• news.cision.com/
 • Veoneer/
 • Veoneer ger uppdatering kring första kvartalet 2020 och rådande marknadssituation

Veoneer ger uppdatering kring första kvartalet 2020 och rådande marknadssituation

Report this content

Stockholm, Sverige, 20 mars 2020 - Med anledning av de snabba förändringar på marknaden som skapats av Coronavirusets utbrott uppdaterar Veoneer (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) sina indikationer för första kvartalet 2020, affärssituationen och kortsiktiga  åtgärder.

 • Krisledningsteam med fokus på verksamheten respektive på medarbetares hälsa har varit verksamma sedan i februari och dessa genomför kontinuerliga åtgärder. I denna tid av kris och osäkerhet är hälsa och säkerhet vår första prioritet.
 • De negativa effekterna på första kvartalets försäljning väntas bli begränsade, då coronavirusets utbrott framförallt påverkade försäljningen från andra halvan av mars. Försäljningen väntas ligga i spannet 350 till 370 miljoner USD, inklusive en månads försäljning från asiatisk bromsverksamhet (VNBS Asia). Den underliggande försäljningen för januari och februari var starkare än förväntat, trots negativa effekter från det ursprungliga utbrottet av coronavirus i Kina.
 • Kassabalansen vid slutet av februari uppgick till omkring 970 miljoner USD, en ökning från 894 miljoner dollar vid årsskiftet 2019, då den tidigare annonserade försäljningen av vår asiatiska bromssystemverksamhet  slutfördes den 3 februari.
   
 • Ny orderingång fram till slutet av februari uppgick till omkring 160 miljoner USD i genomsnittlig årlig försäljning. Dock förväntar vi oss att orderingången under mars kommer att vara begränsad på grund av rådande situation.
   
 • Fabriksstängningar och neddragningar av produktion hos biltillverkarna i Europa och Nordamerika väntas ske under de kommande 2 till 4 veckorna med start från mitten av mars. Vi justerar vår produktion utifrån kundernas efterfrågan och lokala myndigheters initiativ och vi räknar med att våra tillverkningsenheter i Europa och Nordamerika kommer att gå på 20 till 30% av sin kapacitet under dessa 2 till 4 veckor, inklusive potentiella nedstängningar av anläggningar. Det är mycket osäkert hur länge dessa produktionsneddragningar kommer att pågå.
   
 • Vår asiatiska verksamhet återhämtar sig  och på vår tillverkningsenhet och vårt tech center i Kina  pågår verksamhet på ökande nivåer, och även generellt ökar affärsnivåerna i Kina.
   
 • Förutom de marknadsinitiativ Veoneer lanserade under första kvartalet 2019 kommer Veoneer ta ytterligare initiativ för att spara, fokusera på kärnprodukterna och kommande kundlanseringar, däribland:
   
  • Nedragning av tredjepartspersonal,
  • Anpassning till marknadsläget inom produktionen,
  • Minskning av administrativa kostnader,
  • Fokusera på alla typer av aktiviteter som inte driver kortsiktiga kostnader
  • Minska generella kostnader
  • Reducera investeringsnivåer
 • Med dessa åtgärder förväntar vi oss att det negativa kassaflödet före finansiella poster under återstoden av året ska förbättras, de genomförda åtgärderna räcker dock eventuellt inte för att kompensera  nuvarande svåra situationen som coronavirusets utbrott orsakat.
 • Den strategiska översynen av prioriteringarna för Zenuity, mjukvaruföretaget som vi samäger med Volvo Cars, och av vår nordamerikanska bromsverksamhet (VBS) har accelererats och förväntas avslutas inom kort.
 • Arbetet med våra stora kundlanseringar under 2020 fortlöper i stort som planerat, även om produktionsvolymer och exakta tidpunkter för lanseringar är svårbedömda givet den osäkerhet som orsakats av coronavirusets utbrott. Veoneers försäljning drivs i allt större omfattning av lanseringar av nya fordon och ett ökande produktinnehåll per bil  snarare än av den totala bilproduktionen.
 • Det är för tidigt att bedöma hur utsikterna för helåret 2020 påverkas av coronautbrottet. Vi avser att ge ytterligare uppdateringar kring helåret i samband med att första kvartalets resultat kommuniceras den 24 april.

”Detta är på många sätt en unik situation som kännetecknas av mycket snabb förändring. I detta läge är hälsa och säkerhet vår första prioritet.” säger Jan Carlson VD, styrelseordförande och koncernchef för Veoneer. ”Vi ser över verksamheten dag för dag  för att snabbt kunna möta kundernas behov och bedriva en effektiv verksamhet, samtidigt som vi behåller vår grundläggande forskning och utveckling och bygger för framtiden. Med stöd från våra anställda, kunder, leverantörer och ägare är Veoneer fast beslutna att komma igenom denna kris som ett ännu starkare bolag”, fortsätter Jan Carlson.


Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom EVP för Kommunikation och Investor Relations försorg enligt kontaktuppgifter nedan, för offentliggörande den 20 mars 2020 kl. 13.00 CET. För ytterligare frågor se företagets hemsida www.veoneer.com.

 

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
thomas.jonsson@veoneer.com
Ray Pekar, VP Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537
ray.pekar@veoneer.com

Veoneer designar och tillverkar hårdvara, mjukvara och systemlösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har omkring 8900 medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Försäljningen under 2019 uppgick till 1,9 miljarder USD. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: Denna release innehåller framåtblickande uttalande som inte baseras på historiska fakta  i enlighet med USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden inkluderar aktiviteter, händelser och utveckling som Veoneer Inc, och dess ledning tror eller antar kan komma inträffa. Samtliga framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, olika antaganden och/eller uppgifter som tillhandahållits av tredje part. Vår bedömning och antaganden uttrycks i god tro och vi anser att det finns en god grund för dessa. Emellertid kan man varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är föremål för inneboende kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer som kan leda till att det faktiska resultatet skiljer sig signifikant från det som uttryckts eller förväntats av Veoneer. Otaliga risker, osäkerhetsfaktorer och andra faktorer kan komma att innebära att effekterna avviker väsentligt mot vad som angivits i de framåtblickande uttalandena, däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin, påverkan av coronaviruset (COVID-19) på företagets finansiella situation och verksamhet, fordonsindustrins cykliska försäljning och produktion, förändringar i tillverkningsindustrin och marknadsförutsättningar för regional tillväxt eller tillbakagång, förändringar i kund- och konsumentpreferenser för slutprodukter, marknads acceptans av våra nya produkter, påverkan på och relationer med kunder och leverantörer, ogynnsamma fluktuationer i valutor eller räntor bland de olika jurisdiktioner där vi verkar, produktionsstopp eller andra arbetsrelaterade frågor, juridiska och regulatoriska förändringar som påverkar eller begränsar vår verksamhet, politiska förutsättningar eller andra risker och osäkerhetsfaktorer som  redovisas i vårt företags kvartalsrapport eller vår årsredovisning enligt Form 10-K. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar