SSW Partners genomför förvärvet av Veoneer

Report this content
  • SSW Partners har förvärvat samtliga aktier i Veoneer för 37 USD per aktie kontant
  • Qualcomm förväntas slutföra förvärvet av verksamheten i Arriver från SSW Partners den 4 april, 2022

Stockholm, 1 april 2022: Veoneer, Inc. meddelar idag att SSW Partners, ett investmentbolag baserat i New York, har genomfört det tidigare annonserade förvärvet av Veoneer, Inc. för 37,00 USD per aktie, kontant, vilket motsvarar ett totalt värde för Veoneer på omkring 4,6 miljarder USD.

SSW Partners väntas sälja Veoneers verksamhet i Arriver vidare till Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) medan Veoneers verksamhet som Tier-1- leverantör och integratör behålls. Qualcomm och SSW Partners förväntar sig att försäljningen av Arriver genomförs på måndag den 4 april.

Den sista dagen för handel med stamaktier på NYSE och depåbevis på Nasdaq Stockholm var den 31 mars 2022. Innehavare av Veoneers stamaktier är berättigade till 37,00 dollar per aktie och innehavare av Veoneers depåbevis är berättigade motsvarande summa i SEK kontant.

Som tidigare meddelats har Veoneers nya ägare, SSW Partners, utnämnt Jacob Svanberg till Veoneers nya koncernchef från den 1 april. Jan Carlson, som varit ordförande, VD och koncernchef sedan företaget grundades 2018, lämnar den 1 april sin operativa roll och sin roll i Veoneers styrelse och kommer att ta en roll som rådgivare till styrelse och koncernchef.

SSW Partners kommer arbeta nära Veoneers ledning för att fullfölja Veoneers befintliga affärsplan, samt leda processen för att identifiera starka, strategiskt långsiktiga ägare till affärsområdena Restraint Control Systems (RCS) och Aktiv Säkerhet. Under interimperioden är Veoneer fortsatt väl positionerade att genomföra sin strategi och fokuserade på att leverera innovationer, produkter och service i världsklass till sina kunder.

Centerview Partners LLC och Evercore Group LLC har varit Qualcomms finansiella rådgivare och Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP deras juridiska rådgivare. Davis Polk & Wardwell har varit finansiella rådgivare till SSW Partners. Morgan Stanley och Rothschild & Co har varit Veoneers finansiella rådgivare och Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP juridiska rådgivare.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom EVP för Kommunikation och Investor Relations försorg enligt kontaktuppgifter nedan, för offentliggörande den 1 april 2022 kl. 14.45.


För ytterligare information

Veoneer
Thomas Jönsson
EVP Communications & IR
tel +46 (0)8 527 762 27

thomas.jonsson@veoneer.com

SSW Partners
Steve Lipin/Christina Stenson

Gladstone Place Partners
1-212-230-5930

Qualcomm
Pete Lancia
Corporate Communications
tel 1-858-845-5959

corpcomm@qualcomm.com

Mauricio Lopez-Hodoyan
Investor Relations

tel 1-858-658-4813
ir@qualcomm.com

Om Veoneer, Inc. 
Veoneer, Inc. 
är en världsledare inom fordonsteknik. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, collaborative’ och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer har 7 100 medarbetare i 11 länder. Under 2021 uppgick försäljningen till 1,66 miljarder USD. Bolaget bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet.

Om SSW Partners LP
SSW Partners investerar i högkvalitativa företag och samarbetar med partners för att skapa bestående värde för alla intressenter. Vi fokuserar på företag som konsekvent investerar i sina produkter och medarbetare, som har byggt sitt rykte baserat på kvaliteten på de varor de producerar eller tjänster de tillhandahåller, som har visat förmåga till innovation och ständig förbättring och som prioriterar alla intressenters intressen, inklusive anställda, kunder, ägare och de samhällen där företagen är verksamma.

Om Qualcomm
Qualcomm är världens ledande innovatör inom trådlös teknik och den drivande kraften bakom utvecklingen, lanseringen och expansionen av 5G.  När vi kopplade ihop telefonen med internet föddes den mobila revolutionen. I dag möjliggör vår grundläggande teknik det mobila ekosystemet och finns i varje 3G-, 4G- och 5G-smartphone. Vi ger fördelarna med mobilen till nya branscher, bland annat fordonsindustrin, sakernas internet och databehandling, och vi visar vägen till en värld där allt och alla kan kommunicera och interagera sömlöst.

Qualcomm Incorporated omfattar vår licensverksamhet, QTL, och den stora majoriteten av vår patentportfölj. Qualcomm Technologies, Inc. är ett dotterbolag till Qualcomm Incorporated och driver tillsammans med sina dotterbolag i stort sett alla våra ingenjörs-, forsknings- och utvecklingsfunktioner samt i stort sett alla våra produkt- och tjänsteverksamheter, inklusive vår halvledarverksamhet QCT.

Veoneer framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden enligt definitionen i Private Securities Litigation Reform Act från 1995, däribland, men utan begränsning, uttalanden som relaterar till samgåendets slutförande. I denna kontext kan framåtblickande uttalanden ofta adressera förväntade framtida affärs- och finansiella resultat samt finansiell ställning, vilka ofta innehåller ord som "väntas", "förväntas", "ämnar", "planerar", "tror", "söker", "ser", "kommer", "borde", "mål" samt liknande uttryck och variationer eller negationer till dessa ord. Läsaren uppmanas att inte förlita sig på dessa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden adresserar till sin natur frågor som, i varierande grad, är osäkra, såsom uttalanden om genomförandet av det föreslagna samgåendet och de förväntade fördelarna därav. Dessa och andra framåtblickande uttalanden garanterar inte framtida resultat och är föremål för risk, osäkerheter och antaganden som kan innebära att det faktiska resultatet blir materiellt annorlunda från vad som uttryckts i ett framåtblickande uttalande, däribland att det föreslagna samgåendet inte lyckas fullbordas, att registreringen eller annat som krävs för genomförandet inte lyckas genomföras i enlighet med tidplanen, eller inte alls. Inkluderandet av sådana uttalanden ska inte ses som att några planer, uppskattningar eller förväntningar kommer att uppnås.  Konsekvenser av materiella skillnader mellan resultat jämfört med vad som förväntades i de framåtblickande uttalandena kan bland annat innebära störningar i affärsrelationer, verksamhetsproblem, finansiell förlust, legala skyldigheter mot tredje part och liknande risker vilka kan ha en betydande materiell effekt på Veoneers finansiella ställning, verksamhetens resultat, kreditrating eller likviditet.

Du måste noggrant överväga de föregående faktorerna och de andra risker och osäkerhetsmoment som avser Veoneer så som de beskrivs i Veoneers årsredovisning på Blankett 10-K för det senast slutförda räkenskapsåret och övriga rapporter och dokument som Veoneer från tid till annan lämnat in till SEC. Dessa inlämnade handlingar identifierar och adresserar andra viktiga risker och osäkerheter som kan resultera i faktiska händelser och att resultat väsentligen skiljer sig från vad som framgår av de framåtblickande uttalandena. Kopior av dessa inlämnade handlingar finns tillgängliga online på www.sec.gov. Framåtblickande uttalanden avser enbart dagen då de görs. Läsare uppmanas att inte otillbörligen förlita sig på framåtblickande uttalanden och Veoneer tar inget ansvar för, och avser inte att uppdatera eller revidera, dessa framåtblickande uttalanden, vare sig på grund av ny information, framtida händelser eller i övrigt. Veoneer garanterar inte att de kommer att uppnå sina förväntningar.

Prenumerera

Dokument & länkar