringar och fokus inom vår produktportfölj. Syftet är att identifiera hur vi mest effektivt allokerar både resurser och kapital för att möta den nya marknadssituationen. I december såg vi över vår organisation för att skapa ett snabbare och mer fokuserat bolag och under 2019 förväntar vi oss att den nya organisationen tillsammans med övriga initiativ gradvis börjar leverera effektivitetsförbättringar och ett än starkare kundfokus.
Vi förväntar oss även att effekterna från en starkare fordonsproduktion och nya programlanseringar under andra halvåret 2019 kombinerat med våra egna effektivitets- och prioriteringsinitiativ ska börja leda till ett förbättrat kassaflöde under den senare delen av året. Förutsatt framgångsrikt genomförande av dessa initiativ förväntar vi oss att vår nettokassa täcker företagets finansieringsbehov till dess vi uppnår ett positivt kassaflöde. Dock kan behov av ytterligare kapital uppstå om orderingången ökar mer än förväntat, om de kortsiktiga underliggande marknadsutsikterna försämras ytterligare eller om vi genomför förvärv.  

Vi bygger vår plan för 2019 från en stark bas. Under 2018 ökade vår orderingång starkt och vi nådde ett rekordhögt totalt ordervärde på närmare sex miljarder dollar. Orderingången för Aktiv Säkerhet nära fördubblades och vår kundbas inom Aktiv Säkerhet gick från 9 till 12 biltillverkare. Ur ett produktperspektiv är jag framförallt nöjd med marknadens starka gensvar på våra Vision-produkter som baseras på Veoneers egenutvecklade mjukvarualgoritmer, samt att vi fick vår första större kommersiella LiDARorder från en global biltillverkare.

Vi fortsätter in i 2019 med ett starkt fokus på att fånga de möjligheter som uppkommer i samband med en ny situation inom industrin. Genom att balansera tillväxt, kostnader och effektiv kapitalallokering bygger vi en fokuserad, ledande produktportfölj, med målet att göra Veoneer till ledare inom våra valda segment.
 

Kontakter: Thomas Jonsson – EVP Communications & IR, +46 8 527 762 27, thomas.jonsson@veoneer.com och Ray Pekar – VP Investor Relations, +1 248 794 4537, ray.pekar@veoneer.com Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom EVP Communi­cations and IRs försorg för offentliggörande onsdagen den 13 februari 2019 kl 12:00 CET.
   
Frågor – Corporate website www.veoneer.com.

En telefonkonferens hålls idag den 13 februari 2019 kl 14:00 CET. Se www.veoneer.com för kod och telefonnummer. Presentationen publiceras på hemsidan innan telefonkonferensen börjar. Se även avsnittet Management Discussion & Analysis i Form 10Q som registrerats hos den amerikanska finansinspektionen SEC och fotnoten ang Non-U.S. GAAP Financial Measures på sid 10 I denna kvartalsrapport. Ej U.S. GAAP samt övrigt markerat med ’*’, se jämförelsetabell samt Non-U.S GAAP Financial Measures på sid 10 i denna kvartalsrapport, angående organisk försäljning, vilken är framåtblickande och inte baseras på U.S. GAAP (god redovisningssed i USA).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar